Miejska Rada Sportu w Oświęcimiu

Zarządzenie Nr 0050.202.2018

Prezydenta Miasta Oświęcim

z dnia 26 listopada 2018 r.

w sprawie ustalenia imiennego składu Miejskiej Rady Sportu w Oświęcimiu

Na podstawie § 50 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Oświęcim oraz § 2 ust. 3 Zarządzenia Nr 0050.89.2016 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Sportu w Oświęcimiu oraz ustalenia regulaminu działania:

§ 1

Powołuję Miejską Radę Sportu w składzie:

Pan Marek Dorywalski – Prezes Uczniowskiego Klubu Pływackiego „Unia”

Pani Agata Gworek – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, delegat Prezydenta Miasta

Pan Kazimierz Homa – delegat Prezydenta Miasta – przewodniczący Miejskiej Rady Sportu

Pan Przemysław Karaś – Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „Setbol”

Pani Katarzyna Kot – Prezes Uczniowskiego Klubu Hokejowego „Unia Oświęcim”

Pan Paweł Kram – Prezes Oświęcimski Sport S.A.

Pan Stanisław Krzyżak – Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „Polfin”

Pan Dariusz Papuga – Prezes Oświęcimskiego Klubu Biegacza „Zadyszka”

Pan Krzysztof Pękala – Prezes Klubu Sportowego „Soła”, delegat Prezydenta Miasta

Pan Piotr Tatrocki – delegat Prezydenta Miasta

Pan Marcin Miller – Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kadet”

Pan Tomasz Wróbel – Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłkarska „Unia Oświęcim”

§ 2

Wykonanie zarządzenia zlecam Naczelnikowi Wydziału Promocji Miasta.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.90.2016 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia imiennego składu Miejskiej Rady Sportu w Oświęcimiu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Zarządzenie Nr 0050.89.2016

Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 1 czerwca 2016 r.

w sprawie powołania Miejskiej Rady Sportu w Oświęcimiu oraz ustalenia regulaminu działania

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 ustawy o sporcie z dnia z dnia 25 czerwca 2010 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.176), zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Powołuję Miejską Radę Sportu w Oświęcimiu, zwaną dalej „Radą Sportu”, jako zespół
o charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym.
2. Do zadań Rady Sportu należy w szczególności opiniowanie:
1. strategii rozwoju Miasta Oświęcim w zakresie kultury fizycznej,
2. projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,
3. programów rozwoju bazy sportowej na terenie Miasta Oświecim,
4. projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej,
5. projektów uchwał dotyczących finansowania zadań własnych z zakresu kultury fizycznej, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie.

§ 2
1. Rada Sportu składa się z 8-12 członków powołanych przez Prezydenta Miasta spośród prezesów oświęcimskich stowarzyszeń i klubów sportowych, którzy zadeklarują chęć działania na rzecz oświęcimskiego sportu.
2. Prezydentowi Miasta przysługuje prawo powołania w skład Rady Sportu 4 osób, nie będących prezesami organizacji wskazanych w § 2 ust.1.
3. Imienny skład Rady Sportu ustala Prezydent Miasta w drodze zarządzenia stosownie do postanowienień ust.1 i 2.
4. Prezydent Miasta może dokonywać zmian w składzie Rady Sportu.

§ 3
1. Rada Sportu obraduje na posiedzeniach jawnych.
2. Posiedzenia Rady Sportu odbywają się co najmniej 4 razy w roku.

§ 4
1. Posiedzenia Rady Sportu zwołuje Prezydent Miasta.
2. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady.

§ 5
1. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia doręcza się członkom Rady Sportu co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
2. Dopuszcza się możliwość dokonania powiadomienia drogą elektroniczną lub telefoniczną.
3. W zawiadomieniu podaje się termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad.

§ 6
Posiedzenie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków Rady Sportu, w tym Przewodniczący lub jego Zastępca.

§ 7
1. Obrady Rady Sportu prowadzi Przewodniczący Rady Sportu, a w razie jego nieobecności zastępca.
2. Rada Sportu obraduje zgodnie z przyjętym na początku posiedzenia porządkiem obrad.
Porządek obrad oraz zakres spraw proponuje Prezydent Miasta.
3. W przypadku, gdy Rada Sportu wobec przedstawionych do zaopiniowania spraw, nie wyrazi opinii w terminie 14 dni lub na najbliższym posiedzeniu, uznaje się, że Rada Sportu wydała opinię nie wnoszącą zastrzeżeń.
4. Przewodniczący obrad może zdecydować o zmianie kolejności rozpatrywania umieszczonych w porządku obrad tematów.
5. Prezydent Miasta może zapraszać na posiedzenia z głosem doradczym inne osoby,
w szczególności spośród osób posiadających wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie, będącej przedmiotem spotkania Rady Sportu.

§ 8
1. Rada Sportu rozstrzyga sprawy zwykłą większością głosów.
2. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Sportu, a w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego.

§ 9
1. Rozstrzygnięcia, opinie i wnioski Rada Sportu podejmuje w formie uchwał.
2. Uchwały Rady Sportu podpisuje Przewodniczący obrad, na których uchwała została podjęta.
3. Uchwały podjęte przez Radę Sportu obowiązują wszystkich członków.
4. Uchwały podjęte przez Radę Sportu przedkładane są Prezydentowi Miasta.

§ 10
1. Z przebiegu każdego posiedzenia Rady Sportu sporządza się protokół.
2. Protokół sporządza pracownik Wydziału Promocji Miasta. Protokół podpisuje Przewodniczący obrad i osoba protokołująca.
3. Sporządzony i podpisany protokół, przedkłada się Prezydentowi Miasta celem zapoznania z jego treścią.
4. Do protokołu załącza się listy obecności członków i innych osób uczestniczących w posiedzeniu oraz wszystkie podjęte uchwały.

§ 11
1. Obsługę organizacyjną Rady Sportu zapewnia Wydział Promocji Miasta.
2. Obsługa obejmuje:
– zawiadomienie o posiedzeniu Rady Sportu,
– przygotowanie materiałów dla wybranych tematów będących przedmiotem opinii,
– umożliwienie zapoznania się z materiałami członkom Rady Sportu przed posiedzeniem,
– prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Rady Sportu
– inne czynności, stosownie do potrzeb związanych z pracą Rady Sportu.

§ 12
Członkowie Rady Sportu wykonują swoje funkcje społecznie.

§ 13
Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Promocji Miasta.

§ 14
Z dniem 31 maja 2016 r. traci moc Zarządzenie Nr 0050.177.2011 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Sportu w Oświęcimiu oraz ustalenia regulaminu działania oraz Zarządzenie Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.195. 2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia imiennego składu Miejskiej Rady Sportu w Oświęcimiu.

§ 15
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2016 r.