Strefa Płatnego Parkowania

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA

INFORMACJE OGÓLNE:

Strefa płatnego parkowania w mieście Oświęcim, obejmuje część obszaru Starego Miasta, w której jednocześnie wyznaczona jest strefa zamieszkania* oraz ulicę Żwirki i Wigury, ul. Fryderyka Chopina na odcinku od ulicy Gen. Jarosława Dąbrowskiego do ulicy Żwirkii Wigury oraz parking ulicy Fryderyka Chopina. Strefa płatnego parkowania oznakowana jest znakami D-44 „strefa płatnego parkowania” w celu wskazania strefy, w której w określone dni robocze, w określonych godzinach pobierana jest opłata za postój pojazdu samochodowego. Znak D-44 umieszczony jest na wszystkich ulicach doprowadzających ruch do obszaru, na którym została ustalona strefa płatnego parkowania, a także znakami D-45 „koniec strefy płatnego parkowania” w celu wskazania końca strefy płatnego parkowania.

*STREFA ZAMIESZKANIA:

Znak D-40 „strefa zamieszkania” umieszcza się na początku strefy zamieszkania na wszystkich drogach doprowadzających do niej ruch. Znak D-40 stosuje się w celu oznakowania ustalonej strefy zamieszkania, w której obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego:
– parkowanie tylko w miejscach wyznaczonych
– pierwszeństwo pieszych przed pojazdami
– ograniczenie prędkości do 20 km/h

Znak D-41 „koniec strefy zamieszkania” stosuję się w celu wskazania wyjazdu ze strefy zamieszkania
Wykaz dróg objętych strefą płatnego parkowania:
– ul. Żwirki i Wigury
– ul. Fryderyka Chopina na odcinku od ulicy Gen. Jarosława Dąbrowskiego do ulicy Żwirki i Wigury oraz parkingu ulicy Fryderyka Chopina – ul. Władysława Jagiełły – od Rynku Głównego do ulicy Królowej Jadwigi
– plac Słoneczny
– ul. Zaborska – od ulicy Władysława Jagiełły do ulicy Królowej Jadwigi
– plac Tadeusza Kościuszki
w- ul. Ludwika Solskiego
– ul. Adama Mickiewicza
– ul. Romana Mayzla
– Rynek Główny
– Mały Rynek
– ul. Piastowska
– ul. Klasztorna
– ul. Ks. Jana Bosko
– ul. Ks. Andrzeja Knycza
– ul. Berka Joselewicza
– plac. Ks. Jana Skarbka
– ul. Kościelna
– ul. Zamkowa
– ul. Stolarska
– ul. Henryka Sienkiewicza
– ul. Łukasza Górnickiego
– ul. Plebańska
– ul. Stolarska
– ul. Henryka Sienkiewicza
– ul. Łukasza Górnickiego
– ul. Plebańska

Opłaty za postój samochodów w strefie płatnego parkowania pobierane są w następujących dniach i godzinach, oprócz świąt:
Na ul. Żwirki i Wigury, ulicy Fryderyka Chopina na odcinku od ulicy Gen. Jarosława Dąbrowskiego do ulicy Żwirki i Wigury oraz parkingu ulicy Fryderyka Chopina: – od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.

Na pozostałej części strefy:
– od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 18:00.

 

1. Opłaty za postój samochodów pobierane są: – w parkomatach oraz poprzez: – systemy płatności mobilnej za pośrednictwem telefonu komórkowego przy użyciu usługi: mobiParking – szczegółowe informacje dostępne na stronie operatora pod adresem: www.skycash.com moBILET – szczegółowe informacje dostępne na stronie operatora pod adresem: www.mobilet.pl mPay – szczegółowe informacje dostępne na stronie operatora pod adresem: www.mpay.pl – sprzedaż biletów w kasie Urzędu Miasta Oświęcim, ulica Zaborska 2, – sprzedaż biletów w oznaczonych punktach handlowych znajdujących się przy: parkingu ulicy F. Chopina, placu T. Kościuszki, ulicy Gen. J. Dąbrowskiego – skrzyżowanie z ulicą Romana Mayzla, ulicy W. Jagiełły – skrzyżowanie z ulicą Ks. Bosko, ulicy W. Jagiełły 18, ulicy Ł. Górnickiego 3.

2. Bilet parkingowy w czasie jego ważności obowiązuje na terenie całej strefy płatnego parkowania.
3. Zaleca się aby w celu potwierdzenia uiszczenia opłaty za postój bilet parkingowy umieścić
w samochodzie, za przednią szybą, w sposób umożliwiający jego odczytanie z zewnątrz. Bilet
zakupiony w punkcie handlowym lub w kasie Urzędu Miasta Oświęcim należy prawidłowo
wypełnić poprzez trwałe skreślenie okienka w rubryce: rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta –
rozpoczęcia parkowania. Bilet nie wypełniony jest nieważny.
4.Za nieuiszczenie opłaty za postój pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50 zł., (słownie:
pięćdziesiąt złotych). Wezwanie do jej uiszczenia kontroler umieszcza za wycieraczką samochodu.
Fakt ten może być rejestrowany w formie zdjęć. Kontroler nie jest upoważniony do anulowania
wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej oraz do pobierania opłaty dodatkowej.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA PARKOWANIE:

1. Opłata jednorazowa za postój wynosi:
– 1,00 zł – za pierwsze rozpoczęte pół godziny postoju,
– 2,00 zł – za pierwszą rozpoczętą godzinę postoju,
– 2,20 zł – za drugą rozpoczętą godzinę postoju,
– 2,40 zł – za trzecią rozpoczętą godzinę postoju,
– 2,00 zł – za czwartą i kolejne rozpoczęte godziny postoju.

