02.03.2021

Aktywizacja zawodowa u Kolpinga. Rekrutacja do projektu

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce od sierpnia 2020 r. realizuje projekt pn. „Aktywni i samodzielni na rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 140 osób niepracujących (osób bezrobotnych lub biernych zawodowo), powyżej 30 roku życia, w tym osób długotrwale bezrobotnych, z niskimi
kwalifikacjami, z orzeczoną niepełnosprawnością, powyżej 50 roku życia, kobiet, zamieszkujących na terenie jednego z powiatów: wadowickiego, olkuskiego, suskiego, brzeskiego, limanowskiego, tatrzańskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego, wielickiego, proszowickiego.

Organizacja wszystkich chętnych, którzy chcą powrócić na rynek pracy do udziału w projekcie. Uwaga! W projekcie mogą uczestniczyć także emeryci i renciści, którzy są zainteresowani aktywizacją zawodową. W ramach projektu funkcjonują Centra Wsparcia „Kolping” w Krakowie, Oświęcimiu, Wadowicach i Brzesku, gdzie uczestnicy otrzymają wszechstronne wsparcie w formie:
– Pośrednictwa pracy;
– Poradnictwa doradcy zawodowego (wsparcia wzmacniającego);
– Poradnictwa psychologa (wsparcia wzmacniającego);
– Coachingu (wsparcia specjalistycznego);
– Wsparcia trenera zatrudnienia wspieranego (wsparcia specjalistycznego);
– Warsztatów komputerowych
– Spotkań indywidualnych o tematyce poszukiwania pracy online, stworzenia CV, obsługi poczty mailowej dedykowane osobom posiadającym braki w wiedzy i umiejętnościach w zakresie poszukiwania ofert pracy online, składania aplikacji drogą mailową;
– Szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem i uzyskaniem certyfikatów (zaświadczeń) potwierdzających nabycie kwalifikacji lub uprawnień lub kompetencji zawodowych;
– Bonów szkoleniowych egzaminem i uzyskaniem certyfikatów (zaświadczeń) potwierdzających nabycie kwalifikacji lub uprawnień lub kompetencji zawodowych;
– 3 miesięcznych staży zawodowych;
– 6 miesięcznych staży zawodowych;
– Szkoleń ECDL Base/Profile/E-Obywatel.

Dla uczestników projektu zaplanowano również:
– stypendia szkoleniowe i/lub stażowe;
– zwrot kosztów dojazdu;
– refundacja kosztów opieki nad osobami zależnymi w trakcie uczestnictwa w zajęciach.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu i udziału w rekrutacji: „Centrum Wsparcia Kolping” w Oświęcimiu, ul. 11-listopada 3F/1, tel. 512 718 056, 12 418 77 82, e-mail: as.oswiecim@kolping.pl

Projekt realizowany w okresie 01.08.2020 r. – 31.07.2022r. Udział w projekcie jest bezpłatny.

ulotka dotycząca projektu