23.05.2012

Czas na biznes – szansą na otwarcie własnej działalności gospodarczej

 

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Czas na biznes”
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

 

 

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Czas na biznes”
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

 

O udział w projekcie mogą ubiegać się osoby fizyczne do 25 roku życia oraz osoby po 50 roku życia zamieszkujące na terenie powiatów: oświęcimskiego, suskiego, chrzanowskiego lub nowotarskiego, które zamierzają rozpocząć i zarejestrować firmę w/w powiatach (z wyłączeniem osób, które prowadziły działalność w okresie roku przed przystąpieniem do projektu).

Okres realizacji projektu: 02.05.2012r.-31.07.2014r.

Osobami preferowanymi w projekcie będą:
– osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy, w szczególności osoby długotrwale bezrobotne,
– kobiety, w szczególności kobiety powracające na rynek pracy po urodzeniu i wychowaniu dzieci,
– osoby niepełnosprawne,
– osoby zamieszkałe na terenach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz w miastach do 25 tys. mieszkańców

Nabory dokumentów rekrutacyjnych:
– w roku 2012 odbędą się 3 edycje rekrutacji: 2 nabory w powiatach oświęcimskim i chrzanowskim oraz 1 nabór w powiatach suskim i nowotarskim,
– w roku 2013 odbędą się 2 edycje rekrutacji: 1 nabór w powiatach oświęcimskim i chrzanowskim oraz 1 w powiatach suskim i nowotarskim.

W ramach każdej edycji zostanie wyłonionych 14 osób, które wezmą udział w szkoleniach na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz pisania biznes planu. Wsparcie na rozpoczęcie działalności otrzyma 12 osób, które uzyskają najwięcej punktów z oceny biznes planów.

Po zakończeniu usług doradczo-szkoleniowych uczestnik będzie mógł się ubiegać o:
– dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 25 tys. zł /os,
– podstawowe wsparcie pomostowe kapitałowo – doradcze,
– przedłużone wsparcie pomostowe kapitałowo – doradcze.

Biuro Projektu: Punkt Obsługi Projektu:
Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o. o. Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
ul. Unii Europejskiej 10 ul. Piłsudskiego 1
32-600 Oświęcim 34-700 Rabka Zdrój
telefon 33 844 73 44 telefon/fax. 18 26 777 39
fax. 33 844 73 45
www.kwalifikacje.eu