24.05.2021

ADAPTER ZAWODOWY dla mieszkańców woj. małopolskiego

Projekt „ADAPTER ZAWODOWY dla mieszkańców woj. małopolskiego” jest realizowany przez Grupę Doradczą Projekt spółka z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian, na podstawie umowy nr RPMP.08.04.02-12-0311/20-00 z dnia 01 marca 2021 r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt „ADAPTER ZAWODOWY dla mieszkańców woj. małopolskiego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

Wartość projektu 1 820 940,26 zł, z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi 1 729 670,26 zł.

GŁÓWNY CEL PROJEKTU: umożliwienie 110 osobom fizycznym (w tym 66 kobietom) pracownikom przewidzianym do zwolnienia lub zagrożonym zwolnieniem z pracy lub osobom zwolnionym z przyczyn niedotyczących pracownika oraz osobom odchodzącym z rolnictwa, mieszkającym lub pracującym na terenie województwa małopolskiego podjęcia i utrzymania zatrudnienia lub samozatrudnienia poprzez zapewnienie im możliwości nabycia udokumentowanych kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego oraz kompetencji i środków finansowych do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

GŁÓWNY EFEKT PROJEKTU: 57 osób po opuszczeniu programu podejmie pracę lub będzie kontynuować zatrudnienie.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01marca 2021 r. do 31 marca 2023 r.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

UCZESTNICY PROJEKTU: do udziału w projekcie zapraszamy osoby mieszkające lub pracujące na terenie woj. małopolskiego, w tym wyłącznie:

osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika (od utraty pracy nie może upłynąć więcej niż 6 miesięcy),
pracowników przewidzianych do zwolnienia,
pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy,
osoby odchodzące z rolnictwa.

REKRUTACJA DO PROJEKTU: JEST PROWADZONA W SPOSÓB CIĄGŁY w okresie od 17 maja 2021 r. do 31 stycznia 2023 r. lub do wyczerpania miejsc. Szczegółowe informacje na temat sposobu zgłoszenia się do projektu są zamieszczone w Regulaminie projektu.

LICZBA MIEJSC W PROJEKCIE JEST OGRANICZONA.

WAŻNE INFORMACJE:

W projekcie nie mogą brać udziału Uczestniczki/Uczestnicy innych projektów realizowanych w tym samym czasie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w których przewidziane są formy wsparcia tego samego rodzaju jak w niniejszym projekcie i zmierzają do osiągnięcia tego samego celu/korzyści dla Uczestniczki/Uczestnika projektu.

UWAGA! Zakaz uczestnictwa w innym projekcie dotyczy całego okresu udziału w niniejszym projekcie, tj. będzie weryfikowany przez cały okres uczestnictwa w projekcie, a nie tylko w momencie przystąpienie do projektu.

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy zobowiązane są przedstawić ZAŚWIADCZENIE Z PUP POTWIERDZAJĄCE REJESTRACJĘ.

WSZYSTKIE OSOBY nie zarejestrowane w PUP zobowiązane są przedstawić ZAŚWIADCZENIE Z ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH LUB KRUS O NIEPODLEGANIU UBEZPIECZENIU SPOŁECZNEMU i/lub ZDROWOTNEMU.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE dotyczące rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w REGULAMINIE REKRUTACJI.

Telefon: 519 746 920 lub 12 412 13 00

e-mail: biuro@gdp-krakow.pl