Strategia IIT Aglomeracji Oświęcimskiej

W grudniu 2022 roku Komisja Europejska zatwierdziła program regionalny Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Szczególnym rodzajem interwencji przewidzianej w programie, jest wsparcie kierowane do wspólnot lokalnych i partnerstw terytorialnych, umożliwiające zintegrowany rozwój miast i obszarów funkcjonalnych w oparciu o ich potencjał kulturowy i turystyczny. Wsparcie w tym zakresie przewidziane jest w priorytecie 7 „Fundusze europejskie dla wspólnot lokalnych”.

W programie Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 wprowadzono zapisy, dzięki którym miasto Oświęcim, jako miasto liczące powyżej 20 tysięcy mieszkańców, a nie objęte instrumentem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), wraz z ich obszarami funkcjonalnymi będą mogły ubiegać się o finansowanie projektów w ramach wspomnianego priorytetu 7. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest wdrażanie projektów za pośrednictwem instrumentów terytorialnych – w tym przypadku w formie tzw. Innego Instrumentu Terytorialnego (IIT).

IIT to instrument wspierający rozwój obszarów powiązanych ze sobą funkcjonalnie lub problemowo poprzez realizację projektów, wynikających ze strategii terytorialnej przygotowanej przez działające w partnerstwie jednostki samorządu terytorialnego.

W celu możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektów, Miasto Oświęcim, Gmina Oświęcim oraz Gmina Chełmek zawarły porozumienie międzygminne, na mocy którego opracowana zostanie „Strategia Innego Instrumentu Terytorialnego Aglomeracji Oświęcimskiej na lata 2021-2027”.

Konsultacje społeczne projektu IIT Aglomeracji Oświęcimskiej na lata 2021-2027

Sprawozdanie z konsultacji Strategii IIT Aglomeracji Oświęcimskiej na lata 2021-2027

Prezydent Miasta Oświęcim zaprasza Państwa do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii IIT Aglomeracji Oświęcimskiej na lata 2021-2027, które zostaną przeprowadzone w dniach od 16 maja 2024 r. do 31 maja 2024 r.

Inne Instrumenty Terytorialne (IIT) to narzędzie wspierające wdrażanie projektów realizowanych
w oparciu o strategię terytorialną, przyczyniających się do rozwiązywania wspólnych problemów i skoordynowanego zaspokajania potrzeb obszaru wsparcia.

Celem konsultacji jest zebranie uwag, poznanie opinii i propozycji zmian projektu Strategii. Do udziału w konsultacjach projektu Strategii zapraszamy w szczególności mieszkańców Aglomeracji Oświęcimskiej, samorządy partnerskie i sąsiadujące, partnerów społecznych i gospodarczych oraz inne podmioty, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju bądź istotne dla prawidłowego rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego Aglomeracji Oświęcimskiej.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać do dnia 31 maja 2024 r. w następujący sposób:

1) za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

a) poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza konsultacji społecznych dostępnego pod adresem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/iii_oswiecim_konsultacje

b) poprzez wypełnienie i wysłanie skanu podpisanego formularza na adres: brm@um.oswiecim.pl

c) poprzez wysłanie skanu podpisanego formularza przez system ePUAP, na adres skrytki ePuap /yv0o784mko/SkrytkaESP (decyduje data wpływu),

2) w wersji papierowej poprzez przesłanie formularza pocztą lub osobiste złożenie w:

  • Urzędzie Miasta Oświęcim ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim,
  • Urzędzie Gminy Oświęcim ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim,
  • Urzędzie Miejskim w Chełmku ul. Krakowska 11, 32-660 Chełmek.
  •  

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem zostanie zamieszczone na stronach internetowych, w Biuletynach Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w budynkach urzędów samorządów wchodzących w skład Aglomeracji Oświęcimskiej, nie później niż do 30 dni po zakończeniu konsultacji.

Nieprzesłanie lub niezłożenie do dnia 31 maja 2024 r. wypełnionego i czytelnie podpisanego imieniem i nazwiskiem formularza konsultacyjnego oznacza rezygnację ze zgłoszenia uwag i opinii oraz akceptację zapisów projektu dokumentu.

Dokumenty do pobrania:

Projekt Strategii IIT Aglomeracji Oświęcimskiej na lata 2021-2027

Formularz konsultacyjny

Przebieg prac nad opracowaniem Strategii IIT Aglomeracji Oświęcimskiej

Porozumienie międzygminne z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie określenia form współpracy w ramach nawiązania partnerstwa terytorialnego Gminy Oświęcim, Gminy Chełmek oraz Miasta Oświęcim – czerwiec 2023 r.

Uchwała nr LXII/988/2023 r. Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Oświęcim, Gminą Chełmek oraz Gminą Oświęcim – maj 2023 r.