04.03.2011

Budżet miasta 2011

Na sesji Rady Miasta w dniu 23 lutego 20011 roku radni przyjęli budżet miasta na 2011 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011-2019.
Prognoza dochodów ogółem zamyka się kwotą ponad 119 mln 080 tys. zł, natomiast wydatków ponad 126 mln 668 tys. zł.

Przewaga kwoty wydatków nad dochodami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości  ponad  7  mln 587 tys. zł.

Źródłem pokrycia tego deficytu będzie kredyt w wysokości 7 mln zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości  587 tys.  zł.
 

Na sesji Rady Miasta w dniu 23 lutego 20011 roku radni przyjęli budżet miasta na 2011 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011-2019.
Prognoza dochodów ogółem zamyka się kwotą ponad 119 mln 080 tys. zł, natomiast wydatków ponad 126 mln 668 tys. zł.

Przewaga kwoty wydatków nad dochodami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości  ponad  7  mln 587 tys. zł.

Źródłem pokrycia tego deficytu będzie kredyt w wysokości 7 mln zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości  587 tys.  zł.
 

Ponadto zaplanowane zostały rozchody na pokrycie spłat zaciągniętych zobowiązań  w latach poprzednich w wysokości ponad  3  mln 324  tys. zł.

Planowana kwota dochodów i przychodów budżetu miasta ogółem zabezpiecza większość potrzeb zgłoszonych zarówno przez miejskie jednostki organizacyjne, wydziały Urzędu Miasta, jak również przez Rady Osiedli oraz Komisje Rady Miasta.
Najważniejsze wydatki budżetu:
– dział 801 – Oświata i wychowanie oraz  854 – Edukacyjna opieka wychowawcza –  ponad 41 mln 412 tys. zł – co stanowi 33 proc. wydatków budżetu ogółem.
– dział 600 – Transport i łączność – ponad  13 mln 662 tys. zł – co stanowi około 11 proc. wydatków budżetu ogółem;
– dział 852 – Pomoc społeczna i 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – ponad 17 mln 483 tys. zł – co stanowi około 14 proc. wydatków budżetu ogółem;
– dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –  ponad 10 mln 794 tys. zł – co stanowi ponad 9 proc. wydatków budżetu;
– dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – ponad 10 mln 818 tys. zł – co stanowi ponad  8 proc. wydatków budżetu ogółem;
– dział 750 – Administracja publiczna – ponad  10 mln 864 tys. zł – co stanowi  ponad  8 proc. wydatków budżetu ogółem;
– dział 926 – Kultura fizyczna – ponad 8 mln 361 tys. zł – co stanowi około 7 proc.  wydatków budżetu ogółem;
– dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ponad 6 mln 181 tys. zł – co stanowi  około 5 proc.  wydatków budżetu ogółem;  
– dział  754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  przeciwpożarowa – ponad 1 mln 483 tys. zł – co stanowi ponad  1  proc. budżetu ogółem;
– dział 851 – Ochrona zdrowia – 1 mln 295 tys. zł – co stanowi około 1 proc.  wydatków budżetu ogółem;

W budżecie 2011 roku zaplanowano 40.100 zł na dotację do PWSZ.

Przewidziano także 200 tys. zł na kontynuację programu prozdrowotnego profilaktyki zachorowań na raka wywołanego przez wirusy brodawczaka ludzkiego HPV, jak również 200 tys. zł na  wydatki związane ze zmianą siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Do najważniejszych  zadań w ramach  wydatków majątkowych  należą:
– kontynuacja i zakończenie budowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu wraz  z infrastrukturą  towarzyszącą,  w  kwocie około 5 mln 200 tys. zł,
– przebudowa hotelu „Olimpijskiego” etap I, w kwocie ponad 3 mln zł 229 tys. zł,
– rozpoczęcie termomodernizacji miejskich obiektów oświatowych, kwota 3 mln zł,
– projekt e-Urząd,  kwota ponad 1 mln 332 tys. zł;
–  uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej na terenie Miasta Oświęcim w tym: budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory – Kruki, w kwocie ponad 1 mln 173 tys. zł,
– zakończenie budowy świetlicy osiedlowej na osiedlu Stare Stawy przy ul. Zagrodowej w Oświęcimiu, w  kwocie 600 tys. zł,
– przebudowa ulicy Krasickiego, kwota 800 tys. zł;
– przebudowa ulicy Klucznikowskiej, kwota 800 tys. zł;
– przebudowa ulicy Ostatni Etap, kwota 500 tys. zł;
– budowa drogi gminnej dla potrzeb aktywizacji terenów położonych w Oświęcimiu pomiędzy ulicą Zatorską a potokiem Paździory – etap II, kwota 800 tys. zł;
– projekt budowlany wraz z budową tymczasowego włączenia ulicy Orląt Lwowskich do ulicy Konarskiego (dk 44),  kwota  230 tys.  zł;
– kontynuacja przebudowy płyty Rynku Głównego wraz z infrastrukturą, w  kwocie 145 tys. zł,
– budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” przy SP-4, kwota  ponad  115 tys. zł,
W 2011 roku z budżetu miasta dofinansowana będzie przebudowa dróg powiatowych: ul. Pilata i Olszewskiego, Nojego i Tysiąclecia oraz Zwycięstwa na łączną kwotę  ponad 1 mln 912 tys. zł.

Na wydatki majątkowe w  samym 2011 roku  przeznaczone zostanie ponad 21 mln zł co stanowi około 17 proc. wydatków budżetu ogółem.

Równocześnie z uchwałą budżetową przyjęto uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2011 do 2019, wymaganą przepisami nowej ustawy o finansach publicznych.  

Wieloletnia Prognoza Finansowa określa ramy prowadzenia polityki finansowej i inwestycyjnej Miasta w perspektywie wieloletniej. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta na lata 2011 do 2014 i opiewa na kwotę wydatków w wysokości ponad 77 mln 134 tys. złotych, w tym wydatków majątkowych w kwocie ponad 36 mln 881 tys. złotych.

Budżet miasta na 2011 rok opracowano ostrożnie. Wydatki na zadania bieżące rosną średnio o około 2,3 proc. Wyjątek stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, gdzie wydatki rosną o 7 proc, zgodnie z informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Budżet miasta na 2011 rok zapewnia bieżące funkcjonowanie miasta, przy założeniu podejmowania działań racjonalizacji wydatków przez wszystkich dysponentów budżetu. W trakcie wykonywania budżetu należy też liczyć się z  koniecznością dokonywania korekt, wynikających z bieżącej obserwacji sytuacji makroekonomicznej,  jak i bieżącej sytuacji finansowej miasta. 

Na etapie projektowania budżet był konsultowany z jednostkami organizacyjnymi miasta, wydziałami Urzędu Miasta, Radami Osiedli.