Pomoc inwestycyjna

Firmy, które zainwestują w Oświęcimiu i utworzą nowe miejsca pracy mogą liczyć na zwolnienia z podatku od nieruchomości. To program zgłoszony przez prezydenta w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, a przyjęty przez Radę Miasta. Uchwała jest prawomocna. Przedsiębiorca może otrzymać zwolnienie z podatku od nieruchomości na okres dwóch lat. Konieczne jest spełnienie określonych wymogów. Małe firmy powinny zainwestować ponad 1 mln zł tzw. kosztów kwalifikowanych w przedsięwzięcie, a zatrudnienie powinno wzrosnąć o co najmniej 5 osób. Ponad 10 mln musi wydać na nową inwestycję inwestor średniej wielkości i zwiększyć zatrudnienie o co najmniej 15 osób. Z kolei duży inwestor musi ponieść nakłady powyżej 50 mln i utworzyć dodatkowo ponad 30 miejsc pracy. – Liczę, że ten sposób pobudzimy dalszy rozwój gospodarczy, zachęcimy oświęcimskie firmy do inwestowania, a co za tym idzie do tworzenia nowych miejsc pracy. Na pewno zwiększy się też atrakcyjność naszego miasta dla kolejnych dużych inwestorów – podkreśla Janusz Chwierut prezydent Oświęcimia.

Koszty kwalifikowane obejmują m. in. cenę nabycia prawa własności gruntów lub wieczystego użytkowania, cenę nabycia lub wytworzenia rzeczowych aktywów trwałych, w tym budowli i budynków oraz ich wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z projektem. Dodatkowo przedsiębiorca, który planuje skorzystać z programu pomocowego musi zgłosić ten fakt do Urzędu Miasta. Jest też zobowiązany do przekazywania informacji na każdym etapie inwestycji. Przedsięwzięcie musi być utrzymane w mieście przez co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 3 lat, od daty zakończenia jego realizacji. Podobnie jest z utrzymaniem zwiększonego poziomu zatrudnienia. 

Więcej informacji: Wydział Podatkowy tel. 33 842 92 16

Treść aktualnej uchwały oraz zgłoszenie wraz z załącznikami zamieszczone zostały poniżej. Wszystkie dokumenty związane z procedurą zwolnienia z podatku od nieruchomości dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej → Podatki → Regionalna pomoc inwestycyjna dla przedsiębiorców

Uchwała Nr LXXIV/1182/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości, stanowiącą regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Oświęcim
załącznik nr 1 – zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy regionalnej
załącznik nr 2 – oświadczenie o dacie rozpoczęcia prac
załącznik nr 3 – oświadczenie o zakończeniu inwestycji
załącznik nr 4 – oświadczenie dotyczące poniesionych kosztów
załącznik nr 5 – wykaz nowo utworzonych miejsc pracy
załącznik nr 6 – oświadczenie o utrzymaniu miejsc pracy