Wydział Gospodarki Miejskiej – GM

Do zakresu działania Wydziału Gospodarki Miejskiej należy:

 1. Referat Komunalny:
  1) opracowywanie projektów programów rozwoju Miasta w zakresie gospodarki komunalnej, współdziałanie i koordynacja działań w tym zakresie z miejskim jednostkami organizacyjnymi,
  2) realizacja zadań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną poprzez planowanie, utrzymanie i organizację oświetlenia miejsc publicznych, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta,
  3) prowadzenie spraw związanych z oświetleniem świątecznym miasta,
  4) prowadzenie spraw z zakresu robót remontowych, konserwacyjnych (cząstkowych) na drogach gminnych i wewnętrznych położonych na gruntach stanowiących własność Miasta
  5) koordynacja spraw związanych z okresowymi kontrolami stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich pod kątem stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, stanu technicznego i przydatności do użytkowania,
  6) przygotowywanie opinii oraz wnioskowanie o zaliczenie dróg do odpowiednich kategorii lub ustalenie nowego przebiegu istniejących dróg gminnych,
  7) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich oraz planów rozwoju sieci drogowej,
  8) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
  9) koordynacja w zakresie czyszczenia wpustów ulicznych wraz z przykanalikami na drogach gminnych i wewnętrznych,
  10) uzgadnianie dokumentacji w przypadku inwestycji na działkach przylegających do dróg publicznych i wewnętrznych lub wykonywania na nich prac,
  11) wydawanie oświadczeń o dostępie działek inwestycyjnych do drogi publicznej gminnej,
  12) określanie lokalizacji i warunków technicznych wykonania zjazdu z drogi publicznej gminnej oraz wewnętrznej oraz ogrodzenia od strony drogi publicznej gminnej i wewnętrznej,
  13) przygotowywanie oświadczeń dot. lokalizacji działek w obrębie drogi publicznej gminnej,
  14) opiniowanie budowy, przebudowy i remontów dróg gminnych i wewnętrznych,
  15) uzgadnianie z inwestorem zewnętrznym projektów zagospodarowania terenu,
  16) prowadzenie ewidencji dróg gminnych oraz obiektów mostowych na tych drogach,
  17) nadzór nad istniejącym oznakowaniem dróg gminnych i wewnętrznych oraz koordynacja w zakresie zmian organizacji ruchu oraz ich wprowadzanie,
  18) koordynacja w zakresie dokonywania okresowych pomiarów ruchu drogowego na drogach gminnych,
  19) przygotowywanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach gminnych,
  20) sporządzanie sprawozdań i informacji w zakresie dróg gminnych,
  21) współpraca z pozostałymi zarządcami dróg w zakresie bieżącego utrzymania,
  22) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania, a w szczególności:
  a) kontrola uiszczania opłat, wystawianie w terenie wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej,
  b) dokumentowanie fotograficzne pojazdów w strefie, które nie posiadają w widocznym miejscu biletu opłaty parkingowej,
  c) występowanie z wnioskami do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców o ustalenie danych właścicieli pojazdu – kierowcy, który nie uiścił opłaty parkingowej,
  d) wystawianie wezwań oraz prowadzenie całości dokumentacji w tym zakresie,
  e) rozliczanie wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej za nieopłacone parkowanie samochodu w strefie płatnego parkowania,
  f) eksploatacja i konserwacja parkomatów,
  g) podejmowanie w asyście funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej kaset z gotówką z parkomatów i przekazywanie gotówki do banku,
  h) zamawianie biletów opłat parkingowych, wezwań oraz przygotowywanie umów i wydawanie biletów opłat parkingowych przedsiębiorcom, którzy w punktach handlowych prowadzą ich sprzedaż.
  23) gospodarowanie powierzchnią pasa drogowego,
  24) prowadzenie spraw z zakresu grobownictwa wojennego, w tym prowadzenie ewidencji grobów wojennych – zgodnie z art.1 ustawy o grobach i cmentarzach,
  25) koordynacja w zakresie przygotowania Miasta do obchodów świat i uroczystości określonych w stosownej uchwale Rady Miasta Oświęcim,
  26) koordynacja w zakresie wyznaczania podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności lub praca społecznie użyteczna,
  27) prowadzenie ewidencji następujących składników mienia komunalnego:
  a) dróg gminnych i wewnętrznych,
  b) wodociągów, sieci kanalizacyjnej, ciepłociągów i gazociągów do czasu przekazania na własność lub wyposażenie miejskich jednostek organizacyjnych,
  c) pozostałych składników mienia, którego gospodarowaniem nadzoruje Wydział (oświetlenie uliczne, drogi, parkomaty, kanalizacja deszczowa, itp.)
  28) przekazywanie do Wydziału Mienia Komunalnego dokumentacji niezbędnej do ustalenia opłat adiacenckich w przypadku zakończenia realizacji zadań objętych tymi opłatami,
  29) uczestnictwo w pracach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Starostwie Powiatowym,
  30) nadzór merytoryczny nad działalnością miejskich jednostek organizacyjnych realizujących zadania komunalne leżące w zakresie działania wydziału.
