Wydział Inwestycji Miejskich – IM

Do zakresu działania Wydziału Inwestycji Miejskich należy:

1) planowanie, w uzgodnieniu z właściwymi wydziałami merytorycznymi i m.j.o., zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację obejmujących między innymi budowę, przebudowę i modernizację obiektów i urządzeń komunalnych,

2) współpraca z Wydziałem Architektury i Urbanistyki w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta oraz pozyskiwania terenów na cele budowlane,

3) prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, uzyskaniem pozwoleń na wejście w teren nie będący własnością miasta i nie wymagający wykupu,

4) opracowywanie w uzgodnieniu z wydziałami Urzędu Miasta i m.j.o. Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim, ich coroczna aktualizacja oraz prowadzenie kart zadań inwestycyjnych,

5) prowadzenie sprawozdawczości i opracowywanie niezbędnych informacji z wykonywanej działalności Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim oraz sprawozdawczości GUS w zakresie inwestycji miejskich,

6) współpraca z inwestorami zewnętrznymi realizującymi zadania dla miasta ze środków własnych,

7) współpraca w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych,

8) współdziałanie z Wydziałem Finansowym w zakresie zaciągania kredytów na cele inwestycyjne,

9) współpraca z innymi samorządami terytorialnymi w zakresie finansowania wspólnych zadań inwestycyjnych oraz pomocy finansowej,

10) prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi w zakresie działania wydziału,

11) prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami dotyczącymi prowadzonych inwestycji i przygotowywanie dokumentacji dotyczącej wykupów,

12) prowadzenie spraw związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej wraz z częścią kosztorysową, wymaganymi uzgodnieniami wraz z uzyskaniem pozwoleń na wejście w teren nie będący własnością miasta i nie wymagający wykupu,

13) występowanie z wnioskami o udzielenie pozwolenia na budowę,

14) prowadzenie całości spraw związanych z realizacją inwestycji miejskich,

15) sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi,

16) odbiory zadań inwestycyjnych i przekazywanie obiektów do użytkowania oraz na majątek dowodami OT i PT,

17) prowadzenie spraw związanych z występującymi w trakcie realizacji zamierzeń inwestycyjnych kolizjami w zakresie sieci uzbrojenia terenu,

18) wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi za wady oraz z tytułu udzielanej gwarancji na wykonane roboty budowlane,

19) uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji projektowej inwestycji prowadzonych na terenie miasta przez inne jednostki samorządu terytorialnego oraz inwestorów zewnętrznych,

20) koordynacja zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie miasta przez inne jednostki samorządu terytorialnego oraz inwestorów zewnętrznych,

21) analiza i kontrola realizacji umów oraz porozumień dotyczących prowadzonych inwestycji,

22) współpraca Wydziałem Mienia Komunalnego w zakresie ustalania opłat adiacenckich w związku z zakończonymi inwestycjami,

23) udział w radach technicznych dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych na terenie miasta,

24) sprawozdawczość rzeczowa i finansowa w zakresie spraw dotyczących wydziału.