Wydział Promocji Miasta – PM

Do zakresu działania Wydziału Promocji Miasta należy:

 1. koordynacja realizacji zadań wynikających ze strategii rozwoju turystyki,
 2. .opracowywanie ofert wystawienniczych oraz udział w targach gospodarczych i turystycznych miast,
 3. przygotowywanie projektów rozstrzygnięć organów miasta w zakresie tworzenia warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury, sportu i turystyki,
 4. promocja miasta, a w szczególności przygotowywanie i opracowywanie materiałów wydawniczych, folderów turystycznych i promocyjnych miasta,
 5. współpraca z instytucjami kultury i sportu oraz koordynowanie działań dotyczących zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta, w szczególności z Oświęcimskim Centrum Kultury, Miejską Biblioteką Publiczną i Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji i Muzeum Zamek,
 6. współpraca z radami osiedli w zakresie działalności społeczno-kulturalnej, nadzorowanie realizacji wydatków osiedli w tym zakresie,
 7. prowadzenie spraw związanych z wymianą międzynarodową młodzieży oraz współpracą międzynarodową miasta,w szczególności z miastami partnerskimi,
 8. prowadzenie ewidencji:
  a) grup i zespołów artystycznych działających na terenie miast,
  b) obiektów sportowych na terenie miasta,
  c) pól biwakowych,
  d) obiektów innych niż hotelarskie, w których świadczone są usługi hotelarskie,
 9. koordynowanie organizacji uroczystości związanych ze świętami narodowym i lokalnymi,
 10. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych,
 11. współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w mieście, prowadzenie spraw dotyczących dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie kultury, sportu, współpracy zagranicznej i turystyki oraz prowadzenie działalności centrum organizacji pozarządowych,
 12. prowadzenie spraw związanych z udziałem miasta w związkach i stowarzyszeniach – w zakresie działania wydziału,
 13. koordynacja prowadzenia spraw związanych z Młodzieżową Radą Miasta Oświęcim.