DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH 2024 R

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr LXVIII/1063/23 z dnia 25 października 2023 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2024”

Prezydent Miasta Oświęcim ogłosił konkursy ofert:

 

 • 20 listopada 2023 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarach : 
 1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 2. Ochrona i promocja zdrowia
 3. Ratownictwo i ochrona ludności

          w 2024 roku – Wydział Spraw Obywatelskich 

 Ogłoszenie Konkursowe 

 Zestawienie przyznanych dotacji

 

 • 20 listopada 2023 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarach:
 1. Wypoczynek dzieci i młodzieży
 2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 3. Turystyka i krajoznawstwo
 4. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 5. Działalność wspomagająca rozwój społeczności i wspólnot lokalnych

          w 2024 roku – Wydział Promocji Miasta 

Ogłoszenie Konkursowe

Zestawienie przyznanych dotacji

 

 • 15 luty 2024 r. II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania „ochrona i promocja zdrowia w 2024” – Wydział Spraw Obywatelskich 

Ogłoszenie Konkursowe

Zestawienie przyznanych dotacji

 

 • 20 marca 2024 r. II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze ” Wypoczynek dzieci i młodzieży ” w 2024 roku – Wydział Promocji Miasta

Ogłoszenie Konkursowe

Zestawienie przyznanych dotacji

 

 • 29 maja 2024 r. III otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze ”Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w 2024 roku – Wydział Promocji Miasta

Ogłoszenie konkursowe

Zestawienie przyznanych dotacji

 


 

Na podstawie uchwały Nr XVII/332/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie: określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Miasto Oświęcim dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz trybu kontroli wykonywania zleconego zadania  Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 6 grudnia 2023 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji  zadań  w zakresie promocji Miasta Oświęcim poprzez sport w zimowej dyscyplinie olimpijskiej
w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2024 r.

Zobacz:   Ogłoszenie konkursowe     Wykaz dotacji

 

Na podstawie uchwały Nr XVII/332/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie: określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Miasto Oświęcim dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz trybu kontroli wykonywania zleconego zadania  Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 7 maja 2024 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji  zadań  w zakresie promocji Miasta Oświęcim poprzez sport w zimowej dyscyplinie olimpijskiej
w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2024 r.

Zobacz:   Ogłoszenie konkursowe     Wykaz dotacji    

 

 • 4 czerwca 2024 r.  III otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze ”Ochrona i promocja zdrowia” w 2024 roku – Wydział Spraw Obywatelskich.

Zobacz:  ogłoszenie o konkursie

zestawienie udzielonych dotacji