  31) planowanie dochodów związanych z zajęciem pasa drogowego oraz strefą płatnego parkowania,
  32) prowadzenie spraw organizowania publicznego transportu zbiorowego, zarządzania publicznym transportem zbiorowym poprzez przejmowanie, wdrażanie i realizowanie zadania w terminach określonych przepisami prawa:
  a) opracowanie, aktualizacja i wdrażanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego,
  b) określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Oświęcim, warunków i zasad z nich korzystania,
  c) przygotowywanie umów na korzystanie z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Oświęcm oraz nadzór nad przestrzeganiem zapisów umów przez przewoźników,
  d) określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem nie jest Miasto Oświęcim i negocjowanie stawek opłat za korzystanie z tych przystanków,
  e) przygotowywanie uzgodnień do wniosków o wydanie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych na liniach komunikacyjnych przebiegających przez obszar miasta,
  f) prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów w krajowym transporcie drogowym oraz ich cofaniem, wygaśniecięciem, zmian w treści oraz wypisów,
  g) utrzymanie porządku i czystości na przystakach komunikacyjnych i wiat przystankowych, bez względu na kategorię drogi,
  h) budowa, przebudowa i remont wiat przystankowych usytuowanych w pasach dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg,
  i) sporządzanie niezbędnych informacji dot. wydanych zezwoleń w zakresie transportu drogowego.
 2. Referat Ochrony Środowiska:
  1) przygotowywanie projektów uchwał rady, decyzji administracyjnych oraz prowadzenie kontroli wynikających z przepisów o ochronie środowiska, prawa wodnego i prawa geologicznego, w zakresie objętym właściwością organów miasta,
  2) przygotowywanie projektów uchwał rady, decyzji administracyjnych oraz prowadzenie kontroli wynikających z przepisów określających zasady postępowania z odpadami w zakresie objętym właściwością organów miasta,
  3) prowadzenie spraw z zakresu utrzymania drzew i krzewów, a w szczególności;
  a) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów rosnących na terenach nie stanowiących własności Miasta,
  b) opiniowanie wniosków o usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenach stanowiących własność Miasta i oddanych w użytkowanie,
  c) wnioskowanie o udzielenie Miastu zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów rosnących na terenach stanowiących własność Miasta,
  d) nadzór na właściwym stanem zadrzewienia i zakrzewienia na terenach miejskich,
  e) naliczanie kar pieniężnych za zniszczenie oraz usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia, z terenów nie stanowiących własności Miasta.
  4) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem zieleni poprzez koordynację pielęgnacji oraz urządzania,
  5) prowadzenie spraw związanych z Natura 2000 w zakresie zieleni.
  6) koordynacja spraw związanych z bieżącym utrzymaniem kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem oraz rowów odwadniających,
  7) przygotowywanie w zakresie kanalizacji deszczowej:
  a) warunków technicznych dla inwestycji,
  b) opinii do projektów zagospodarowania terenu,
  c) opinii do projektów budowlano-wykonawczych dot. budowy, modernizacji sieci i przyłączy.
  8) prowadzenie spraw związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania ścieków do wód i ziemi,
  9) koordynacja spraw związanych z bieżącym utrzymaniem kanalizacji sanitarnej, do czasu jej przekazania na własność lub wyposażenie miejskiej jednostce organizacyjnej,
  10) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
  11) uzgadnianie miejsc wydobywania kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów w granicach powszechnego korzystania z wód,
  12) koordynacja spraw związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem kąpielisk,
  13) prowadzenie spraw związanych z dochodami z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatkami na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
  14) inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków ekologicznych i prowadzenie akcji społecznych w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
  15) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
  16) współpraca z zarządami pracowniczych ogrodów działkowych, stowarzyszeniami ekologicznymi oraz spółkami wodnymi
  17) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności:
  a) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć dla organów miasta w zakresie tworzenia warunków prawno-organizacyjnych w tym zakresie,
  b) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwolenia na świadczenie usług w zakresie określonym ustawą,
  c) koordynacja działań kontrolnych w zakresie przestrzegania ustawy przez właścicieli nieruchomości,
  d) realizacja zadań związanych z budową, utrzymaniem i eksploatacją grzebowisk oraz miejsc spalania zwłok zwierzęcych i ich części,
  e) prowadzenie spraw w zakresie utrzymania czystości i porządku w mieście ze szczególnym uwzględnieniem:
  • oczyszczania dróg i terenów stanowiących własność miasta,
  • opróżniania i mycia koszy,
  • dbałości o estetykę i porządek słupów i tablic ogłoszeniowych,
  • inicjowanie i koordynacja akacji społecznych,
  18) prowadzenie spraw związanych z ochroną zwierząt, a w szczególności:
  a) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym,
  b) podejmowanie działań w przypadku stwierdzenia rażących zaniedbań lub okrutnego traktowania,
  c) wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną,
  d) koordynacja akcji czipowania psów,
  19) koordynacja spraw w zakresie deratyzacji i odkomarzania na terenie miasta,
  20) udział w programach pomocowych, np. w zakresie prac społecznie użytecznych lub prac publicznych,
  21) promocja miasta na podstawie podjętych działań z zakresu ochrony środowiska,
  22) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji w szczególności na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej,
  23) prowadzenie spraw z zakresu zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych,
  24) prowadzenie spraw w zakresie utrzymania szaletów miejskich,
  25) prowadzenie spraw związanych z elementami małej architektury ( kosze, ławki),
  26) koordynacja spraw związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, a w szczególności:
  a) realizacja zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
  b) koordynacja działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów,
  c) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
  d) ustalania i określania zobowiązań w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  e) prowadzenie postępowań dotyczących udzielania ulg, odraczania, umarzania oraz rozkładania na raty w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  f) wystawianie tytułów wykonawczych obejmujących zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nadzór nad tytułami oddanymi do Urzędu Skarbowego,
  g) prowadzenie, zgodnie z ordynacją podatkową, czynności sprawdzających,
  h) prowadzenie księgowości analitycznej opłaty za gospodarowanie odpadami,
  i) wydawanie zaświadczeń w sprawach wymienionych w ordynacji podatkowej.
  27) koordynacja postępowania w sprawie usuwania z dróg publicznych, stref ruchu, stref zamieszkania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych, lub pojazdów, których stan wskazuje, że nie są używane.