29.06.2018

Oświęcim. Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Turystyki dla Miasta Oświęcim na lata 2018-2030

Na podstawie uchwały Nr XI/195/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 02.07. 2018r konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Turystyki dla Miasta Oświęcim na lata 2018-2030″.

1. Przeprowadzenie konsultacji w sprawie, o której mowa w pkt. 1 ma na celu zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców Oświęcimia w sprawie projektu „Strategia Rozwoju Turystyki dla Miasta Oświęcim na lata 2018-2030”.
2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 02.07.2018 do 31.07.2018.
3. Projekty uchwał umieszczone zostaną na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim https://oswiecim.pl/ oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim.
4. Uwagi składane są na formularzu stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 0050.115.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Turystyki dla Miasta Oświęcim na lata 2018-2030” dostępnym:
– na stronie internetowej https://oswiecim.pl/,
– do pobrania w Urzędzie Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, Wydział Promocji Miasta pokój nr 47.

Ogłoszenie konsultacji

Formularz do uwag

Projekt Strategii Rozwoju Turystyki

Zał Nr 1 Zadania Do Celów Strategicznych

Zał Nr 2 Diagnoza Strategiczna Turystyki W Oświęcimiu