Wydział Gospodarki Miejskiej – GM

Do zakresu działania Wydziału Gospodarki Miejskiej należy:

1) opracowywanie projektów programów rozwoju Miasta w zakresie gospodarki komunalnej, współdziałanie i koordynacja działań w tym zakresie z miejskim jednostkami organizacyjnymi,
2) realizacja zadań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną poprzez planowanie, utrzymanie i organizację oświetlenia miejsc publicznych, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta,
3) prowadzenie spraw związanych z oświetleniem świątecznym miasta,
4) prowadzenie spraw z zakresu robót remontowych, konserwacyjnych (cząstkowych) na drogach gminnych i wewnętrznych położonych na gruntach stanowiących własność Miasta
5) koordynacja spraw związanych z okresowymi kontrolami stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich pod kątem stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, stanu technicznego i przydatności do użytkowania,
6) przygotowywanie opinii oraz wnioskowanie o zaliczenie dróg do odpowiednich kategorii lub ustalenie nowego przebiegu istniejących dróg gminnych,
7) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich oraz planów rozwoju sieci drogowej,
8) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
9) koordynacja w zakresie czyszczenia wpustów ulicznych wraz z przykanalikami na drogach gminnych i wewnętrznych,
10) uzgadnianie dokumentacji w przypadku inwestycji na działkach przylegających do dróg publicznych i wewnętrznych lub wykonywania na nich prac,
11) wydawanie oświadczeń o dostępie działek inwestycyjnych do drogi publicznej gminnej,
12) określanie lokalizacji i warunków technicznych wykonania zjazdu z drogi publicznej gminnej oraz wewnętrznej oraz ogrodzenia od strony drogi publicznej gminnej i wewnętrznej,
13) przygotowywanie oświadczeń dot. lokalizacji działek w obrębie drogi publicznej gminnej,
14) opiniowanie budowy, przebudowy i remontów dróg gminnych i wewnętrznych,
15) uzgadnianie z inwestorem zewnętrznym projektów zagospodarowania terenu,
16) prowadzenie ewidencji dróg gminnych oraz obiektów mostowych na tych drogach,
17) nadzór nad istniejącym oznakowaniem dróg gminnych i wewnętrznych oraz koordynacja w zakresie zmian organizacji ruchu oraz ich wprowadzanie,
18) koordynacja w zakresie dokonywania okresowych pomiarów ruchu drogowego na drogach gminnych,
19) przygotowywanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach gminnych,
20) sporządzanie sprawozdań i informacji w zakresie dróg gminnych,
21) współpraca z pozostałymi zarządcami dróg w zakresie bieżącego utrzymania,
22) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania, a w szczególności:
     a) kontrola uiszczania opłat, wystawianie w terenie wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej,
     b) dokumentowanie fotograficzne pojazdów w strefie, które nie posiadają w widocznym miejscu biletu opłaty parkingowej,
     c) występowanie z wnioskami do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców o ustalenie danych właścicieli pojazdu – kierowcy, który nie uiścił opłaty parkingowej,
     d) wystawianie wezwań oraz prowadzenie całości dokumentacji w tym zakresie,
     e) rozliczanie wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej za nieopłacone parkowanie samochodu w strefie płatnego parkowania,
     f) eksploatacja i konserwacja parkomatów,
     g) podejmowanie w asyście funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej kaset z gotówką z parkomatów i przekazywanie gotówki do banku,
     h) zamawianie biletów opłat parkingowych, wezwań oraz przygotowywanie umów i wydawanie biletów opłat parkingowych przedsiębiorcom, którzy w punktach handlowych prowadzą ich                  sprzedaż.
23) gospodarowanie powierzchnią pasa drogowego,
24) prowadzenie spraw z zakresu grobownictwa wojennego, w tym prowadzenie ewidencji grobów wojennych – zgodnie z art.1 ustawy o grobach i cmentarzach,
25) koordynacja w zakresie przygotowania Miasta do obchodów świat i uroczystości określonych w stosownej uchwale Rady Miasta Oświęcim,
26) koordynacja w zakresie wyznaczania podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności lub praca społecznie użyteczna,
27) prowadzenie ewidencji następujących składników mienia komunalnego:
     a) dróg gminnych i wewnętrznych,
     b) wodociągów, sieci kanalizacyjnej, ciepłociągów i gazociągów do czasu przekazania na własność lub wyposażenie miejskich jednostek organizacyjnych,
     c) pozostałych składników mienia, którego gospodarowaniem nadzoruje Wydział (oświetlenie uliczne, drogi, parkomaty, kanalizacja deszczowa, itp.)
28) przekazywanie do Wydziału Mienia Komunalnego dokumentacji niezbędnej do ustalenia opłat adiacenckich w przypadku zakończenia realizacji zadań objętych tymi opłatami,
29) uczestnictwo w pracach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Starostwie Powiatowym,
30) nadzór merytoryczny nad działalnością miejskich jednostek organizacyjnych realizujących zadania komunalne leżące w zakresie działania wydziału.
31) planowanie dochodów związanych z zajęciem pasa drogowego oraz strefą płatnego parkowania,
32) prowadzenie spraw organizowania publicznego transportu zbiorowego, zarządzania publicznym transportem zbiorowym poprzez przejmowanie, wdrażanie i realizowanie zadania w terminach określonych przepisami prawa:
     a) opracowanie, aktualizacja i wdrażanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego,
     b) określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Oświęcim, warunków i zasad z nich korzystania,
     c) przygotowywanie umów na korzystanie z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Oświęcm oraz nadzór nad przestrzeganiem zapisów umów przez przewoźników,
     d) określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem nie jest Miasto Oświęcim i negocjowanie stawek opłat za korzystanie z tych przystanków,
     e) przygotowywanie uzgodnień do wniosków o wydanie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych na liniach komunikacyjnych przebiegających     przez obszar miasta,
     f) prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów w krajowym transporcie drogowym oraz ich cofaniem,             wygaśniecięciem, zmian w treści oraz wypisów,
     g) utrzymanie porządku i czystości na przystakach komunikacyjnych i wiat przystankowych, bez względu na kategorię drogi,
     h) budowa, przebudowa i remont wiat przystankowych usytuowanych w pasach dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg,
     i) sporządzanie niezbędnych informacji dot. wydanych zezwoleń w zakresie transportu drogowego.