Strefa Płatnego Parkowania

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA

INFORMACJE OGÓLNE:

Strefa płatnego parkowania w mieście Oświęcim, obejmuje część obszaru Starego Miasta, w której jednocześnie wyznaczona jest strefa zamieszkania* oraz ulicę Żwirki i Wigury na odcinku od ul. Wysokie Brzegi do ul. J. Piłsudskiego, ul. Fryderyka Chopina na odcinku od ulicy Gen. Jarosława Dąbrowskiego do ulicy Żwirki i Wigury oraz parking ulicy Fryderyka Chopina. Strefa płatnego parkowania oznakowana jest znakami D-44 „strefa płatnego parkowania” w celu wskazania strefy, w której w określone dni robocze, w określonych godzinach pobierana jest opłata za postój pojazdu samochodowego. Znak D-44 umieszczony jest na wszystkich ulicach doprowadzających ruch do obszaru, na którym została ustalona strefa płatnego parkowania, a także znakami D-45 „koniec strefy płatnego parkowania” w celu wskazania końca strefy płatnego parkowania.

*STREFA ZAMIESZKANIA:

Znak D-40 „strefa zamieszkania” umieszcza się na początku strefy zamieszkania na wszystkich drogach doprowadzających do niej ruch. Znak D-40 stosuje się w celu oznakowania ustalonej strefy zamieszkania, w której obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego:
– parkowanie tylko w miejscach wyznaczonych
– pierwszeństwo pieszych przed pojazdami
– ograniczenie prędkości do 20 km/h

Znak D-41 „koniec strefy zamieszkania” stosuję się w celu wskazania wyjazdu ze strefy zamieszkania
Wykaz dróg objętych strefą płatnego parkowania:
– ul. Żwirki i Wigury na odcinku od ul. Wysokie Brzegi do ul. J. Piłsudskiego
– ul. Fryderyka Chopina na odcinku od ulicy Gen. Jarosława Dąbrowskiego do ulicy Żwirki i Wigury oraz parkingu ulicy Fryderyka Chopina
– ul. Władysława Jagiełły – od Rynku Głównego do ulicy Królowej Jadwigi
– plac Słoneczny
– ul. Zaborska – od ulicy Władysława Jagiełły do ulicy Królowej Jadwigi
– plac Tadeusza Kościuszki
– ul. Ludwika Solskiego
– ul. Adama Mickiewicza
– ul. Romana Mayzla
– Rynek Główny
– Mały Rynek
– ul. Piastowska
– ul. Klasztorna
– ul. Ks. Jana Bosko
– ul. Ks. Andrzeja Knycza
– ul. Berka Joselewicza
– plac. Ks. Jana Skarbka
– ul. Kościelna
– ul. Zamkowa
– ul. Stolarska
– ul. Henryka Sienkiewicza
– ul. Łukasza Górnickiego
– ul. Plebańska

Opłaty za postój samochodów w strefie płatnego parkowania pobierane są w następujących dniach i godzinach, oprócz świąt:
Na ul. Żwirki i Wigury, ulicy Fryderyka Chopina na odcinku od ulicy Gen. Jarosława Dąbrowskiego do ulicy Żwirki i Wigury na odcinku od ul. Wysokie Brzegi do ul. J. Piłsudskiego oraz parkingu ulicy Fryderyka Chopina: – od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.

Na pozostałej części strefy:
– od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 18:00.

 

1. Opłaty za postój samochodów pobierane są:

– w parkomatach oraz poprzez systemy płatności mobilnej za pośrednictwem telefonu komórkowego przy użyciu aplikacji:

          mobiParking – szczegółowe informacje dostępne na stronie operatora pod adresem: www.skycash.com

          moBILET – szczegółowe informacje dostępne na stronie operatora pod adresem: www.mobilet.pl

          mPay – szczegółowe informacje dostępne na stronie operatora pod adresem: www.mpay.pl

PARKUJESZ SŁUŻBOWO? Skorzystaj z usługi mPay dla Firm, opłacaj i wygodnie rozliczaj podróże pracowników.  Załóż konto na mPay Flota, zarządzaj flotą pojazdów, otrzymuj faktury zbiorcze i generuj raporty z panelu mFlota. Szczegóły: https://www.mpay.pl/mflota/

          AnyPark – szczegółowe informacje dostępne na stronie operatora pod adresem: www.anypark.pl

          O APLIKACJI ANYPARK

          ePark – szczegółowe informacje dostępne na stronie operatora pod adresem: www.electronicparking.pl”

          O APLIKACJI EPARK

2. Bilet parkingowy w czasie jego ważności obowiązuje na terenie całej strefy płatnego parkowania.
3. Zaleca się aby w celu potwierdzenia uiszczenia opłaty za postój, bilet zakupiony w parkomacie lub winietę aplikacji mobilnej za pośrednictwem której została dokonana opłata umieścić wewnątrz pojazdu za przednią szybą, w sposób umożliwiający odczytanie danych z zewnątrz.
4.Za nieuiszczenie opłaty za postój pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 120 zł.  W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od wystawienia wezwania ulega ona obniżeniu do kwoty 60,00 zł. Wezwanie do jej uiszczenia kontroler umieszcza za wycieraczką samochodu.
Fakt ten może być rejestrowany w formie zdjęć. Kontroler nie jest upoważniony do anulowania wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej oraz do pobierania opłaty dodatkowej.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA PARKOWANIE:

1. Opłata jednorazowa za postój wynosi:
– 1,50 zł – za pierwsze rozpoczęte pół godziny postoju,
– 3,00 zł – za pierwszą rozpoczętą godzinę postoju,
– 3,50 zł – za drugą rozpoczętą godzinę postoju,
– 4,00 zł – za trzecią rozpoczętą godzinę postoju,
– 3,00 zł – za czwartą i kolejne rozpoczęte godziny postoju.

