Oświęcim w stowarzyszeniach

Związek Miast Polskich

Siedziba: Poznań

Związek Miast Polskich jest stowarzyszeniem gmin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Cele organizacji:
1. wspieranie idei samorządu terytorialnego
2. dążenie do gospodarczego i kulturalnego rozwoju miast polskich

Składka członkowska:
0,25 zł na jednego mieszkańca Oświęcimia

Więcej informacji na: http://www.zmp.poznan.pl/

Jednostka koordynująca współpracę ze strony Urzędu Miasta: Wydział Organizacyjny

 


 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Orędowników Pokoju

Cele organizacji:
1. uznawanie i popieranie roli i odpowiedzialności miast w budowaniu kultury pokoju,
2. budowanie świata mniej brutalnego, świata tolerancji i wzajemności.

Pierwsze spotkanie stowarzyszenia odbyło się w 1988 r., we francuskim Verdun. Zostało ono sformalizowane na spotkaniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ w amerykańskim New Haven, w 1990 roku. Do 2006 roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Orędowników Pokoju liczy 87 członków, z czego 59 to miasta założycielskie.

Składka członkowska: 500 euro

Więcej informacji na: http://www.iapmc.org/

Jednostka koordynująca współpracę ze strony Urzędu Miasta: Wydział Promocji Miasta
 


 

Związek Gmin Związanych z Życiem Św. Maksymiliana Marii Kolbe

Siedziba: Miasto Zduńska Wola

Związek  jest dobrowolnym stowarzyszeniem gmin: Gminy Teresin, Miasta Oświęcim, Miasta Pabianice oraz Miasta Zduńska Wola.

Cele organizacji:
1. współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie popularyzacji wartości symbolizowanych przez św. Maksymiliana M. Kolbe na tle działalności i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego;
2. popularyzacja miejsc o walorach turystyczno – pielgrzymkowych związanych z życiem
św. Maksymiliana M. Kolbe w kierunku zinstytucjonalizowania rozpoznawalności członków Związku w kraju i zagranicą;
3. podejmowanie i wspieranie przedsięwzięć gospodarczych, kulturowych oraz całego potencjału członków Związku;
4. organizowanie imprez, koncertów, wystaw itp.;
5. wspieranie działalności naukowej związanej z osobą św. Maksymiliana M. Kolbe i miejscami, w których przebywał;
6. prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej;
7. upowszechnianie kultury i dziedzictwa kulturowego związanego ze św. Maksymilianem
M. Kolbe.

Składka członkowska: 0,10 zł na jednego mieszkańca miasta Oświęcim

Więcej informacji na: http://www.gminy-maksymilianowskie.pl/

Jednostka koordynująca współpracę ze strony Urzędu Miasta: Wydział Promocji Miasta

 


Lokalna Organizacja Turystyczna „Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO”

Siedziba: Toruń

Cele organizacji:
1. podejmowanie wspólnych przedsięwzięć promocyjnych w kraju i zagranicą,
2. gromadzenie i udostępnianie informacji turystycznych o miastach i miejscach wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO,
3. współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami turystycznymi, w tym w szczególności z Polską Organizacją Turystyczną oraz regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi,
4. prowadzenie wspólnych działań edukacyjnych,
5. pozyskiwanie funduszy na rewitalizację, ochronę i promocję turystyczną miast i miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO,
6. wzajemna współpraca i wymiana doświadczeń.

Składka członkowska: 1 500 zł

Więcej informacji na: http://www.liga-unesco.pl

Jednostka koordynująca współpracę ze strony Urzędu Miasta: Wydział Promocji Miasta


 

Małopolska Organizacja Turystyczna

 

Siedziba: Kraków

 

Cele organizacji:

1. kreowanie i promowanie atrakcyjnego wizerunku Krakowa i Regionu na krajowych i zagranicznych rynkach turystycznych,

2. wspieranie rozwoju turystyki zgodnie ze strategią rozwoju regionu,

3. integracja środowisk turystycznych poprzez współpracę sektora publicznego z niepublicznym sektorem gospodarki turystycznej i stowarzyszeniami związanymi z turystyką, jak również innymi organizacjami i przedsiębiorcami,

4. zarządzanie regionalnym systemem informacji turystycznej i prowadzenie informacji o ofercie turystycznej regionu,

5. stwarzanie warunków do powstawania, rozwoju i promocji produktów turystycznych w Małopolsce,

6. organizacja i koordynacja działań w zakresie planowania i realizacji imprez turystycznych,

7. dążenie do zapewnienia wysokiej jakości produktów turystycznych Małopolski,

8. inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,

9. podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr turystycznych, prowadzenie badań marketingowych, analiz i monitoringu w zakresie turystyki.

 

Składka członkowska: 3 630 zł

Więcej informacji na: http://www.mot.krakow.pl

Jednostka koordynująca współpracę ze strony Urzędu Miasta: Wydział Promocji Miasta