Konsultacje z trzecim sektorem

W myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sfery działalności pożytku publicznego jest jedną z form współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.

W związku z powyższym 25 sierpnia 2010 r. Rada Miasta Oświęcim podjęła uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Uwagi do projektów aktów prawa miejscowego można zgłaszać zgodnie z zapisami znajdującymi się w ogłoszeniu o konsultacjach. Ogłoszenie wraz z projektem aktu prawa miejscowego będzie można pobrać poniżej. 

Konsultowane dokumenty na bieżąco będą zamieszczane w tym dziale.

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji winny zawierać następujące informacje:
a) nazwę podmiotu zgłaszającego
b) osobę do kontaktu
c) telefon, e-mail lub adres pocztowy
d) propozycję wprowadzenia nowego zapisu lub zmiany zaproponowanych wraz z uzasadnieniem.

Propozycje zmian należy składać drogą elektroniczną lub osobiście w Wydziale Promocji Miasta Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, tel.: 33 842 91 51.  

Uchwała O Konsultacjach

4-11 października 2019 Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Miasta Oświęcim z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020: ogłoszenie o konsultacjach; projekt programu

12-19 października 2020 Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Miasta Oświęcim z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021: ogłoszenie o konsultacjach

4-14 października 2021 Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Miasta Oświęcim z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022: ogłoszenie o konsultacjach; projekt program

14-20 października 2021 Konsultacje uchwały o przyznawaniu stypendiów sportowych ogłoszenie o konsultacjach;

2-8 grudnia 2021 II Konsultacje regulaminu będącego załącznikiem do uchwały ws. przyznawania stypendiów sportowych II ogłoszenie konsultacji;  projekt uchwały do konsultacji; projekt regulaminu do konsultacji