Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strona internetowa Urzędu Miasta w Oświęcimiu

Urząd Miasta Oświęcim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona internetowa Urzędu Miasta w Oświęcimiu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa osadzona jest w ramce iframe
 • Gminny Portal Mapowy osadzony jest w ramce iframe
 • Odnośnik do ekointerwencji osadzony jest w ramce iframe

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jakub Mucha.
 • E-mail: it@um.oswiecim.pl
 • Telefon: 338429100

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Oświęcim
 • Adres: ul. Zaborska 2
  32-600 Oświęcim
 • E-mail: um@um.oswiecim.pl
 • Telefon: 338429100

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Oświęcim rozmieszczony jest w 5 budynkach na terenie miasta Oświęcim.

 

I. Główny Budynek Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2

1. Do budynku głównego prowadzą dwa wejścia. Główne wejście od strony ulicy Zaborskiej posiada schody z wyposażoną windą dla wózków inwalidzkich – platformę przyschodową na parterze wraz z sygnalizatorem. Drugie wejście do budynku od strony parkingu posiada schody
z poręczą.

2. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów oraz zainstalowano dźwiękowy system powiadamiania alarmowego.

3. Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

4. W Urzędzie Miasta istnieje możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego,
po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby w Sekretariacie.

5. Na poszczególne kondygnacje prowadzi klatka schodowa z poręczą. Budynek nie posiada windy. Istnieje jednak możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem wydziału, który pracuje na wyższych piętrach i, gdy zaistnieje taka potrzeba, będzie do dyspozycji interesanta.

6. Brak pętli indukcyjnych w budynku

7. W budynku brak rozwiązań zapewniających możliwość ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.

II. Budynek Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Władysława Jagiełły 23

1. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne wejście od strony ulicy posiada schody
z poręczą. Drugie wejście do budynku od strony parkingu znajduje się na poziomie zero gdzie przy dyżurce Straży Miejskiej klient może zgłosić potrzebę kontaktu z pracownikiem pracującym na wyższym piętrze. Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na parkingu przy ul. Władysława Jagiełły, na miejscu postojowym wydzielonym i oznaczonym znakiem pionowym i poziomym. Miejsce jest oznaczone kolorem niebieskim.

2. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów oraz zainstalowano dźwiękowy system powiadamiania alarmowego.

3. Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

4. W Urzędzie Miasta istnieje możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego,
po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby w Sekretariacie.

5. Na poszczególne kondygnacje prowadzi klatka schodowa z poręczą. Budynek nie posiada windy. Istnieje jednak możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem wydziału, który pracuje na wyższych piętrach i, gdy zaistnieje taka potrzeba, będzie do dyspozycji interesanta.

6. Brak pętli indukcyjnych w budynku.

7. W budynku brak rozwiązań zapewniających możliwość ewakuacji osób
z niepełnosprawnościami.

III. Budynek Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Władysława Jagiełły 25

1. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne wejście od strony ulicy Władysława Jagiełły posiada schody z poręczą. Drugie wejście do budynku od strony parkingu znajduje się na poziomie zero. Do wejścia wykonany jest zjazd dla wózków inwalidzkich. Wejście pozbawione jest progu. Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na parkingu przy ul. Władysława Jagiełły, na miejscu postojowym wydzielonym i oznaczonym znakiem pionowym i poziomym. Miejsce jest oznaczone kolorem niebieskim.

2. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów oraz zainstalowano dźwiękowy system powiadamiania alarmowego.

3. Brak pętli indukcyjnych w budynku.

4. Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

5. W Urzędzie Miasta istnieje możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego,
po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby w Sekretariacie.

6. Na poszczególne kondygnacje prowadzi klatka schodowa z poręczą. Budynek nie posiada windy. Istnieje jednak możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem wydziału, który pracuje na wyższych piętrach i, gdy zaistnieje taka potrzeba, będzie do dyspozycji interesanta.

7. W budynku brak rozwiązań zapewniających możliwość ewakuacji osób
z niepełnosprawnościami.

IV. Budynek Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Ludwika Solskiego 2

1. Budynek dysponuje jednym wejściem od strony ulicy, który posiada schody
z poręczą. Przed wejściem znajduje się dzwonek, przeznaczony dla osób ze szczególnymi potrzebami. Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na parkingu przy ul. Ludwika Solskiego, na miejscu postojowym wydzielonym i oznaczonym znakiem pionowym i poziomym. Miejsce jest oznaczone kolorem niebieskim.

2. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów oraz zainstalowano dźwiękowy system powiadamiania alarmowego.

3. Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

4. W Urzędzie Miasta istnieje możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego,
po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby w Sekretariacie.

5. Na pierwszą kondygnacje prowadzi klatka schodowa z poręczą. Budynek nie posiada windy. Istnieje jednak możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem wydziału, który pracuje na wyższym piętrze i, gdy zaistnieje taka potrzeba, będzie do dyspozycji interesanta.

6. Brak pętli indukcyjnych w budynku.

7. W budynku brak rozwiązań zapewniających możliwość ewakuacji osób
z niepełnosprawnościami.

V. Budynek Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Królowej Jadwigi 12a

1. Budynek dysponuje jednym wejściem od strony ulicy Królowej Jadwigi, który posiada jeden szerszy stopień do głównych drzwi oraz podjazd przeznaczony dla osób ze szczególnymi potrzebami.

2. Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze, które są do dyspozycji interesanta.

3. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów oraz zainstalowano dźwiękowy system powiadamiania alarmowego.

4. Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

5. W Urzędzie Miasta istnieje możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego,
po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby w Sekretariacie.

6. Brak pętli indukcyjnych w budynku.