29.02.2012

2 mln odzyskane

Miasto odzyskało 2 mln z tytułu sprzedaży „Oczyszczalni” Spółka z o.o. w Podolszu wierzytelności Oświęcimia przysługujących od Związku Komunalnego Gmin Wieprz, Zator i Babice ds. budowy oczyszczalni ścieków i kolektorów w Podolszu. Na konto urzędu 28 lutego wpłynęła ostatnia wpłata w wysokości blisko 1,85 mln. W ten sposób zakończył się trwający od kilku lat proces odzyskiwania pieniędzy, które miasto poręczyło na budowę oczyszczalni ścieków. – Pół roku skutecznych działań pozwoliło ostatecznie załatwić sprawę. Podziękowania należą się pani Beacie Chachule, skarbnikowi miasta, która od wielu lat zajmowała się odzyskaniem pieniędzy- powiedział Janusz Chwierut, pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia. – Podziękowania kieruję też pod adresem burmistrza Zatora i wójta gminy Babice za to, że dotrzymali słowa – dodał. 

Miasto odzyskało 2 mln z tytułu sprzedaży „Oczyszczalni” Spółka z o.o. w Podolszu wierzytelności Oświęcimia przysługujących od Związku Komunalnego Gmin Wieprz, Zator i Babice ds. budowy oczyszczalni ścieków i kolektorów w Podolszu. Na konto urzędu 28 lutego wpłynęła ostatnia wpłata w wysokości blisko 1,85 mln. W ten sposób zakończył się trwający od kilku lat proces odzyskiwania pieniędzy, które miasto poręczyło na budowę oczyszczalni ścieków. – Pół roku skutecznych działań pozwoliło ostatecznie załatwić sprawę. Podziękowania należą się pani Beacie Chachule, skarbnikowi miasta, która od wielu lat zajmowała się odzyskaniem pieniędzy- powiedział Janusz Chwierut, pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia. – Podziękowania kieruję też pod adresem burmistrza Zatora i wójta gminy Babice za to, że dotrzymali słowa – dodał. 

We wrześniu 2011 roku radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia poparcia dla działań prezydenta miasta Oświęcim polegających na sprzedaży „Oczyszczalni” Spółka z o.o. w Podolszu wierzytelności Oświęcimia przysługujących od Związku Komunalnego Gmin Wieprz, Zator i Babice ds. budowy oczyszczalni ścieków i kolektorów w Podolszu. W wyniku prowadzonych negocjacji ustalono, że za przedmiotową wartość wierzytelności miasto otrzyma kwotę ponad 2 mln.
W październiku w Urzędzie Miasta Zator została podpisana umowa przedwstępna, w której określono, że na konto Urzędu Miasta Oświęcim ma wpłynąć zaliczka w wysokości 100 tys. zł, a do końca roku pozostała kwota. Problemy z otrzymaniem przez spółkę kredytu spowodowały, że prezydent wyraził zgodę na przedłużenia terminu oczekiwania na pozostałą kwotę do końca lutego 2012 r. Zobowiązał jednak prezesa do wpłaty na konto urzędu kolejnej zaliczki w wysokości 100 tys. zł.

W 1997 r. Zarząd Miasta Oświęcimia udzielił poręczenia NFOŚiGW w Warszawie spłaty pożyczki zaciągniętej przez Związek Komunalny Gmin Wieprz, Zator i Babice ds. Budowy Oczyszczalni Ścieków i Kolektorów w Podolszu koło Zatora. Konsekwencją udzielonego poręczenia było poniesienie wydatków z budżetu miasta Oświęcim w 2004 i 2005 roku w wysokości ponad 2,65 mln. Miasto dochodziło swoich roszczeń na drodze postępowania egzekucyjnego, które jednak przynosiło niewielkie efekty z powodu braku środków finansowych na rachunku bankowym Związku. W wyniku przeprowadzonych z sukcesem negocjacji pomiędzy stronami zawarta została ugoda pozasądowa: pierwsza w dniu 10 grudnia 2007 r., druga w dniu 9 lipca 2008 r. Związek Komunalny Gmin terminowo dokonywał spłaty zadłużenia w ratach wynikających z zapisów ugody. Wg stanu na dzień 31 marca 2010 r. zadłużenie Związku wobec Miasta Oświęcim zmniejszyło się do kwoty ponad 1,34 mln.
W dniu 23 lutego 2011 przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin Zator i Babice poinformował, że z dniem 28 lutego 2010 r. ustaje byt prawny związku. Do pisma dołączona była uwierzytelniona kserokopia uchwały Zarządu Związku Komunalnego Gmin Zator i Babice ds. Gospodarki Wodnościekowej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie likwidacji Związku Komunalnego. Od miesiąca marca 2010 r. zaprzestano dokonywania wpłat należności w kwotach i terminach wynikających z zawartej ugody. Wszystkim stronom ugody wysłane były wezwania do zapłaty, obejmujące raty, których termin płatności już minął, z informacją o możliwości wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
W dniu 10 marca 2011 r. do urzędu wpłynął list intencyjny wystosowany przez „Oczyszczalnię” Spółkę z o.o. w Podolszu w porozumieniu z właścicielami spółki tj. gminami Zator i Babice wyrażający wolę zakupu wierzytelności Związku Komunalnego Gmin Wieprz, Zator i Babice ds. budowy oczyszczalni ścieków i kolektorów w Podolszu wobec miasta Oświęcim. Między zainteresowanymi stronami prowadzona była korespondencja oraz organizowane były spotkania w celu ustalenia warunków na jakich może dojść do sprzedaży wierzytelności.