Urząd Stanu Cywilnego – USC

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy:

1. Sporządzanie i rejestracja aktów stanu cywilnego:

1) urodzeń

2) małżeństw

3) zgonów

2. Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego

3. Przyjmowanie oświadczeń o:

1) wstąpieniu w związek małżeński

2) wyborze nazwiska

3) uznaniu dziecka

4) zmianie imion dziecka

5) powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego.

4. Wydawanie zaświadczeń zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

5. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego

6. Wydawanie innych zaświadczeń związanych z rejestracją stanu cywilnego

7. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach aktów stanu cywilnego:

a) odtworzenia treści aktu stanu cywilnego

b) transkrypcja aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego

c) uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

d) sprostowanie błędu pisarskiego

8. Wydawanie decyzji zezwalających na zawarcie związku małżeńskiego przed upływem obowiązującego miesięcznego terminu do zawarcia małżeństwa

9. Wydawanie decyzji w sprawach zmiany imienia lub nazwiska obywatela polskiego

10. Wpisywanie postanowień sądów w formie wzmianki dodatkowej w księgach stanu cywilnego

11. Wypełnianie kart statystycznych w zakresie urodzeń, małżeństw i zgonów oraz sporządzanie miesięcznych zestawień zbiorczych przekazywanych do Urzędu Statystycznego

12. Prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego

13. Organizowanie okolicznościowych uroczystości — jubileuszy pożycia małżeńskiego

14. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie „Prawo o aktach stanu cywilnego” oraz w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym

15. Współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi za granicą