DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH 2023 R

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr LV/874/22 z dnia 26 października 2022 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2023  Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza konkursy ofert:

 

  • 25 listopada 2022 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarach w obszarach: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” oraz „Ochrona i promocja zdrowia” w 2023 roku

Ogłoszenie Konkursowe 

Zestawienie Przyznanych Dotacji

  • 21 listopada 2022 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarach „Wypoczynek dzieci i młodzieży”, „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”, „Turystyka i krajoznawstwo”, „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, „Działalność wspomagająca rozwój społeczności i wspólnot lokalnych” w 2023 roku

Ogłoszenie Konkursowe 

Zestawienie Przyznanych Dotacji

  • 1 grudnia 2022 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w obszarach: „Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec 30 w Oświęcimiu” i „Opieka nad bezdomnymi kotami” w 2023 r.

Ogłoszenie konkursowe

Zestawienie Przyznanych Dotacji

  • 16 lutego 2023 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w obszarze “Opieka nad bezdomnymi kotami” w 2023 r.

Ogłoszenie konkursowe

Unieważnienie konkursu

  • 4 kwietnia 2023 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych  w obszarze „Wypoczynek dzieci i młodzieży” w 2023 roku

Ogłoszenie konkursowe

Zestawienie Przyznanych Dotacji

  • 31 maja 2023 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych  w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w 2023 roku

Ogłoszenie konkursowe

Zestawienie Przyznanych Dotacji

 

inne konkursy:


 

Na podstawie uchwały Nr XVII/332/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie: określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Miasto Oświęcim dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz trybu kontroli wykonywania zleconego zadania  Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 7 grudnia 2022 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji  zadań  w zakresie promocji Miasta Oświęcim poprzez sport w zimowej dyscyplinie olimpijskiej
w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

Zobacz:   Ogłoszenie konkursowe     Wykaz dotacji    

 

Na podstawie uchwały Nr XVII/332/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie: określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Miasto Oświęcim dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz trybu kontroli wykonywania zleconego zadania Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 8 maja 2023 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie promocji Miasta Oświęcim poprzez sport w zimowej dyscyplinie olimpijskiej                                                                                                                                                                                          w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2023 r.

Zobacz:    Ogłoszenie konkursowe  Wykaz dotacji