Zgłoś naruszenie – procedura

 

„Zgłosić naruszenie może osoba fizyczna lub prawna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z pracą (pracownik, były pracownik, osoby świadczące pracę na rzecz pracodawcy na innej podstawie niż stosunek pracy, wolontariusz, stażysta).

Przedmiotem zgłoszenia mogą być naruszenia określone  dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L z 2019 r., nr 306)   oraz:

 1. naruszenia zasad kodeksu etyki pracowników Urzędu,

 2. naruszenie praw człowieka stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenie życia, zdrowia lub wolności osobistej,

 3. naruszenia praw pracowniczych, w tym mobbing i dyskryminacja oraz wszelkie formy nadużyć stosunku zależności w relacjach pracowniczych lub służbowych,

 4. działania o charakterze korupcyjnym, w tym łapownictwo czynne lub bierne, oszustwo,

 5. fałszerstwo, wyłudzenie lub użycie poświadczenia nieprawdy, itd.,

 6. naruszenia obowiązków publicznoprawnych, w tym podatkowych.

 7. działalność zmierzająca do zatajenia któregokolwiek z naruszeń wymienionych ustawie o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa lub w punktach 1 – 6.

 

Zgłoszenia dokonywane mogą być poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń funkcjonujące w Urzędzie Miasta Oświęcim, w szczególności:

 1. w formie listownej na adres: Urząd Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim. z dopiskiem na kopercie „Urząd Miasta Oświęcim zgłoszenie nieprawidłowości”,

 2. osobiście lub telefonicznie do pracownika wyznaczonego w Urzędzie, będącego członkiem zespołu. Pracownik, do którego osobiście lub telefonicznie zgłoszono nieprawidłowość dokumentuje zgłoszenie w formie formularza zgłoszenia. Zgłoszenia przyjmują:

  Bożena Baran – tel. 33-8429-122

  Marta Michalczuk – tel. 33-8466-221

  Monika Szymeczko – tel. 33-8429-107

 3. poprzez stronę oswiecim.pl, zakładka Urząd Miasta link „zgłoś naruszenie”,
 4. poprzez wrzucenie pisma do skrzynki na listy zamieszczonej przy rozsuwanych wewnętrznych drzwiach wejściowych w budynku przy ul. Zaborskiej 2, parter.

Zgłoszenie może mieć charakter:

 1. jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia,

 2. poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia podaje swoje dane ale nie zgadza się na ich ujawnienie i dane podlegają utajnieniu.

Zgłoszenia całkowicie anonimowe nie podlegają rozpatrzeniu chyba, że przekazana informacja jest na tyle wiarygodna, że wymaga podjęcia działań następczych.

Formy zgłaszania naruszenia:

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoś naruszenie online – system „GWIZDEK”

Obowiązek Informacyjny RODO