21.01.2021

Oświęcim, dnia 19 stycznia 2021 r.

Znak sprawy: GA.6733.1.2021.III

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) w związku z art. 49 oraz art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m         s t r o n y       p o s t ę p o w a n i a

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek znak: IRRK 3/4/1a-0815-POliŚ-5.1-12-93-42/21 z dnia 14 stycznia 2021 r., Inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa – (adres korespondencyjny PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy Pl. Matejki 12, 31-157 Kraków) – w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie, rozbudowie, przebudowie oraz remoncie linii kolejowej nr 93 w km od 22,345 do 27,800 wraz ze stacją Oświęcim oraz pozostałych linii zlokalizowanych na stacji Oświęcim, roboty usytuowane na wybranych działkach stanowiących tereny otwarte realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego „Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku Oświęcim – Czechowice Dziedzice realizowanego w ramach projektu POliŚ 5.1-12 „Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim – Czechowice Dziedzice””.

Zakres wniosku obejmuje działki niestanowiące terenów zamkniętych oraz nieobjęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o numerach 2075 obręb Babice, 1439/37, 2523, 2572/2 obręb Brzezinka, 1733/11 obręb Oświęcim – gmina Miasto Oświęcim.

Zgodnie ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Stronami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne – również jednostki nieposiadające osobowości prawnej.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Ponadto informuję, że stronom postępowania administracyjnego przysługuje prawo do czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu oraz zapoznania się ze wszystkimi materiałami zgromadzonymi w trakcie jego trwania w każdym jego stadium.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Oświęcim, z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2,

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

iod@oswiecim.um.gov.pl, nr telefonu 33 84-29-307

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych na podstawie przepisów prawa (wydanie/zmiana decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) – Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa – Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres ustalany zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. , Nr 14, poz. 67) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa – kat. A.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwzględnieniem przepisów prawa.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, za wyjątkiem numeru telefonu, który jest podawany dobrowolnie, w celu usprawnienia kontaktu i szybszego załatwienia sprawy. Jest Pani/Pan zobowiązana do podania danych, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego  lub organizacji międzynarodowej.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

WZ. PREZYDENTA MIASTA

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Andrzej Bojarski

podpis na oryginale

Obwieszczenie TEKST

Obwieszczenie TEKST PDF

Obwieszczenie SKAN