DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH 2023 R

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr XL/656/21 z dnia 27 października 2021 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2023  Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza konkursy ofert:

 

  • 25 listopada 2022 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarach w obszarach: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” oraz „Ochrona i promocja zdrowia” w 2023 roku

Ogłoszenie Konkursowe 

  • 21 listopada 2022 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarach „Wypoczynek dzieci i młodzieży”, „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”, „Turystyka i krajoznawstwo”, „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, „Działalność wspomagająca rozwój społeczności i wspólnot lokalnych” w 2023 roku

Ogłoszenie Konkursowe 

  • 1 grudnia 2022 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w obszarach: “Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec 30 w Oświęcimiu” i “Opieka nad bezdomnymi kotami” w 2023 r.

Ogłoszenie konkursowe

  • 16 lutego 2023 r. II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w obszarze“Opieka nad bezdomnymi kotami” w 2023 r.

Ogłoszenie konkursowe

 


 

Na podstawie uchwały Nr XVII/332/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie: określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Miasto Oświęcim dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz trybu kontroli wykonywania zleconego zadania  Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 7 grudnia 2022 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji  zadań  w zakresie promocji Miasta Oświęcim poprzez sport w zimowej dyscyplinie olimpijskiej
w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

Zobacz:   Ogłoszenie konkursowe     Wykaz dotacji