Wydział Finansowy – FN

1. W zakresie zadań Głównego Księgowego:
1) obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:
a) prowadzenia rachunkowości urzędu;
b) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
c) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
d) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
e) nadzór nad prowadzeniem spraw Urzędu w zakresie jednostkowych rozliczeń podatku VAT,
f) nadzór nad prowadzeniem scentralizowanych rozliczeń w zakresie podatku VAT Miasta Oświęcim.

2. Referat Budżetowy:
1) koordynowanie spraw związanych z opracowaniem budżetu miasta i wieloletniej prognozy finansowej, opracowywanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej, przekazywanie do publikacji.
2) prowadzenie spraw związanych z wykonaniem budżetu miasta, w szczególności:
a) przekazywanie podległym jednostkom informacji niezbędnych do opracowania planów finansowych,
b) przygotowanie zarządzenia w sprawie wykonania uchwały budżetowej,
c) opracowywanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,
d) przygotowywanie projektu harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu oraz kontrola jego realizacji,
e) kontrola zgodności z budżetem miasta planów finansowych jednostek budżetowych; przekazywanie jednostkom budżetowym środków finansowych;
f) przygotowywanie projektów uchwał oraz zarządzeń w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
g) przekazywanie podległym jednostkom i wydziałom Urzędu informacji związanych z wykonaniem budżetu i wieloletniej prognozy finansowej,
3) przygotowywanie informacji z przebiegu wykonania budżetu miasta i wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej.
4) przygotowywanie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
5) prowadzenie rachunków budżetu miasta zgodnie z zakładowym planem kont i obowiązującą klasyfikacją budżetową,
6) sporządzanie sprawozdawczości finansowej, budżetowej i majątkowej gminy, w tym bilansu skonsolidowanego,
7) weryfikacja jednostkowych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych,
8) kontrola bieżąca przestrzegania dyscypliny finansów publicznych w Urzędzie i jednostkach budżetowych,
9) prowadzenie kontroli w zakresie sprawozdawczości budżetowej w miejskich jednostkach organizacyjnych.

3. Referat Rachunkowości:
1) prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki budżetowej – Urzędu Miasta, w szczególności:
a) dochodów organu podatkowego,
b) wydatków Urzędu,
c) ewidencji, amortyzacji i umorzeń majątku trwałego i środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
d) sum depozytowych, zabezpieczeń należytego wykonania umów,
e) rachunków wydzielonych dla realizacji projektów unijnych,
f) funduszu świadczeń socjalnych, OSPR,
2) przeprowadzanie inwentaryzacji,
3) prowadzenie obsługi kasowej Urzędu,
4) rejestrowanie przychodów podlegających podatkowi VAT przy użyciu kasy fiskalnej,
5) rejestracja NIP, VAT,
6) prowadzenie rachunkowości kasy zapomogowo – pożyczkowej,
7) prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu, w szczególności:
a) ewidencja wynagrodzeń, sporządzanie list płac, naliczanie i odprowadzanie składek i podatków, naliczanie i rozliczanie funduszu płac,
b) rozliczanie krajowych i zagranicznych podróży służbowych, ryczałtów,
c) naliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
8) sporządzanie zestawień podatku należnego do deklaracji VAT i dokonywanie uzgodnień w tym zakresie,
9) prowadzenie spraw Urzędu w zakresie jednostkowych rozliczeń podatku VAT,
10) prowadzenie scentralizowanych rozliczeń w zakresie podatku VAT,
11) przechowywanie i zwrot zabezpieczeń wykonania umów zawartych w wyniku zamówień publicznych wnoszonych w formie niepieniężnej,
12) prowadzenie ewidencji analitycznej wpływów z gospodarki mieniem jednostek samorządu terytorialnego (m.in. sprzedaż, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie), opłat adiacenckich, wzrost wartości nieruchomości,
13) prowadzenie ewidencji analitycznej wpływów i zwrotów z tytułu opłat i innych należności wynikających z przeprowadzonych postępowań administracyjnych (m.in. opłaty: za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż nap. alkoholowych, związane z zezwoleniami na wykonywanie krajowego przewozu osób pojazdami samoch.),
14) prowadzenie ewidencji analitycznej wpływów z tyt. opłaty dodatkowej i kary za parkowanie,
15) sporządzanie jednostkowej sprawozdawczości budżetowej i finansowej Urzędu,
16) współdziałanie z wydziałami Urzędu przy sporządzaniu sprawozdawczości GUS w zakresie obowiązków z niej wynikających,
17) realizacja płatności zadań realizowanych przy współudziale środków europejskich i innych zewnętrznych,
18) analiza sytuacji finansowej miasta, monitorowanie płynności środków pieniężnych na rachunku budżetu miasta,
19) przygotowywanie materiałów do przetargu na bankową obsługę miasta,
20) prowadzenie spraw związanych z zaciąganiem kredytów oraz ich spłatą,
21) prowadzenie spraw związanych z emisją obligacji i obsługą obligacji,
22) wystawianie not obciążeniowych i faktur na podstawie pism z wydziałów merytorycznych.

4.  Referat Rachunkowości Oświatowej:
1)  w zakresie Referatu Rachunkowości Oświatowej:
   a)  prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek oświatowych, w szczególności:
   •  dochodów,
   •  wydatków,
   •  ewidencji syntetycznej amortyzacji i umorzeń majątku trwałego i środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
   •  zaangażowania wydatków budżetowych,
   •  rachunków specjalnych,
   •  funduszu świadczeń socjalnych pracowników oświatowych, zgodnie z zakładowym planem kont i obowiązującą klasyfikacją budżetową,
   b)  przeprowadzanie inwentaryzacji w jednostkach oświatowych,
   c)  prowadzenie spraw płacowych pracowników jednostek oświatowych oraz dotyczących płatnika ZUS i PIT, w szczególności:
   •  ewidencja wynagrodzeń, sporządzanie list płac, naliczanie i odprowadzanie składek, wpłat PFRON i podatków, naliczanie i rozliczanie funduszu płac,
   •  rozliczanie krajowych i zagranicznych podróży służbowych, ryczałtów,
   •  naliczanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oświatowych oraz emerytów i rencistów nauczycielskich,
   d)  sporządzanie zestawień/rejestrów podatku należnego i naliczonego do jednostkowych rozliczeń podatku VAT jednostek oświatowych oraz dokonywanie uzgodnień w tym zakresie,
   e)  rejestracja i zmiany VAT i NIP jednostek oświatowych,
   f)  realizacja płatności dotyczących jednostek oświatowych,
   g)  prowadzenie innych finansowo – księgowych spraw dotyczących jednostek oświatowych.
   h)  prowadzenie spraw dotyczących wniosków jednostek oświatowych do zmian i projektu uchwały budżetowej oraz WPF, a także zarządzeń Prezydenta Miasta.
   i)  prowadzenie spraw związanych z wykonaniem budżetu jednostek oświatowych, w szczególności kontrola zgodności z budżetem miasta planów finansowych jednostek oświatowych,
   j)  przygotowanie informacji z przebiegu wykonania budżetu jednostek oświatowych, za I półrocze oraz sprawozdania rocznego.
   k)  udział w komisjach inwentaryzacyjnych powoływanych w Urzędzie Miasta,
   l)  prowadzenie spraw związanych z niezrealizowanymi wydatkami, które nie wygasły z upływem roku budżetowego, sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych jednostek oświatowych,
   m)  weryfikacja sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych jednostek oświatowych,
   n)  prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
   2)  w zakresie Głównego Księgowego jednostek oświatowych:
   a)  prowadzenie rachunkowości jednostek oświatowych,
   b)  wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi jednostek oświatowych,
   c)  dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostek oświatowych,
   d)  dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych jednostek oświatowych,
   e)  nadzór i kontrola nad prowadzeniem jednostkowych rozliczeń w zakresie podatku VAT jednostek oświatowych,
   f)  kontrola przestrzegania dyscypliny finansów publicznych w szczególności na podstawie składanych sprawozdań i innych dokumentów jednostek oświatowych,
   g)  nadzorowanie spraw prowadzonych przez Referat Rachunkowości Oświatowej,
   h)  dekretowanie dokumentów księgowych jednostek oświatowych,
   i)  dokonywanie prognoz, analizy i uzgodnień kont jednostek oświatowych,
   j)  nadzorowanie przygotowywania sprawozdań dotyczących gospodarki finansowej, budżetowej jednostek oświatowych.”