Wydział Zamówień Publicznych – ZP

 

Do zakresu działania Wydziału Zamówień Publicznych należy:

1. Prowadzenie całości spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez urząd, a w szczególności:

1) prowadzenie rejestru zgłoszonych zamówień publicznych

2) organizowanie pracy komisji przetargowej oraz czuwanie nad jej prawidłowym przebiegiem, w szczególności w celu:

a) dokonania wyboru trybu zamówienia publicznego

b) opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

c) przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne

3) przygotowywanie umów z wykonawcami (dostawcami) wyłonionymi w toku postępowań o zamówienie publiczne oraz prowadzenie rejestru umów zawartych w urzędzie

4) wdrażanie przepisów o zamówieniach publicznych w Urzędzie, okresowe szkolenia pracowników Urzędu w tym zakresie

2.Udzielanie pomocy na rzecz miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie  organizowania przetargów, w szczególności poprzez opracowywanie projektów dokumentów wzorcowych celem usprawnienia procedur przetargowych

3.Opracowywanie sprawozdań dla potrzeb organów gminy i instytucji zewnętrznych dotyczących udzielania zamówień

4.Kontrola stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych w wydziałach urzędu i miejskich jednostkach organizacyjnych