02.07.2013

Absolutorium za 2012 rok

 

Pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia Janusz Chwierut otrzymał absolutorium z wykonania budżetu za 2012 r.
Radni głosowali w tej sprawie podczas ubiegłotygodniowej sesji. Prezydent przedstawił sprawozdanie z ubiegłorocznych finansów, które dobrze oceniła Regionalna Izba Obrachunkowej w Krakowie, podobnie jak i Komisja Rewizyjna Rady Miasta Oświęcim.  
Absolutorium zostało przyjęte 16 głosami.

 

Pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia Janusz Chwierut otrzymał absolutorium z wykonania budżetu za 2012 r.
Radni głosowali w tej sprawie podczas ubiegłotygodniowej sesji. Prezydent przedstawił sprawozdanie z ubiegłorocznych finansów, które dobrze oceniła Regionalna Izba Obrachunkowej w Krakowie, podobnie jak i Komisja Rewizyjna Rady Miasta Oświęcim.  
Absolutorium zostało przyjęte 16 głosami.

Budżet miasta na 2012 rok został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 28 grudnia 2011 roku.  
W podjętej uchwale przyjęto plan dochodów w kwocie ponad 130 mln złotych, a wydatków w kwocie ponad 139 mln złotych. Założono ujemny wynik wykonania budżetu – deficyt budżetu w wysokości ponad 9 mln złotych. Jednak po zmianach plan budżetu miasta uległ zwiększeniu i zamknął się po stronie dochodów kwotą ponad 136 mln złotych, a po stronie wydatków kwotą ponad 145 mln złotych. Planowany deficyt, czyli założona różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami budżetu uległa zmniejszeniu i wyniosła ponad 8 mln złotych.

Tak skonstruowany budżet 2012 roku został wykonany następująco:
– po stronie dochodów w wysokości ponad 135 mln złotych co stanowi 98,87 proc. planu dochodów po zmianie,
– po stronie wydatków w kwocie ponad 141 mln złotych tj. ponad 97 proc. planu wydatków po zmianie.
Planowany deficyt, czyli założona różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami budżetu uległa zmniejszeniu i wyniosła ostatecznie ponad 6 mln złotych, czyli była niższa w stosunku do zaplanowanego.
 

W ramach wydatków dużą część posiadanych środków miasto przeznaczyło na realizację zadań majątkowych, w tym na finansowanie inwestycji.

Poziom wykonania inwestycji w 2012 roku wyniósł prawie 25 mln złotych, tj. około 18 proc. wydatków budżetu ogółem, co dało możliwość wykonania, jak również przygotowania od strony dokumentacji wielu zadań inwestycyjnych.

Do najważniejszych z nich należały:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory – Kruki w Oświęcimiu;

2. Przebudowa płyty Rynku Głównego wraz z infrastrukturą;

3. Przebudowa hotelu „Olimpijskiego” w Oświęcimiu;

4. Termomodernizacja obiektów oświatowych ;

5. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”;

6. Budowa skate parku;

7. Modernizacja stadionu sportowego lekkoatletycznego w Oświęcimiu przy ul. Legionów 15 – budowa ogrodzenia dla stadionu, wymiana bramek wraz z powierzchnią trawiastą;

8. Modernizacja hali lodowej – etap I;

9. Podwyższenie kapitału zakładowego OTBS Sp. z o.o.

10. Przebudowa ul. Marchlewskiego i Smoluchowskiego;

11. Przebudowa ul. Jana Pawła II i ul. Łukowej;

12. Przebudowa ulic Zagrodowej, Szarych Szeregów i Krasickiego.

 Ponadto miasto współfinansowało ze Starostwem Powiatowym takie inwestycje jak przebudowa ul. Zwycięstwa. 
Inwestycje wykonywały też miejskie jednostki organizacyjne; Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich, Zarząd Budynków Mieszkalnych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy .

Obok pieniędzy na inwestycje i innych wydatków majątkowych duża część budżetu miasta przeznaczona została na zadania bieżące Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich, szkół, przedszkoli, gimnazjów, Zarządu Budynków Mieszkalnych, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Środowiskowego Domu Samopomocy, Dziennego Domu Pomocy i placówek kultury.

Wydatki poniesione w 2012 roku w wybranych działach przedstawiały się następująco:

na transport i łączność wydatki wyniosły ponad 18  mln złotych tj. ok. 13 proc. wydatków ogółem, które wykorzystano na dopłatę do lokalnego transportu zbiorowego na dotacje dla Starostwa Powiatowego na współfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych oraz remonty i modernizacje placów, dróg gminnych i wewnętrznych,
na gospodarkę mieszkaniową wydatki wynosiły ponad 13  mln złotych tj. ponad 9 proc. wydatków ogółem (gospodarkę gruntami, nieruchomościami oraz zasobami mieszkaniowymi),

wydatki na administrację publiczną, związane z utrzymaniem urzędu, Rady Miasta, rad osiedli oraz na promocję miasta – stanowiły kwotę ponad 10 mln złotych tj. 7 proc. wydatków ogółem.

Znaczną kwotę ponad 46 mln 800 tys. złotych tj. ponad 33 proc. wydatków ogółem, wykorzystano na zadania z zakresu oświaty i wychowania, w tym między innymi na :
szkoły podstawowe ponad 16 mln 700 tys. złotych,

przedszkola 10 mln 400 tys. złotych,

gimnazja 11 mln 900 tys. złotych,

stołówki szkolne i przedszkolne 1 mln 900 tys. złotych,

– świetlice szkolne 1 mln 200 tys. złotych.

W ramach tych pieniędzy oprócz finansowania działalności bieżącej wykonano również wiele prac remontowych, co pozwoliło na poprawę stanu technicznego budynków miejskich placówek oświatowych.

Na pomoc społeczną wydano ponad 19 mln złotych, tj. około 14 proc. wydatków ogółem. W tej kwocie sfinansowano koszty udzielanych zasiłków, zaliczek alimentacyjnych i różnych innych form pomocy udzielanej dla podopiecznych. Pokryto także koszty funkcjonowania: Środowiskowego Domu Samopomocy, Dziennego Domu Pomocy oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach pomocy społecznej sfinansowano także wspieranie rodziny, funkcjonowanie punktu opieki nad chorym w domu, noclegowni miejskiej.
Na dodatki mieszkaniowe wydatkowana została kwota ponad 2 mln 200 tys. złotych.

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatki wynosiły ponad 8 mln złotych tj. 6 proc. wydatków ogółem, które przeznaczono na utrzymanie w mieście kanalizacji opadowej, czystości i zieleni oraz na oświetlenie.

Na kulturę fizyczną wydano prawie 11 mln 700 złotych tj. około 8 proc. wydatków ogółem, które przeznaczono między innymi na utrzymanie obiektów sportowych.