Współpraca z NGO

Miasto Oświęcim współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań wynikających
z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku
(Dz. U. 2010 nr 234 poz. 1536 j.t.) w obszarze zgodnym z zadaniami własnymi gminy Miasto
  Oświęcim wynikającymi z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku.  

Koordynatorem współpracy z organizacjami pozarządowymi
     jest Naczelnik Wydziału Promocji Miasta – Marek Tarnowski, tel. 33 842 91 50, marek.tarnowski@um.oswiecim.pl

Zapraszamy na stronę internetową www.ngo.oswiecim.pl 

poświęconą współpracy miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi
   oraz do CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

mieszczącego się w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego 15, e-mail: cas.oswiecim@gmail.com 

W sprawach dotyczących grafiku spotkań w CAS należy kontaktować się

z Anną Turbańską tel. 33 843 52 02 
lub Kingą Banda z Wydziału Promocji Miasta  
tel. 33 842 91 51, e-mail: kinga.banda@um.oswiecim.pl

 


 

Grafik spotkań w Centrum Aktywności Społecznej w Oświęcimiu: