Czyste powietrze

Informujemy, że w Urzędzie Miasta Oświęcim uruchomiony został Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

W Punkcie jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Wnioski przesyłane będą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, gdzie następuje ich ocena merytoryczna.

Dwa razy w tygodniu w każdy wtorek w godzinach od 11.00 do 16.00 oraz w każdy czwartek w godzinach od 8.00 d13.00 Mieszkańcy Miasta, będą mogli uzyskać informację na temat wymagań Programu „Czyste Powietrze”.

Jednocześnie, ze względu na duże zainteresowanie Programem, zwracamy się z prośbą o wcześniejsze ustalenie daty i godziny indywidualnego spotkania pod numerem telefonu 503 572 966.


Przed wizytą w urzędzie należy zapoznać się z treścią programu.

Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie:

https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/ oraz http://czystepowietrze.gov.pl/ .

ZAKRES DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO:

 • udzielenie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku
  o dofinansowanie,

 • wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie,

 • pomoc przy rozliczaniu przyznanego dofinansowanie.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Program obejmuje 2 grupy beneficjentów:

 1. uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania

 2. uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

Beneficjent przed złożeniem wniosku powinien przygotować:

 • Adres e-mail w celu założenia konta na Portalu Beneficjenta.

 • Dane osobowe, PESEL współmałżonka.

 • Numer rachunku bankowego.

 • Informacje o budynku: adres, nr księgi wieczystej, nr działki, powierzchnia całkowita budynku, powierzchnia prowadzonej działalności gospodarczej, (jeśli dotyczy), rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy budynku.

 • Informacje o powierzchni przegród, stropu, dachu do ocieplenia, wyrażoną w m2 oraz informacje o powierzchni okien i drzwi do wymiany w m2.

 • Kwotę dochodu rocznego stanowiącego podstawę obliczenia podatku
  z rozliczenia PIT.

 • Dokument potwierdzający własność (w przypadku, gdy nie została założona księga wieczysta).

 • Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Partyzantów 1, 32-600 Oświęcim, tel. 33 844-71-91 (jeśli dotyczy). Zaświadczenie jest niezbędnym dokumentem do ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania.

Instrukcja wypełniania wniosku jest również dostępna na stronie:

czystepowietrze.gov.pl/akademiaczystegopowietrza