Małe granty

Zgodnie z Rocznym programem współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi w sferze pożytku publicznego oraz zapisami znajdującymi się w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Prezydent Miasta może, na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 wspomnianej ustawy, zlecić jej, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego w przypadku, gdy wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł oraz zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Uznając celowość realizacji zadania, złożona przez organizację oferta zostanie opublikowana na stronie internetowej, umieszczona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

W terminie 7 dni od jej publikacji, każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Oferty realizacji zadania publicznego na wniosek organizacji zostaną załączone poniżej z datą ich umieszczenia na stronie internetowej, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w tytule.

Wniosek znajduje się tutaj

Uwagi należy zgłaszać:
1. Osobiście: w Wydziale Promocji Miasta Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, pok. 51
2. Telefonicznie: 33 842 91 51
3. Na adres e-mail: aleksandra.soltysik@um.oswiecim.pl oraz krystyna.plachta@um.oswiecim.pl

Oferty realizacji zadania publicznego poza otwartym konkursem ofert

 

Oferta realizacji zadania poza otwartym konkursem ofert – wzór

Sprawozdanie z realizacji zadania poza otwartym konkursem ofert – wzór

Oferty złożone przez organizacje pozarządowe od lipca 2018 roku:

  1. Stowarzyszenie_Romów_w_Polsce_11_07_2018.pdf
  2. UKP Oferta 2018 10 18

Oferty złożone przez organizacje pozarządowe w 2019 roku:

  1. UKS Akademia Piłkarska Unia Oświęcim 27.03.2019
  2. Parafia Św. Maksymiliana Męczennika w Oświęcimiu 06.06.2019
  3. ZGROMADZENIE CÓREK MATKI BOŻEJ BOLESNEJ (Siostry Serafitki) PROWINCJA OŚWIĘCIMSKA 04.07.2019r.
  4. Łyżwiarski Klub Sportowy SOŁA Oświęcim  29.08.2019 r.

Oferty złożone przez organizacje pozarządowe w 2021 roku:

  1. Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury “Grupa na Zamku” – VIII Ogólnopolski Plener Malarski “Marzenia Kolorem Zapisane” – 27.05.2021