Małe granty

Zgodnie z Rocznym programem współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi w sferze pożytku publicznego oraz zapisami znajdującymi się w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Prezydent Miasta może, na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 wspomnianej ustawy, zlecić jej, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego w przypadku, gdy:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł oraz
  • zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Podmiot zainteresowany realizacją zadania w tym trybie składa ofertę na wzorze dostępnym tutaj pod linkiem   

Prezydent Miasta Oświęcim, uznając celowość realizacji zadania opisanego w ofercie opublikuje ją na stronie internetowej w BIP (zobacz link) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Zaborskiej 2.

Przez okres 7 dni od jej publikacji, każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące opublikowanej oferty. Uwagi należy zgłaszać:
1. Osobiście: w Wydziale Promocji Miasta Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, pok. 51
2. Telefonicznie: 33 842 91 51
3. Na adres e-mail: pm@um.oswiecim.pl

Po wywieszeniu oferty i rozpatrzeniu ewentualnych wniosków z Oferentem sporządzana jest umowa realizacji zadania. 

Po realizacji zadania Oferent jest zobowiązany do złożenia sprawozdania na wzorze dostępnym tutaj pod linkiem

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Promocji Miasta pod nr telefonu 33 842 91 51 lub pm@um.oswiecim.pl


 

Wykaz ofert realizacji zadania publicznego w trybie „poza otwartym konkursem ofert”