Wydział Mienia Komunalnego – MK

 

Do zakresu działania Wydziału Mienia Komunalnego należy:

Do zakresu działania Wydziału Mienia Komunalnego należy:
1. W zakresie gospodarki nieruchomościami:
     1) prowadzenie rejestru gruntów gminnych oraz spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność miasta, m.in.:
         a) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem gminnym zasobem nieruchomości, w szczególności:
             •  prowadzenie spraw komunalizacji mienia; prowadzenie i aktualizowanie ewidencji mienia komunalnego,
             •  nabywanie na własność miasta nieruchomości na cele rozwojowe miasta, realizację inwestycji i inne cele publiczne, do zasobu gruntów,
             •  przygotowywanie projektów uchwał rady dot. zasad gospodarowania mieniem komunalnym,
             •  przygotowywanie wieloletnich i rocznych planów nabywania i gospodarowania mieniem komunalnym
        b) prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą gruntów niezabudowanych i zabudowanych,
        c) sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców, kontrola i prowadzenie spraw dotyczących zwrotu bonifikaty,
        d) sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych w drodze przetargu,
        e) sprzedaż lokali użytkowych i garaży,
        f) wydzierżawianie i wynajem nieruchomości w trybie przetargowym i bezprzetargowym,
        g) prowadzenie spraw związanych z oddaniem nieruchomości w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym i bezprzetargowym,
        h) organizowanie przetargów na sprzedaż nieruchomości,
         i) oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, użyczenie i użytkowanie,
         j) obciążanie nieruchomości gminnych służebnościami i hipoteką.
        k) przekazywanie nieruchomości na cele szczególne oraz wnoszenie aportem,
         l) ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste,
       m) prowadzenie całości spraw związanych z podziałami nieruchomości,
        n) prowadzenie postępowań w sprawie rozgraniczenia nieruchomości,
        o) prowadzenie spraw związanych z aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
     2) opracowywanie wniosków o ujawnienie w księdze wieczystej praw miasta do działek,
     3) prowadzenie spraw związanych z opłatami adiacenckimi, w szczególności:
        a) przygotowywanie uchwał rady w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej,
        b) ustalanie opłat adiacenckich,
     4) prowadzenie spraw związanych z wyłonieniem zarządcy nieruchomości stanowiących własność gminy,
     5) prowadzenie spraw związanych ze scalaniem nieruchomości i ich ponownym podziałem,
     6) prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem nieruchomości — przeprowadzanie rokowań, sporządzanie wniosków o wywłaszczenie,
     7) prowadzenie całości spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów, przygotowywanie projektów uchwał w tych sprawach,
     8) prowadzenie spraw związanych z numeracją porządkową budynków i nieruchomości,
     9) prowadzenie spraw związanych z regulacją, w uzgodnieniu z wydz. GM, stanu prawnego gruntów zajętych pod drogami gminnymi,
   10) prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne,
    11) realizacja prawa pierwokupu nieruchomości,
    12) prowadzenie spraw związanych z zajęciem gruntu miejskiego celem przeprowadzenia sieci uzbrojenia i w innych sprawach,
    13) prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
    14) analizy rynku nieruchomości zmierzających do efektywnego zagospodarowania gruntów, w tym wskazywanie potencjalnych terenów inwestycyjnych i przekazywanie informacji w tym zakresie do Biura Rozwoju Miasta,
    15) w zakresie rolnictwa i leśnictwa:
        a) współdziałanie z samorządem rolniczym, prowadzenie spraw dotyczących wyborów do izb rolniczych,
        b) realizacja zadań gminy wynikających z prawa łowieckiego.
    16) prowadzenie spraw związanych z regulowaniem stanu prawnego gruntów pozostających w posiadaniu Gminy Miasto Oświęcim oraz związanych ze zwrotami nieruchomości,
    17) prowadzenie spraw dotyczących zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,
    18) wystawianie faktur VAT związanych z dzierżawą, najmem, sprzedażą, oddawaniem w wieczyste użytkowanie nieruchomości,
    19) aktualizacja i prowadzenie rejestru wykazu użytkowania wieczystego w programie Rekord; wykonywanie zestawień dla Wydziału Finansowego,
   20) prowadzenie całości spraw związanych z opodatkowaniem nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości gminnych,
   21) prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte na własność GMO w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
  22) prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań za grunty stanowiące własność GMO przejmowane na własność Powiatu Oświęcimskiego i innych jednostek samorządu terytorialnego,
  23) regulowanie udziałów w częściach wspólnych nieruchomości budynkowych z udziałem GMO.

2. w zakresie dodatków mieszkaniowych i energetycznych:
    1) udzielanie informacji i przyjmowanie wniosków o dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne,
    2) obsługa merytoryczna wniosków i deklaracji o dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne,
    3) wydawanie decyzji w zakresie dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych,
    4) sporządzanie i przekazywanie do Wydziału Finansowego
       a) zestawień dla poszczególnych zarządców dotyczących wysokości przyznanych dodatków mieszkaniowych (w tym ryczałtów),
       b) zestawień wysokości przyznanych dodatków energetycznych celem ich wypłaty uprawnionym osobom,
    5) realizowanie budżetu i składanie zapotrzebowania na środki finansowe w zakresie dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych,
    6) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych przewidzianych przepisami prawa.”