 

2. Abonamenty:
– 5 zł miesięcznie – abonament dla mieszkańców, zameldowanych w strefie, będących właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem (na podstawie odpłatnej umowy cywilno prawnej
lub umowy użyczenia, której jest stroną) pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony,
– 180 zł – abonament miesięczny – ogólnodostępny,
– 400 zł – abonament miesięczny za parkowanie na prawach wyłączności – w odniesieniu
do 1 miejsca zastrzeżonego „kopertą”.

Abonamenty można nabywać w Urzędzie Miasta Oświęcim ul. Zaborska 2 Pok. 25 (II piętro), po okazaniu dowodu wpłaty na rachunek bankowy UM Oświęcim nr 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020.

3. Stawka zerowa została ustalona dla następujących użytkowników:
– oznakowanych pojazdów służb miejskich (np. straż miejska),
– oznakowanych pojazdów pogotowia (gazowniczego, energetycznego, ciepłowniczego, wodnokanalizacyjnego, telekomunikacyjnego itp.) – podczas usuwania awarii i innych świadczących usługi na rzecz miasta,
– pojazdów „TAXI” – na miejscu wyznaczonym,
– służb prokuratorskich w trakcie wykonywania obowiązków,
– osób niepełnosprawnych posiadających „kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych”, wydaną po dniu 1 lipca 2014r.
– rodziców, opiekunów prawnych i innych osób – podczas przewozu osób niepełnosprawnych posiadających „kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych”, wydaną po dniu 1 lipca 2014r.
– placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych,
posiadających kartę parkingową – podczas przewozu osób niepełnosprawnych, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostających pod opieką takiej placówki.

Od opłat, zwolnione są również pojazdy wymienione w art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, w tym m.in. pojazdy elektryczne, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

 

 

 

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

 

Osoby niepełnosprawne posiadające „kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych”, wydaną po dniu 1 lipca 2014r. są objęte stawką zerową i mogą parkować w całej strefie płatnego parkowania w Oświęcimiu bez wnoszenia opłat.
Wzór karty:

Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą pojazdu samochodowego, w miejscu widocznym, eksponując jej zabezpieczania tak, by możliwe było odczytanie jej numeru i daty ważności.

 

REKLAMACJE I ZASADY ANULOWANIA OPŁATY DODATKOWEJ

Wszelkie dokumenty związane z reklamacjami dotyczącymi opłat dodatkowych pobieranych za brak uiszczenia opłat parkingowych można składać drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, pokój nr 25 (II piętro).
Wniesienie reklamacji nie wstrzymuje biegu 7-dniowego okresu (od dnia nieopłaconego postoju), w którym można wnieść opłatę dodatkową w wysokości 60 zł

 

Urząd Miasta Oświęcim
ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim,
tel: +48 (33) 8 42 91 75
e-mail: katarzyna.mamon@um.oswiecim.pl

 

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek, środa, czwartek: od 7:30 do 15:30
wtorek: od 7:30 do 17:00
piątek: od 7:30 do 14:00

Zasady anulowania wystawionych wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej za nieopłacony postój samochodu w strefie płatnego parkowania.

1. Zaistnienia oczywistych błędów pisarskich,
2. Przedłożenia „karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych”, wydanej po 1 lipca 2014r.
w przypadku nie wyłożenia karty w samochodzie w sposób na niej określony,
3. Przedłożenia „karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych”, wydanej po 1 lipca 2014r. przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną osobę w przypadku nie wyłożenia karty w samochodzie,
w sposób na niej określony – podczas przewozu osoby niepełnosprawnej
4. Przedłożenia „karty parkingowej dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych”, wydanej po 1 lipca 2014r. – w przypadku nie wyłożenia karty
w samochodzie w sposób na niej określony – podczas przewozu osoby niepełnosprawnej , mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostających pod opieką takiej placówki,
5. Przedłożenia biletu opłaty parkingowej, obejmującego czas wystawienia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej,
6. Przedłożenia biletu opłaty parkingowej wykupionego z opóźnieniem do 15 minut od wystawienia wezwania, w uzasadnionych przypadkach,
7. Braku możliwości ustalenia właściciela samochodu lub jego miejsca zamieszkania,
8. Wyrejestrowania samochodu.

 

Na okoliczność anulowania wezwania sporządza się protokół, w którym opisuje się zaistniałą sytuacje i anuluje wezwanie. Protokół podpisuje strona i anulujący.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej, Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Miejskiej są uprawnieni z mocy upoważnienia Prezydenta Miasta Oświęcim – do anulowania wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej za nieopłacony postój samochodu w strefie płatnego parkowania.

 

AKTY PRAWNE:

Uchwała tekst jedn. 2021

Uchwała 2022r.