Wydział Mienia Komunalnego – MK

 

Do zakresu działania Wydziału Mienia Komunalnego należy:

1. W zakresie Referatu Gospodarki Nieruchomościami:

1) prowadzenie rejestru gruntów gminnych oraz spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność miasta, m.in.:

prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem gminnym zasobem nieruchomości, w szczególności:

prowadzenie spraw komunalizacji mienia; prowadzenie aktualizowanej ewidencji mienia komunalnego;

przygotowywanie informacji dla rady o stanie mienia komunalnego zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych;

nabywanie na własność miasta nieruchomości na cele rozwojowe miasta, realizację inwestycji i inne cele publiczne;

przygotowywanie projektów uchwał rady dot. zasad gospodarowania mieniem komunalnym.

prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą, dzierżawą, najmem i użytkowaniem wieczystym nieruchomości;

przygotowywanie wieloletnich i rocznych planów nabywania i sprzedaży gruntów komunalnych;

prowadzenie spraw związanych z przetargami na zbycie nieruchomości;

oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, użyczenie i użytkowanie;

przekazywanie nieruchomości na cele szczególne;

ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste;

prowadzenie spraw związanych z podziałami nieruchomości.

2) opracowywanie wniosków o ujawnienie w księdze wieczystej praw miasta do działek

3) prowadzenie spraw związanych z opłatami adiacenckimi, w szczególności:

a) przygotowywanie uchwał rady w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej

b) ustalanie opłat adiacenckich

4) prowadzenie spraw związanych z wyłonieniem zarządcy nieruchomości stanowiących własność gminy

5) prowadzenie spraw związanych ze scalaniem nieruchomości i ich ponownym podziałem

6) prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem nieruchomości – rokowania, sporządzanie wniosku o wywłaszczenie

7) prowadzenie całości spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów i numeracją porządkową budynków i nieruchomości

8) regulacja w uzgodnieniu z wydz. GM stanu prawnego gruntów zajętych pod drogami gminnymi wraz z wypłatą należnego odszkodowania

9) analizy rynku nieruchomości zmierzających do korzystnego dla miasta zagospodarowania gruntów, w tym do pozyskania inwestorów nabywających nieruchomości w granicach miasta

10) w zakresie rolnictwa i leśnictwa, w tym na rzecz posiadaczy gruntów rolnych miasta oraz pracowniczych ogródków działkowych

11) współdziałanie z samorządem rolniczym, prowadzenie spraw dotyczących wyborów do izb rolniczych

12) realizacja zadań gminy wynikających z prawa łowieckiego

13) przygotowywanie ofert inwestycyjnych miasta  i bezpośrednie kontakty z inwestorami

14) współdziałanie z Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej oraz Miejską Strefą Aktywności Gospodarczej “NOWE DWORY”

2. w zakresie Referatu Gospodarki Lokalowej:

1) prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi zasobów miasta w tym nadzór nad działalnością Zarządu Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu

2) dokonywanie analiz potrzeb mieszkaniowych miasta z określeniem kierunków polityki mieszkaniowej

3) udział w opracowywaniu, aktualizacji, wdrażaniu i kontroli realizacji wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta i polityki czynszowej

4) prowadzenie rejestru wyroków sądowych i ich realizacja

5) prowadzenie rejestru pustostanów w zasobach miasta

6) rozpatrywanie spraw w zakresie podnajmu lokali

7) przyjmowanie i kwalifikowanie wniosków o wynajem i zamianę lokali mieszkalnych i socjalnych

8) wydawanie skierowań do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych

9) praca w komisji lokalowo-technicznej

10) rozpatrywanie spraw o wstąpienie w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po śmierci najemcy

11) uczestnictwo w przesłuchaniach i obsługa przesłuchań osób bezdomnych

12) opracowywanie, aktualizacja zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobów miasta

13) prowadzenie rejestru miejskich lokali użytkowych

14) przygotowanie i przeprowadzanie przetargów i konkursów ofert na wynajem lokali użytkowych

15) prowadzenie bieżącej korespondencji w zakresie spraw lokalowych

16) udzielanie informacji i przyjmowanie wniosków o dodatki mieszkaniowe

17) obsługa merytoryczna wniosków i deklaracji o dodatki mieszkaniowe

18) wydawanie decyzji w zakresie dodatków mieszkaniowych

19) sporządzanie i przekazywanie do Wydziału Finansowego zestawień dotyczących wysokości przyznanych dodatków, ryczałtów i adresów dodatków i ryczałtów

20) planowanie środków na dodatki mieszkaniowe, rozliczanie przyznanych na ten cel dotacji

21) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych przewidzianych przepisami prawa

22) sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad wspólnotami z udziałem miasta

23) prowadzenie i aktualizacja ewidencji wspólnot z udziałem miasta

24) prowadzenie i ewidencja udziałów współwłasności w nieruchomości we wspólnotach z udziałem miasta

25) udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych

26) sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad remontami we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem miasta

27)udział w pracach komisji odbiorowych prac remontowych

28)prowadzenie punktu konsultacyjnego dla wspólnot mieszkaniowych