DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH 2023 R

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr XL/656/21 z dnia 27 października 2021 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2023  Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza konkursy ofert:

 

  • 25 listopada 2022 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarach w obszarach: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” oraz „Ochrona i promocja zdrowia” w 2023 roku

Ogłoszenie Konkursowe 

  • 21 listopada 2022 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarach „Wypoczynek dzieci i młodzieży”, „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”, „Turystyka i krajoznawstwo”, „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, „Działalność wspomagająca rozwój społeczności i wspólnot lokalnych” w 2023 roku

Ogłoszenie Konkursowe 

  • 1 grudnia 2022 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w obszarach: “Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec 30 w Oświęcimiu” i “Opieka nad bezdomnymi kotami” w 2023 r.

Ogłoszenie konkursowe