Wydział Architektury i Urbanistyki – GA

Do zakresu działania Wydziału Architektury i Urbanistyki należy:

 1. prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem lub zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
 2. przygotowywanie projektów uchwał rady o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z określeniem granic obszaru objętego planem, przedmiotu i zakresu jego ustaleń,
 3. prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem przez prezydenta miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 4. prowadzenie spraw związanych ze wzrostem lub obniżeniem wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie stosownych decyzji,
 5. wydawanie wyrysów i wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. prowadzenie aktualizowanych rejestrów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz rejestru wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, gromadzenie materiałów związanych z tymi planami wraz z odpowiedzialnością za przechowywanie oryginałów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, również uchylonych i nieobowiązujących,
 7. dokonywanie analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych, ocena postępów w opracowaniu planów miejscowych oraz przekazywanie wyników tych analiz Radzie Miasta do zapoznania,
 8. opracowanie wieloletnich programów sporządzania planów miejscowych w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym oraz na terenach zamkniętych, a także wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego,
 9. udział w posiedzeniach Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz sporządzenie protokołów z tych posiedzeń,
 10. wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 11. wydawanie zaświadczeń o zgodności realizowanego obiektu z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 12. wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
 13. wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 14. wydawanie decyzji o wygaśnięciu decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadkach określonych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 15. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 16. wydawanie postanowień o odmowie wszczęcia postępowania dla inwestycji nie wymagających wydania decyzji wymienionych w pkt 12, 13, 15,
 17. prowadzenie rejestru wydawanych decyzji,
 18. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków wpisanych do rejestru zabytków oraz ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie miasta Oświęcim,
 19. opracowywanie projektów uchwał dotyczących udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie miasta Oświęcim, niestanowiących własności Miasta Oświęcim oraz prowadzenie spraw dotyczących przyznawania tych dotacji,
 20. sporządzanie gminnego programu opieki nad zabytkami i sprawozdań z jego realizacji,
 21. sporządzanie lokalnego programu rewitalizacji (w tym prowadzenie i wdrażanie),
 22. współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w sprawie działalności budowlanej na terenie miasta związanej z ochroną zabytków.