Stypendia dla sportowców

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DLA ZAWODNIKÓW OŚWIĘCIMSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH OSIĄGAJĄCYCH WYSOKIE WYNIKI W KRAJOWYM LUB MIĘDZYNARODOWYM WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM

zgodnie z uchwałą nr XLIII/709/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów dla zawodników oświęcimskich klubów sportowych osiągających wysokie wyniki w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym zobacz treść uchwały

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Stypendia sportowe przyznawane są maksymalnie 10 najlepszym zawodnikom osiągającym wysokie wyniki w  krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym w zespołowych i indywidualnych dyscyplinach olimpijskich.

§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) Radzie Sportu – należy przez to rozumieć Radę Sportu w Oświęcimiu,
2) Macierzystym klubie sportowym – należy przez to rozumieć organizację sportową posiadającą osobowość prawną, mającą swoją siedzibę na terenie miasta Oświęcimia,
3) Komisji Stypendialnej – należy przez to rozumieć Komisję powołaną przez Prezydenta Miasta w celu zaopiniowania wniosków stypendialnych,
4) Dyscyplinach olimpijskich – należy przez to rozumieć dyscypliny sportowe ujęte przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski w programie zmagań olimpijskich.

§ 3. 1. Stypendium jest wyrazem uznania dla poziomu sportowego prezentowanego przez zawodnika w celu wsparcia jego dalszego rozwoju.
2. Stypendium przyznawane jest na okres 12 miesięcy (od stycznia do grudnia).
3. Podstawą do uzyskania stypendium sportowego są wysokie osiągnięcia sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym:
a) za wysokie osiągnięcie w krajowym współzawodnictwie sportowym uznaje się:
–  zajęcie miejsca od I do III w mistrzostwach Polski,
–  zakwalifikowanie do kadry narodowej w danej dyscyplinie sportu.
b) za wysokie osiągnięcie w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym uznaje się:
– zakwalifikowanie do udziału w mistrzostwach świata lub Europy,
– zajęcie miejsca od I do III w mistrzostwach świata lub Europy,
– zakwalifikowanie do udziału w igrzyskach olimpijskich,
– zajęcie medalowego miejsca w innych międzynarodowych zawodach sportowych, w których brali udział zawodnicy z co najmniej 5 krajów.
4. Stypendia przyznaje się w ramach posiadanych na ten cel środków w budżecie miasta.
5.  Dysponentem środków finansowych na stypendia jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

§ 4. Przyznawanie stypendiów następuje w oparciu o warunki określone w niniejszym regulaminie

II. Tryb przyznawania stypendium

§ 5. 1. Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Oświęcim po uprzednim rozpatrzeniu i zaopiniowaniu wniosków przez Komisję Stypendialną.
2. Wniosek o stypendium składa się na formularzu, którego wzór określa załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku, składając go w Urzędzie Miasta Oświęcim.
3. Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest macierzysty klub sportowy, którego barwy zawodnik reprezentuje.
4. We wniosku, Wnioskodawca musi wskazać jedno główne krajowe lub międzynarodowe osiągnięcie sportowe oraz może wskazać dodatkowe osiągnięcia spośród wymienionych w § 3 ust. 3.
5. W celu oceny wniosków stypendialnych Prezydent Miasta powołuje Komisję Stypendialną w składzie: Zastępca Prezydenta Miasta, przedstawiciel Rady Sportu, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, naczelnik Wydziału Promocji Miasta, pracownik merytoryczny Wydziału Promocji Miasta oraz ustala regulamin jej pracy.
6. Komisja dokonuje trzyetapowej oceny złożonych wniosków:
a) etap pierwszy obejmuje ocenę wstępną wniosków pod względem:
– kompletności wniosku, w tym załączenie potwierdzeń uzyskanych osiągnięć (np. dyplomy, komunikaty z zawodów, potwierdzenia właściwego związku sportowego),
– terminu złożenia wniosku,
– zgodności wymaganych podpisów osób upoważnionych do reprezentacji.
Wnioski niekompletne podlegają odrzuceniu i nie przechodzą do kolejnych etapów oceny.
b) etap drugi obejmuje analizę osiągnięć wskazanych we wnioskach jako główne,
c) etap trzeci obejmuje analizę osiągnięć wskazanych we wnioskach jako dodatkowe.
Etap ten jest stosowany w sytuacji, w której osiągnięcia wskazane jako główne, są ze sobą porównywalne.
7. Komisja ma prawo występowania do wnioskodawcy o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień i informacji.
8. Po dokonaniu oceny Komisja sporządza protokół obejmujący listę maksymalnie 10 zawodników wraz z propozycją wysokości stypendium i przekazuje Prezydentowi Miasta do zatwierdzenia.
9. Prezydent Miasta po zapoznaniu się z opinią Komisji Stypendialnej podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyznania stypendium i jego wysokości.
10. Prezydent Miasta podejmuje decyzje w trybie indywidualnych rozstrzygnięć, dla których nie stosuje się trybu odwołania.
11. Protokół po zatwierdzeniu przez Prezydenta przekazywany jest do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w celu sporządzenia, w imieniu Miasta Oświęcim, umów stypendialnych. MOSiR prowadzi ewidencję przyznanych stypendiów oraz podaje do publicznej wiadomości informację o ich przyznaniu.
12. W umowie stypendialnej określone zostaną prawa i obowiązki stron, w tym warunki wstrzymania lub pozbawienia przyznanego stypendium.
13. Przyznane stypendium za miesiąc styczeń może zostać wypłacone w terminie do dnia 15 lutego każdego roku.
§ 6.  1. Zawodnik otrzymujący stypendium jest zobowiązany do realizacji przedstawionego we wniosku planu startów i przygotowań i godnego reprezentowania klubu i Miasta Oświęcim.
2. Przyznanie zawodnikowi stypendium nie wyklucza możliwości przyznawania mu nagród i wyróżnień. 