 

2. Abonamenty:
– 20 zł – abonament roczny dla mieszkańców, zameldowanych w strefie, będących właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem (na podstawie odpłatnej umowy cywilno prawnej
lub umowy użyczenia, której jest stroną) pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony,
– 100 zł – abonament miesięczny – ogólnodostępny,
– 200 zł – abonament miesięczny za parkowanie na prawach wyłączności – w odniesieniu
do 1 miejsca zastrzeżonego „kopertą”.

 

3. Stawka zerowa została ustalona dla następujących użytkowników:
– oznakowanych pojazdów służb miejskich (np. straż miejska),
– oznakowanych pojazdów pogotowia (gazowniczego, energetycznego, ciepłowniczego, wodnokanalizacyjnego, telekomunikacyjnego itp.) – podczas usuwania awarii i innych świadczących usługi na rzecz miasta,
– pojazdów „TAXI” – na miejscu wyznaczonym,
– służb prokuratorskich w trakcie wykonywania obowiązków,
– osób niepełnosprawnych posiadających „kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych”, wydaną po dniu 1 lipca 2014r.
– rodziców, opiekunów prawnych i innych osób – podczas przewozu osób niepełnosprawnych posiadających „kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych”, wydaną po dniu 1 lipca 2014r.
– placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych,
posiadających kartę parkingową – podczas przewozu osób niepełnosprawnych, mających znacznie
ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostających pod opieką takiej placówki.

 

4. Opłata dodatkowa za nieopłacony postój samochodu w strefie płatnego parkowania: 50,00 zł*

* w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od wystawienia wezwania ulega
ona obniżeniu do kwoty 25,00 zł

 

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

 

Osoby niepełnosprawne posiadające „kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych”, wydaną
po dniu 1 lipca 2014r. są objęte stawką zerową i mogą parkować w całej strefie płatnego parkowania w Oświęcimiu bez wnoszenia opłat.
Wzór karty:

Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą pojazdu samochodowego, w miejscu widocznym, eksponując jej zabezpieczania tak, by możliwe było odczytanie jej numeru i daty ważności.

 

REKLAMACJE I ZASADY ANULOWANIA OPŁATY DODATKOWEJ

Wszelkie dokumenty związane z reklamacjami dotyczącymi opłat dodatkowych pobieranych
za brak uiszczenia opłat parkingowych można składać drogą pocztową lub osobiście w siedzibie
Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, pokój nr 25 (II piętro).
Wniesienie reklamacji nie wstrzymuje biegu 7-dniowego okresu (od dnia nieopłaconego postoju),
w którym można wnieść opłatę dodatkową w wysokości 25 zł

 

Urząd Miasta Oświęcim
ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim,
tel: +48 (33) 8 42 91 75
e-mail: rafal.kozak@um.oswiecim.pl

 

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek, środa, czwartek: od 7:30 do 15:30
wtorek: od 7:30 do 17:00
piątek: od 7:30 do 14:00

Zasady anulowania wystawionych wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej za nieopłacony postój samochodu w strefie płatnego parkowania.

1. Zaistnienia oczywistych błędów pisarskich,
2. Przedłożenia „karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych”, wydanej po 1 lipca 2014r.
w przypadku nie wyłożenia karty w samochodzie w sposób na niej określony,
3. Przedłożenia „karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych”, wydanej po 1 lipca 2014r. przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną osobę w przypadku nie wyłożenia karty w samochodzie,
w sposób na niej określony – podczas przewozu osoby niepełnosprawnej
4. Przedłożenia „karty parkingowej dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych”, wydanej po 1 lipca 2014r. – w przypadku nie wyłożenia karty
w samochodzie w sposób na niej określony – podczas przewozu osoby niepełnosprawnej , mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostających pod opieką takiej placówki,
5. Przedłożenia biletu opłaty parkingowej, obejmującego czas wystawienia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej,
6. Przedłożenia biletu opłaty parkingowej wykupionego z opóźnieniem do 15 minut od wystawienia wezwania, w uzasadnionych przypadkach,
7. Braku możliwości ustalenia właściciela samochodu lub jego miejsca zamieszkania,
8. Wyrejestrowania samochodu.

 

Na okoliczność anulowania wezwania sporządza się protokół, w którym opisuje się zaistniałą sytuacje i anuluje wezwanie. Protokół podpisuje strona i anulujący.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Kierownik Referatu Komunalnego są uprawnieni
z mocy upoważnienia Prezydenta Miasta Oświęcim – do anulowania wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej za nieopłacony postój samochodu w strefie płatnego parkowania.

 

AKTY PRAWNE:

 

– Uchwała Nr VII/107/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłat za postój
i sposobu ich pobierania z późn. zm.
– Zarządzenie Nr 0050.43.2015 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad anulowania wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej za nieopłacony postój samochodu w strefie płatnego parkowania.
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 460 z późn. zm.).