27.05.2022

Oświęcim, dnia 25 maja 2022 r.

Znak sprawy: GA.6220.5.2022.III

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1029)

podaję do publicznej wiadomości informację o

1. Wydaniu w dniu 25 maja 2022 r. decyzji nr 3/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa instalacji do produkcji dodatku polimerowego (DP) będąca częścią zadania inwestycyjnego: Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych materiałów polistyrenowych z dodatkiem atermicznym o obniżonym współczynniku przewodnictwa cieplnego”, planowanego na działkach nr 2653/202, 2653/203, 4126/11 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim. Inwestor: Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. Sp. J., ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim.

2. Możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Marszałka Województwa Małopolskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu, w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie – 33 842 92 22.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – treść przedmiotowej decyzji została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Oświęcim wraz z publikacją niniejszego obwieszczenia w dniu: 27 maja 2022 r.

Treść decyzji