21.03.2022

Oświęcim, dnia 16 marca 2022 r.

Znak sprawy: GA.6220.22.2021.III

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację o

1. Wydaniu w dniu 16 marca 2022 r. decyzji nr 2/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu handlowego wraz z parkingiem i ciągami komunikacji kołowej w kompleksie: Market Dobromir, przy ul. Wyzwolenia 19 w Oświęcimiu”, planowanego na działkach nr 1137/1, 1137/6, 1138/26 obręb Brzezinka gmina Miasto Oświęcim.

2. Możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu, w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – treść przedmiotowej decyzji została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Oświęcim wraz z publikacją niniejszego obwieszczenia w dniu: 21 marca 2022 r.