Nagrody i wyróżnienia

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ ZA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE W KRAJOWYM LUB MIĘDZYNARODOWYM WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ SPORTU W MIEŚCIE OŚWIĘCIM

zgodnie z Uchwała Nr XLVIII/942/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie regulaminu nagród i wyróżnień za wysokie wyniki w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym oraz działalność na rzecz sportu w mieście Oświęcim – zobacz treść uchwały

 

§ 1. Ustanawia się nagrody i wyróżnienia Miasta Oświęcim za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym oraz działalność na rzecz sportu w mieście Oświęcim.
§ 2. Ewidencję osób uhonorowanych nagrodami i wyróżnieniami prowadzi Urząd Miasta.

I NAGRODY

§ 3.1 Nagroda jest wyrazem uznania dla:

1) zawodników w kategorii seniorów i juniorów biorących udział w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym za osiągnięte wyniki,

2) trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,

2. Nagrody dla zawodników przyznawane są za osiągnięcia indywidualne oraz zespołowe.
Nagroda może być zróżnicowana dla zawodników tej samej drużyny.

3. Nagrody przyznaje Prezydent Miasta w ramach posiadanych na ten cel środków w budżecie miasta.

4. Wartość przyznanej nagrody nie może przekroczyć:

a) dla zawodnika – dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny w roku poprzedzającym złożenie wniosku,

b) dla trenera – ½ przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny w roku poprzedzającym złożenie wniosku.

§ 4. 1. Nagrodę może otrzymać zawodnik wymieniony w § 3, który:

1) reprezentuje klub sportowy mający siedzibę na terenie Miasta Oświęcim, lub

2) jest zawodnikiem niezrzeszonym, zamieszkałym w Oświęcimiu i reprezentuje Miasto Oświęcim.

2. Nagroda może zostać przyznana za uzyskanie wysokiego wyniku sportowego w zawodach i rozgrywkach organizowanych i prowadzonych przez właściwy związek sportowy lub podmiot przez niego upoważniony w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

3. Za wysoki wynik sportowy uznaje się:
a) zajęcie medalowego miejsca w mistrzostwach Polski, lub
b) zakwalifikowanie do kadry narodowej w danej dyscyplinie sportu, lub
c) wzięcie udziału w mistrzostwach świata lub Europy, lub
d) wzięcie udziału w igrzyskach olimpijskich, lub
e) w dyscyplinach zespołowych – zakwalifikowanie do rozgrywek ligowych ekstraklasy, I,II lub III ligi o zasięgu regionalnym lub ogólnopolskim,
f) w dyscyplinach zespołowych – udział w rozgrywkach ligowych ekstraklasy, I, II lub III ligi o zasięgu regionalnym lub ogólnopolskim.

4. Nagrodę może otrzymać trener, prowadzący szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, o którym mowa w § 3 ust.1 pkt 2.

§ 5. 1. O wysokości nagrody decyduje Prezydent Miasta Oświęcim po zasięgnięciu opinii powołanego Zespołu.
2. W skład Zespołu wchodzą:

1) Zastępca Prezydenta Miasta, jako przewodniczący Zespołu,

2) Przedstawiciel Rady Sportu,

3) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

4) Naczelnik Wydziału Promocji Miasta,

5) Pracownik Wydziału Promocji Miasta.

3. Do Zespołu mogą być powoływani eksperci w danych dyscyplinach sportowych.

4. Zespół przedkłada Prezydentowi Miasta protokół z oceny wniosków wraz z opinią oraz propozycją przyznania rodzaju nagrody.

II WYRÓŻNIENIA

§ 6. 1. Zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym, mogą być przyznane wyróżnienia za wybitne osiągnięcia lub działania na rzecz sportu w formie:

1) honorowej odznaki „Zasłużony dla Sportu Oświęcimskiego”, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu,

2) okolicznościowych statuetek, pater, listów gratulacyjnych, dyplomów, itp.

2. Wzór legitymacji do honorowej odznaki „Zasłużony dla Sportu Oświęcimskiego” stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

3. Odznaka, o której mowa w § 6 ust.1 pkt 1 może zostać przyznana zawodnikowi, trenerowi lub działaczowi, który:
1) działa na rzecz oświęcimskiego sportu co najmniej 5 lat,

2) wyróżnia się dużym zaangażowaniem w działaniach podejmowanych w celu rozwoju oświęcimskiego sportu.

4. Decyzję o rodzaju wyróżnienia podejmuje Prezydent Miasta po zasięgnięciu opinii zespołu wskazanego w § 5 ust.2.

5. Po podjęciu decyzji przez Prezydenta Miasta, osoba uhonorowana nagrodą finansową zobowiązana jest przedłożyć informacje umożliwiające przekazanie nagrody t.j. nr PESEL oraz nr rachunku bankowego.

§ 7. Wnioski o nagrody lub wyróżnienia składa się w Urzędzie Miasta Oświęcim na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 8. 1. Wnioski mogą składać:
a) podmioty działające w sferze kultury fizycznej,
b) zawodnicy pełnoletni,
c) w przypadku zawodników niepełnoletnich – rodzice lub opiekunowie prawni.

2. Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień można składać przez cały rok.

3. Wniosek nie podlega rozpatrzeniu w przypadku:

1) stwierdzenia podania we wniosku nieprawdziwych informacji,

2) nie usunięcia, w wyznaczonym terminie, braków formalnych lub nie udzielania dodatkowych wyjaśnień,

3) wycofania wniosku przez Wnioskodawcę.

§ 9. 1 Nagrodę wraz z listem gratulacyjnym lub wyróżnienie wręcza Prezydent Miasta lub osoba przez niego upoważniona.

2. Osoba, której przyznano wyróżnienie lub nagrodę zostaje powiadomiona o terminie i miejscu jej wręczenia.

3. Nagrodę lub wyróżnienie za określone we wniosku osiągnięcie przyznaje się jeden raz.


Do ściągnięcia:

Nagrodzeni: