09.10.2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 9 października 2019 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Oświęcim, dnia 9 października 2019 r.

Znak sprawy: GA.6220.7.2019.III

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 38, art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 ust. 2 pkt. 9, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację o

1. Wydaniu w dniu 9 października 2019 r. decyzji nr 5/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa trzeciej linii do produkcji XPS obejmująca: przebudowę budynku produkcyjno-magazynowego oraz magazynowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zmianę sposobu użytkowania budynku magazynowego na produkcyjno-magazynowy, budowę budynku technicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, instalacjami wewnętrznymi, budowę fundamentów pod urządzenia technologiczne, budowę wiaty, budowę dwóch zbiorników izobutanu oraz zbiornika CO2 w obszarze istniejącej Instalacji IPPC Produkcji Tworzyw Styrenowych zlokalizowanej na terenie Synthos Dwory 7 Sp. z o.o., Sp. j, 32-600 Oświęcim, ul. Chemików 1”, na działkach nr 1773/36, 1773/95 obręb Monowice, 4126/11 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim. Inwestor: Synthos Dwory 7 Sp. z o.o., Sp.J., ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim.

2. Możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu i Marszałka Województwa Małopolskiego w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój nr 22, w godzinach pracy Urzędu.

PREZYDENT MIASTA OŚWIĘCIM

JANUSZ CHWIERUT