DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH 2024 R

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr LXVIII/1063/23 z dnia 25 października 2023 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2024”

Prezydent Miasta Oświęcim ogłosił konkursy ofert:

 

  • 20 listopada 2023 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarach w obszarach w 2024 roku – Wydział Spraw Obywatelskich – zobacz  Ogłoszenie Konkursowe 
  1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
  2. Ochrona i promocja zdrowia
  3. Ratownictwo i ochrona ludności

 

  • 20 listopada 2023 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarach  w 2024 roku – Wydział Promocji Miasta – zobacz  Ogłoszenie Konkursowe 
  1. Wypoczynek dzieci i młodzieży
  2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  3. Turystyka i krajoznawstwo
  4. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  5. Działalność wspomagająca rozwój społeczności i wspólnot lokalnych”

 

 


 

Na podstawie uchwały Nr XVII/332/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie: określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Miasto Oświęcim dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz trybu kontroli wykonywania zleconego zadania  Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 6 grudnia 2023 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji  zadań  w zakresie promocji Miasta Oświęcim poprzez sport w zimowej dyscyplinie olimpijskiej
w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2024 r.

Zobacz:   Ogłoszenie konkursowe     Wykaz dotacji