23.05.2023

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Oświęcim o wydaniu decyzji nr 4/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach. Znak sprawy: GA.6220.19.2022.III

Oświęcim, dnia 17 maja 2023 r.

Znak sprawy: GA.6220.19.2022.III

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację o

1. Wydaniu w dniu 17 maja 2023 r. decyzji nr 4/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Dwory-Libet III”, planowanego na działkach nr 3/1, 3/2, 4, 5, 6/1, 10/1, 10/2, 11, 12/2, 13/2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 27/1, 27/2, 28/5, 28/7, 28/9, 28/12, 29/3, 29/4, 30/1, 31/1, 32/1, 92/1, 95/1, 96/1, 97 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim. Inwestor: Frakcja Sp. z o.o., ul. Nadwiślańska 28, 32-600 Oświęcim z siedzibą: ul. Wyzwolenia 40, 43-438 Brenna.

2. Możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu, w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Władysława Jagiełły 23, w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie – 33 842 92 22.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – treść przedmiotowej decyzji została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Oświęcim wraz z publikacją niniejszego obwieszczenia w dniu: 23 maja 2023 r.

———————————————————————————————————————————————————————-

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 i 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania administracyjnego o

1. Wydaniu w dniu 17 maja 2023 r. decyzji nr 4/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Dwory-Libet III”, planowanego na działkach nr 3/1, 3/2, 4, 5, 6/1, 10/1, 10/2, 11, 12/2, 13/2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 27/1, 27/2, 28/5, 28/7, 28/9, 28/12, 29/3, 29/4, 30/1, 31/1, 32/1, 92/1, 95/1, 96/1, 97 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim. Inwestor: Frakcja Sp. z o.o., ul. Nadwiślańska 28, 32-600 Oświęcim z siedzibą: ul. Wyzwolenia 40, 43-438 Brenna.

2. Możliwości wniesienia przez strony postępowania odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Oświęcim, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Strony niniejszego postępowania administracyjnego zawiadamiane są o wydaniu decyzji poprzez obwieszczenie. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia. Od tej daty należy liczyć termin przysługujący na odwołanie się od decyzji.

3. Zgodnie z art. 49b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – strony postępowania mogą wnieść wniosek o wydanie odpisu decyzji. Wniosek należy złożyć na dziennik podawczy Urzędu Miasta Oświęcim osobiście, listownie lub za pośrednictwem systemu ePUAP.