17.06.2021

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

flaga i godło Polski

 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

     Miasto Oświęcim – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje, że gmina Miasto Oświęcim otrzymała ze środków Funduszu Solidarnościowego dofinansowanie do realizacji opracowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, w kwocie 111.749,00 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć i 00/100)

niepełnosprawny

     Przedmiotowy Program będzie realizowany przez gminę Miasto Oświęcim do 31 grudnia 2021 r. i ma na celu zapewnienie usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, adresowanej do potrzebujących tego rodzaju usługi osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie równorzędne do wyżej wymienionych.

     W związku z powyższym od czerwca 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu prowadził nabór osób świadczących usługi Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, którym może zostać osoba:

– posiadająca dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny;

– posiadająca co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym (np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu);

– wskazana przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

     Osoby, które spełniają powyższe wymagania, zainteresowane nawiązaniem współpracy jako Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej proszone są o zgłaszanie swoich ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu ul. Sobieskiego 15b.

    Ponadto, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu przyjmowane są zgłoszenia uprawnionych osób niepełnosprawnych, które zainteresowane są korzystaniem z usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Zgłoszenia będą przyjmowane na podstawie wypełnionej Karty zgłoszenia do Programu dostępnej na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu w zakładce „Pliki do pobrania” oraz pod wskazanym linkiem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2022

 

     Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej zapewnia pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających stosowne orzeczenie, które wymagają pomocy w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program ma na celu również m.in. zwiększenie wsparcia świadczonego przez Asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE), ograniczenie skutków niepełnosprawności, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, a także umożliwienie im uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy w:

  • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe, itp.);

  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

  • załatwieniu spraw urzędowych;

  • nawiązaniu kontaktu (współpracy) z różnego rodzaju organizacjami;

  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego.

     Program przewiduje, że jego uczestnik nie ponosi odpłatności za usługi Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, a limit godzin usług Asystenta przypadających na jednego uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie. W przypadku osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności, którego rodzice (lub osoby spokrewnione) pobierają świadczenie pielęgnacyjne limit wynosi 30 godzin miesięcznie. Ponadto, usługi Asystenta mogą być realizowane przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, a wynagrodzenie za realizację usług Asystenta nie może przekroczyć 40 zł brutto za godzinę pracy.