III. Tryb wstrzymania lub pozbawienia stypendium 

§ 7. Decyzje w sprawie wstrzymania, pozbawienia i przywrócenia stypendium podejmuje Prezydent Miasta Oświęcim na wniosek macierzystego klubu.

§ 8. 1. Stypendium wstrzymuje się tzn. zaprzestaje się jego wypłacania, na określony czas lub do końca okresu na jaki zostało przyznane, począwszy od dnia wnioskowanego, w sytuacji gdy zawodnik zaniedbuje realizację programu szkolenia.
2. Wstrzymanie stypendium i jego przywrócenie następuje na wniosek macierzystego klubu sportowego, po zaopiniowaniu przez Komisję Stypendialną.
3. O wstrzymaniu i przywróceniu wypłaty stypendium, Prezydent Miasta Oświęcim powiadamia zawodnika i macierzysty klub sportowy.
4. Wstrzymane stypendium przywraca się zawodnikowi, po ustaniu przyczyn jego wstrzymania począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustały te przyczyny.
5. Za okres, w którym wstrzymano stypendium, świadczenie nie przysługuje.

§ 9. 1. Przyznanego stypendium pozbawia się, jeżeli zawodnik:
1) zaprzestał realizacji programu szkolenia, z wyjątkiem przyczyn czasowej niezdolności zdrowotnej, stwierdzonej stosownym zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza posiadającego odpowiednie kwalifikacje; w takim przypadku stypendium może być wypłacane przez okres tej niezdolności, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy,
2) odmówił udziału w zawodach objętych programem szkolenia,
3) zaprzestał uprawiania sportu objętego programem szkolenia,
4) został wykluczony z grupy zawodników objętych programem szkolenia, pozbawiony praw zawodnika, został zdyskwalifikowany za niesportowe zachowanie,
5) swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami współżycia społecznego lub ogólnie przyjętymi zasadami, naraził na szwank dobre imię Miasta lub klubu sportowego,
6) stosował substancje oraz metody zabronione, o których mowa w ustawie o zwalczaniu dopingu w sporcie,
7) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
8) wystąpił z macierzystego klubu sportowego,
9) otrzymał stypendium w oparciu o nieprawdziwe dane.
2. Skutkiem pozbawienia stypendium jest wstrzymanie jego wypłacania do końca czasu, na które zostało przyznane lub zwrot całości wypłaconego stypendium.
3. Pozbawienie stypendium następuje na wniosek macierzystego klubu sportowego, po uprzednim zaopiniowaniu przez Komisję Stypendialną.
4. O pozbawieniu stypendium Prezydent Miasta Oświęcim powiadamia zawodnika i macierzysty klub sportowy.
5. Decyzja Prezydenta Miasta o pozbawieniu stypendium jest ostateczna, tzn. nie przysługuje od niej odwołanie.
§ 10. 1. Stypendium wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane lub w przypadku udowodnionego stosowania substancji oraz metod zabronionych, o których mowa w ustawie o zwalczaniu dopingu w sporcie podlega zwrotowi w całości na rachunek Miasta Oświęcim w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania Prezydenta Miasta Oświęcim do zwrotu stypendium.
2. Niedokonanie zwrotu stypendium w terminie wskazanym w ust.1, spowoduje naliczenie odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
3. Macierzysty klub sportowy zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Prezydenta Miasta Oświęcim o każdej okoliczności mającej wpływ na przyznane stypendium.

 


Zobacz:

Udzielone stypendia: