03.02.2021

Oświęcim, dnia 2 lutego 2021 r.

Znak sprawy: GA.6733.1.2021.III

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 10 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m    s t r o n y     p o s t ę p o w a n i a

że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, wszczętym na wniosek znak: IRRK 3/4/1a-0815-POliŚ-5.1-12-93-42/21 z dnia 14 stycznia 2021 r., Inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa – (adres korespondencyjny PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy Pl. Matejki 12, 31-157 Kraków) – w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie, rozbudowie, przebudowie oraz remoncie linii kolejowej nr 93 w km od 22,345 do 27,800 wraz ze stacją Oświęcim oraz pozostałych linii zlokalizowanych na stacji Oświęcim, roboty usytuowane na wybranych działkach stanowiących tereny otwarte realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego „Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku Oświęcim – Czechowice Dziedzice realizowanego w ramach projektu POliŚ 5.1-12 „Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim – Czechowice Dziedzice””, na działkach nr 2075 obręb Babice, 1439/37, 2523, 2572/2 obręb Brzezinka, 1733/11 obręb Oświęcim – gmina Miasto Oświęcim

istnieje możliwość zapoznania się z projektem decyzji oraz pozostałymi dokumentami w sprawie do dnia 9 marca 2021 r. Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna w sprawie.

Uprzejmie informuję, że pismem z dnia 2 lutego 2021 r. wystąpiono o uzgodnienie projektu decyzji do Starosty Oświęcimskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego, Wojewody Małopolskiego, Ministra Klimatu i Środowiska, Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oraz zarządcy drogi powiatowej – Powiat Oświęcimski. Powyższe organy mają 2 tygodnie na zajecie stanowiska w sprawie.

Zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, po uprzednim umówieniu się telefonicznie pod numerem 33 842 92 22 albo e-mailowo: mateusz.kowal@um.oswiecim.pl.

Obwieszczenie 10KPA SKAN

Obwieszczenie 10KPA PDF

Obwieszczenie 10KPA