Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – ZK

 

Do zakresu działania Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych należy:

1. W zakresie obrony cywilnej:
1) planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,
2) przygotowanie i kierowanie jednostkami organizacyjnymi obrony cywilnej,
3) przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania,
4) opracowanie planu obrony cywilnej miasta oraz nadzór nad opracowaniem planów obrony cywilnej instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych,
5) organizowanie i prowadzenie szkolenia jednostek organizacyjnych obrony cywilnej, a także szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
6) kierowanie przygotowaniem ewakuacji (przyjęcia) ludności oraz koordynowanie tych działań,
7) kierowanie i koordynowanie akcjami ratunkowymi,
8) ustalanie zadań w zakresie obrony cywilnej instytucjom, podmiotom gospodarczym i innym jednostkom organizacyjnym działającym na terenie miasta,
9) dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań,
10) planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej,
11) planowanie i realizacja zaopatrywania w sprzęt i środki, a także zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji sprzętu oraz środków obrony cywilnej,
12) organizowanie działań w celu zapobieżenia skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia, które zgodnie z przepisami ustawy o stanie klęski żywiołowej należą do właściwości prezydenta, a w szczególności:
a) opracowywanie i aktualizacja miejskiego planu zarządzania kryzysowego,
b) organizowanie pracy Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (m.in. opracowywanie regulaminu organizacyjnego tego zespołu, rocznych planów pracy, obsługa kancelaryjno-biurowa),
c) opracowywanie i aktualizacja procedur i programów zarządzania kryzysowego w czasie stanu klęski żywiołowej,
d) opracowywanie i aktualizacja planu operacyjnego ochrony miasta przed powodzią,
e) wyposażenie i utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego,
13) koordynowanie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo—gaśniczego na obszarze miasta, w zakresie ustalonym przez wojewodę,
14) współdziałanie z administracją rządową w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
15) realizacja zadań związanych ze znakowaniem obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt.

2. W zakresie spraw obronnych:
1) Realizacja zadań z zakresu planowania obronnego,
2) Wykonywanie planu i programu szkolenia obronnego, organizacja, przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych,
3) Wykonywanie dokumentacji i organizacja pracy Stałego Dyżuru i Stanowiska Kierowania,
4) Realizacja zadań wynikających z funkcji państwa gospodarza HNS,
5) Planowanie i przygotowanie zabezpieczenia medycznego na potrzeby obronne,
6) Realizacja zadań związanych z nakładaniem obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby obronne,
7) Organizacja Akcji Kurierskiej na potrzeby mobilizacyjnego rozwinięcia sił zbrojnych,
8) Reklamowanie od obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia, mobilizacji I w czasie wojny,

3. W zakresie zakresie zarządzania kryzysowego:
1) Kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie miasta,
2) realizacja zaleceń wojewody i starosty do miejskiego planu zarządzania kryzysowego,
3) opracowanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia miejskiego planu zarządzania kryzysowego,
4) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego,
5) organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
6) realizacja zadań Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym,

4. Prowadzenie kancelarii niejawnej.

5. W zakresie powszechnego obowiązku obrony:
1) przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji na potrzeby założenia ewidencji wojskowej i prowadzenia kwalifikacji wojskowej,
2) współudział w kwalifikacji wojskowej mężczyzn i kobiet z terenu miasta Oświęcim,
3) orzekanie w sprawach osób podlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej i żołnierzy w zakresie określonym przepisami ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.

6. Przygotowywanie i opracowywanie, we współpracy z odpowiednimi wydziałami urzędu, danych do programów i analiz w ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.

7. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnic.