Stypendia dla sportowców

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW SPORTOWYCH DLA ZAWODNIKÓW OŚWIĘCIMSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH OSIĄGAJĄCYCH WYSOKIE WYNIKI W KRAJOWYM LUB MIĘDZYNARODOWYM WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM 

zgodnie z Uchwała Nr XL/755/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników Oświęcimskich klubów sportowych osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym – zobacz treść uchwały

I. Postanowienia ogólne 
§ 1. Stypendia sportowe przyznawane są maksymalnie 10 najlepszym zawodnikom osiągającym wysokie wyniki w  krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, w danym okresie przyznawania stypendiów. 
§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 
1) Radzie Sportu – należy przez to rozumieć Miejską Radę Sportu w Oświęcimiu, 
2) Macierzystym klubie sportowym – należy przez to rozumieć oświęcimski klub sportowy, którego barwy zawodnik reprezentuje, 
3) Komisji Stypendialnej – należy przez to rozumieć Komisję powołaną przez Prezydenta Miasta w celu zaopiniowania złożonych wniosków o stypendia. 
§ 3. 1. Stypendium jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodnika poziomu sportowego i jego osiągnięć w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych. 
2. Stypendium przyznawane jest na wniosek macierzystego klubu sportowego na okres 6 lub 12 miesięcy w danym roku kalendarzowym w zależności od cyklu szkoleniowego oraz organizowanego współzawodnictwa sportowego w danej dyscyplinie sportu, i wypłacane jest miesięcznie w terminie do ostatniego dnia miesiąca. 
3. Okres przyznania stypendium, określony przez wnioskodawcę we wniosku stypendialnym, o którym mowa w § 7 ust.1 przypada na miesiące:
a) w przypadku wniosków na okres 12 miesięcy – od stycznia do grudnia
b) w przypadku wniosków na okres 6 miesięcy w terminach – od stycznia do czerwca i od lipca do grudnia.
4. Stypendia przyznaje się w ramach posiadanych na ten cel środków w budżecie miasta. 
5. Dysponentem środków finansowych na stypendia jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
§ 4. Przyznawanie stypendiów następuje w oparciu o kryteria określone w niniejszym regulaminie. 
II. Tryb przyznawania stypendium 
§ 5. 1. Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Oświęcim po uprzednim rozpatrzeniu i zaopiniowaniu wniosków przez Komisję Stypendialną. 
2. Prezydent Miasta powołuje Komisję Stypendialną, w składzie: Zastępca Prezydenta Miasta, przedstawiciel Rady Sportu, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, naczelnik Wydziału Promocji Miasta, pracownik merytoryczny Wydziału Promocji Miasta.
3. Prezydent Miasta ustala regulamin pracy Komisji Stypendialnej. 
4. Komisja ma prawo występowania do wnioskodawcy o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień i informacji. 
5. Komisja przedkłada Prezydentowi propozycje wysokości stypendium. 
6. Prezydent Miasta podejmuje decyzje w sprawie przyznania stypendium i jego wysokości po zapoznaniu się z opinią Komisji Stypendialnej. 
7. Prezydent Miasta podejmuje decyzje w trybie indywidualnych rozstrzygnięć, dla których nie stosuje się trybu odwołania. 
8. Prezydent Miasta określając wysokość stypendium, bierze pod uwagę w szczególności osiągnięcia sportowe zawodnika i posiadaną klasę sportową.
§ 6. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadzi ewidencję przyznanych stypendiów oraz podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych stypendiach. 
§ 7. 1. Wniosek o stypendium kieruje się do Prezydenta Miasta Oświęcim składając go w Urzędzie Miasta Oświęcim na formularzu, którego wzór określa załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu w terminach :
a) w przypadku stypendium na okres 6 miesięcy — do 10 stycznia i 10 lipca
b) w przypadku stypendium na okres 12 miesięcy — do 10 stycznia
§ 8. 1. Stypendia mogą być przyznawane zawodnikom klubów sportowych mających swą siedzibę na terenie miasta Oświęcimia i  reprezentujących Miasto Oświęcim.
2. Warunkiem przyznania stypendium jest udział w  krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym w okresie ostatnich 6  lub 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, a w szczególności: 
a) zajęcie miejsca od I do III w mistrzostwach Polski, 
b) zakwalifikowanie do kadry narodowej w danej dyscyplinie sportu, 
c) zakwalifikowanie do udziału w mistrzostwach świata lub Europy, 
d) zakwalifikowanie do udziału w igrzyskach olimpijskich, 
e) zajęcie medalowego miejsca w  międzynarodowych zawodach sportowych, w których brali udział zawodnicy z co najmniej 5 krajów,
3. Na ocenę wniosku o przyznanie stypendium sportowego składają się osiągnięcia wskazane w ust.2 oraz posiadana przez zawodnika klasa sportowa.
4. Warunki określone w ust.1-3 stosuje się odpowiednio do najlepszych zawodników biorących udział w dyscyplinach zespołowych. 
5. Wypłata stypendium dokonywana jest w oparciu o zawartą z zawodnikiem umowę stypendialną określającą prawa i obowiązki stron, w tym warunki wstrzymania lub pozbawienia przyznanego stypendium – wzór umowy stypendialnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 
§ 9. 1. Zawodnik otrzymujący stypendium jest zobowiązany do realizacji przedstawionego we wniosku planu startów i przygotowań i godnego reprezentowania klubu i Miasta Oświęcim. 
2. Macierzysty klub sportowy zobowiązany jest przedkładać Prezydentowi Miasta Oświęcim co miesiąc raport o realizacji szkolenia w/g wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do regulaminu. 
3. Przyznanie zawodnikowi stypendium nie wyklucza możliwości przyznawania mu nagród i wyróżnień. 

