Wydział Spraw Obywatelskich – SO

Do zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich należy:

1. W zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych:
1) prowadzenie ewidencji ludności,
2) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych
3) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania,
4) prowadzenie rejestru wyborców,
5) sporządzanie spisów wyborców.

2. W zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego:
1) podejmowanie działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego,
2) współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną w zakresie wynikającym z ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

3. W zakresie spraw społecznych:
1) prowadzenie spraw związanych ze zgromadzeniami,
2) prowadzenie spraw dotyczących repatriacji,
3) współpraca z organizacjami pozarządowymi, prowadzenie spraw dotyczących dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu działania wydziału,
4) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny,
5) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem Oświęcimskiej Karty Mieszkańca, Oświęcimskiej Karty Rodziny oraz Oświęcimskiej Karty Seniora,
6) prowadzenie spraw związanych z działalnością Oświęcimskiej Rady Seniorów,
7) prowadzenie spraw związanych z ochroną i promocją zdrowia oraz przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym,
8) realizacja zadań gminy wynikających z przepisów dotyczących opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3,
9) współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i nadzorowanie działań dotyczących zaspakajania potrzeb mieszkańców miasta w zakresie opieki społecznej oraz pieczy zastępczej,
10) wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek wsparcia dziennego,
11) prowadzenie spraw związanych z działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
12) opracowywanie projektów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim oraz koordynowanie realizacji zadań przyjętych w tych programach,
13) prowadzenie spraw związanych z budżetem i zamówieniami publicznymi w zakresie realizowanych zadań.

4. W zakresie działalności gospodarczej:

1) prowadzenie spraw z zakresu dokonywania wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
2) prowadzenie spraw dotyczących wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz związanych z ustaleniem opłat za te zezwolenia; kontrola w tym zakresie,
3) planowanie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wydanych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
4) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz planowanie dochodów w tym zakresie.
5) prowadzenie spraw w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem targowiska miejskiego (z wyłączeniem finansów),
6) przygotowanie projektów uchwał rady miasta dotyczących:
a) spraw związanych ze sprzedażą i podawania napojów alkoholowych,
b) ustalania godzin otwarcia placówek handlowych,
7) opiniowanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta,
8) opiniowanie wniosków o prowadzenie działalności gospodarczej w strefie ochronnej Pomnika Zagłady (PMAB),
9) przygotowywanie opinii dot. lokalizacji kasyn na terenie miasta.