Wydział Inwestycji Miejskich – IM

Do zakresu działania Wydziału Inwestycji Miejskich należy:

1. Referat Planowania Inwestycji:

1) planowanie, w uzgodnieniu z właściwymi wydziałami merytorycznymi i m.j.o., zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację obejmujących między innymi budowę, przebudowę i modernizację obiektów i urządzeń komunalnych

2) współpraca z Wydziałem Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta oraz pozyskiwania terenów na cele budowlane

3) prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, uzyskaniem pozwoleń na wejście w teren nie będący własnością miasta i nie wymagający wykupu

4) opracowywanie w uzgodnieniu z wydziałami Urzędu Miasta i m.j.o. Wieloletnich Planów Inwestycyjnych Miasta, ich coroczna aktualizacja oraz prowadzenie kart zadań inwestycyjnych

5) inicjowanie, koordynowanie opracowanie, monitoring i wspomaganie procesu związanego z wdrażaniem i weryfikacją Strategii Rozwoju Miasta

6) prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem źródeł finansowania ze środków pozabudżetowych w tym z Unii Europejskiej dla działań inwestycyjnych, w tym przygotowanie projektów aplikacyjnych we współpracy   z podmiotami zewnętrznymi, z innymi wydziałami Urzędu i m.j.o.

7) współpraca z instytucjami zarządzającymi i wdrażającymi programy finansowania z funduszy krajowych i zagranicznych oraz prowadzenie bazy danych o projektach realizowanych ze środków zewnętrznych

8) prowadzenie sprawozdawczości i opracowywanie niezbędnych informacji z wykonywanej działalności w zakresie Strategii Rozwoju Miasta i Wieloletnich Planów Inwestycyjnych oraz sprawozdawczości GUS w zakresie inwestycji miejskich

9) współpraca z inwestorami zewnętrznymi realizującymi zadania dla miasta ze środków własnych

10) współpraca w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych

11) współdziałanie z Wydziałem Finansowym w zakresie zaciągania kredytów na cele inwestycyjne

12) współpraca z innymi samorządami terytorialnymi w zakresie finansowania wspólnych zadań inwestycyjnych oraz pomocy finansowej

13) prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi w zakresie działania referatu

14) prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami dotyczącymi prowadzonych inwestycji i przygotowywanie dokumentacji dotyczącej wykupów

15) opracowywanie sprawozdań z wykonania strategii

2. Referat Realizacji Inwestycji:

1) prowadzenie spraw związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej wraz z częścią kosztorysową, wymaganymi uzgodnieniami wraz z uzyskaniem pozwoleń na wejście w teren nie będący własnością miasta i nie wymagający wykupu

2) występowanie z wnioskami o udzielenie pozwolenia na budowę

3) prowadzenie całości spraw związanych z realizacją inwestycji miejskich

4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi

5) odbiory zadań inwestycyjnych i przekazywanie obiektów do użytkowania oraz na majątek dowodami OT i PT

6) prowadzenie spraw związanych z występującymi w trakcie realizacji zamierzeń inwestycyjnych kolizjami w zakresie sieci uzbrojenia terenu

7) wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi za wady oraz z tytułu udzielanej gwarancji na wykonane roboty budowlane

8) uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji projektowej inwestycji prowadzonych na terenie miasta przez inne jednostki samorządu terytorialnego oraz inwestorów zewnętrznych

9) koordynacja zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie miasta przez inne jednostki samorządu terytorialnego oraz inwestorów zewnętrznych

10) prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi w zakresie realizowanych zadań

11) analiza i kontrola realizacji umów oraz porozumień dotyczących prowadzonych inwestycji

12) współpraca z Wydziałem Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości w zakresie ustalania opłat adiacenckich w związku z zakończonymi inwestycjami

13) udział w radach technicznych dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych na terenie miasta

14)sprawozdawczość rzeczowa i finansowa w zakresie spraw dotyczących referatu