III. Tryb wstrzymania lub pozbawienia stypendium 
§ 10. 1. Stypendium wstrzymuje się tzn. zaprzestaje się jego wypłacania, na określony czas lub do końca okresu na jaki zostało przyznane, począwszy od dnia wnioskowanego przez Klub, w sytuacji gdy zawodnik: 
1) zaniedbuje realizację programu szkolenia, 
2) został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego polskiego związku sportowego lub przez macierzysty klub sportowy.
2. Wstrzymanie stypendium i jego przywrócenie następuje na wniosek macierzystego klubu sportowego, po zaopiniowaniu przez Komisję Stypendialną. 
3. O wstrzymaniu i przywróceniu wypłaty stypendium, Prezydent Miasta Oświęcim powiadamia zawodnika i macierzysty klub sportowy.
4. Wstrzymane stypendium przywraca się zawodnikowi, po ustaniu przyczyn jego wstrzymania począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustały te przyczyny. 
5. Decyzje w sprawie wstrzymania, pozbawienia i przywrócenia stypendium podejmuje Prezydent Miasta Oświęcim. 
6. Za okres, w którym wstrzymano stypendium, świadczenie nie przysługuje. 
§ 11. 1. Przyznanego stypendium pozbawia się, jeżeli zawodnik: 
1) zaprzestał realizacji programu szkolenia, z wyjątkiem przyczyn czasowej niezdolności zdrowotnej, stwierdzonej stosownym zaświadczeniem lekarskim, 
2) odmówił udziału w zawodach objętych programem szkolenia, 
3) zaprzestał uprawiania sportu objętego programem szkolenia, 
4) został wykluczony z grupy zawodników objętych programem szkolenia, 
5) swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami współżycia społecznego lub ogólnie przyjętymi zasadami, naraził na szwank dobre imię Miasta lub klubu sportowego, 
6) stosował substancje oraz techniki niedozwolone wskazane w art. 43 ustawy o sporcie, 
7) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 
8) wystąpił z macierzystego klubu sportowego,
9) otrzymał stypendium w oparciu o nieprawdziwe dane.
2. Skutkiem pozbawienia stypendium jest wstrzymanie jego wypłacania do końca czasu, na które zostało przyznane lub zwrot całości wypłaconego stypendium.
3. Pozbawienie stypendium następuje na wniosek macierzystego klubu sportowego, po uprzednim zaopiniowaniu przez Komisję Stypendialną. 
4. O pozbawieniu stypendium Prezydent Miasta Oświęcim powiadamia zawodnika i macierzysty klub sportowy.
5. Decyzja Prezydenta Miasta o pozbawieniu stypendium jest ostateczna, tzn. nie przysługuje od niej odwołanie. 
§ 12. 1. Stypendium wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane oraz w przypadku udowodnionego stosowania substancji oraz technik niedozwolonych, o których mowa w art. 43 ustawy o sporcie, podlega zwrotowi w całości na rachunek Miasta Oświęcim w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania Prezydenta Miasta Oświęcim do zwrotu stypendium. 
2. Nie dokonanie zwrotu stypendium w terminie wskazanym w ust.1, spowoduje naliczenie odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki. 


Zobacz:

Udzielone stypendia: