Wydział Podatkowy – FP

Do zakresu działania Wydziału Podatkowego należy:

  1) przygotowanie projektów uchwał Rady w sprawach opłat i podatków lokalnych oraz opłaty prolongacyjnej,
2) ustalanie i określanie zobowiązań podatkowych w zakresie:
a) podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłata od posiadania psów, opłata targowa),
b) podatku rolnego,
c) podatku leśnego,
d) opłaty skarbowej,
3) prowadzenie postępowań dotyczących udzielania ulg, odraczania, umarzania oraz rozkładania na raty w zakresie podatków i opłat stanowiących dochody miasta wpłacanych bezpośrednio na rachunek miasta oraz pobieranych przez urzędy skarbowe i inne organy,
4) zabezpieczanie i windykacja zobowiązań podatkowych oraz podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych,
5) prowadzenie, zgodnie z ordynacją podatkową, czynności sprawdzających,
6) prowadzenie, zgodnie z ordynacją podatkową, kontroli podatkowej,
7) przygotowywanie umów z inkasentami opłat i podatków, kontrola wpłat należności przez podatników i inkasentów,
8) rozliczanie inkasenta w zakresie prawidłowości pobierania opłaty targowej, prowadzenie spraw druków opłaty targowej,
9) prowadzenie księgowości analitycznej podatków, opłat lokalnych,
10) wydawanie zaświadczeń w sprawach wymienionych w ordynacji podatkowej,
11) prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem tajemnicy skarbowej,
12) stosowanie i nadzorowanie udzielania przez wydziały Urzędu pomocy publicznej – sporządzanie sprawozdawczości z tym związanej oraz wydawanie, w porozumieniu z właściwymi wydziałami zaświadczeń o pomocy „de minimis”
13) rozliczanie mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską,
14) egzekwowanie należności z tytułu niezapłaconych mandatów karnych i opłat dodatkowych za parkowanie,
15) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym.