24.02.2016

Działania w ramach Roku Praw Człowieka i Tolerancji


 

W ramach Roku Praw Człowieka i Tolerancji w Oświęcimiu zaplanowano realizację wielu działań. Oto lista tych najważniejszych:III. Międzynarodowa Konferencja  "Europa wobec wyzwań XXI wieku – Być Europejką/Europejczykiem – co to znaczy?”, w ramach Oświęcimskiego Forum Praw Człowieka w dniach 12-13 maja 2016
Kontynuacja rozpoczętych w 2014 r. działań. Utworzenie Rady Naukowej przy OIPC skupiającej osoby zaangażowane w działania na rzecz edukacji o prawach człowieka, które wspierać będą wszystkie projekty edukacyjne i budowę wizerunku Oświęcimia – Miasta noszącego tytuł Orędownik Pokoju nadany przez Sekretarza ONZ. Forum za cel stawia sobie edukację i szeroko rozumianą dyskusję o problemach współczesnego świata /


 

W ramach Roku Praw Człowieka i Tolerancji w Oświęcimiu zaplanowano realizację wielu działań. Oto lista tych najważniejszych:III. Międzynarodowa Konferencja  "Europa wobec wyzwań XXI wieku – Być Europejką/Europejczykiem – co to znaczy?”, w ramach Oświęcimskiego Forum Praw Człowieka w dniach 12-13 maja 2016
Kontynuacja rozpoczętych w 2014 r. działań. Utworzenie Rady Naukowej przy OIPC skupiającej osoby zaangażowane w działania na rzecz edukacji o prawach człowieka, które wspierać będą wszystkie projekty edukacyjne i budowę wizerunku Oświęcimia – Miasta noszącego tytuł Orędownik Pokoju nadany przez Sekretarza ONZ. Forum za cel stawia sobie edukację i szeroko rozumianą dyskusję o problemach współczesnego świata /

Więcej o forum…

III. Ogólnopolska Konferencja dla młodzieży, studentów i doktorantów O wolności i prawach człowieka, z okazji Światowego Dnia Praw Człowieka w dniu 9 grudnia 2016 r.
Konferencja zainicjowana w 2014 r. obejmuje prezentacje dorobku naukowego studentów i młodych doktorantów oraz jest szansa na zaprezentowanie również swojej pracy przez młodzież. Stanowi doskonałe połączenie edukacji z praktycznymi aspektami edukacji na rzecz praw człowieka.

Więcej o konferencji…

 

 

Współpraca w ramach projektu wizyt młodzieży w miejscu pamięci pn: „Małopolska Pamięta”  
Projekt pilotażowy realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przygotowany dla młodzieży z Małopolski, który jest próbą wypracowania modelu wzorcowej dwudniowej podróży studyjnej, która nie będzie ograniczać się tylko do zwiedzania PMAB, ale będzie miejscem wzbudzania refleksji nad obecną sytuacją w świecie oraz uwrażliwienie uczniów na przejawy braku tolerancji, antysemityzmu, ksenofobii czy rasizmu.  Weźmie w nim udział 16 trzydziestoosobowych grup (noclegi i posiłki w hotelach w Oświęcimiu, zajęcia warsztatowe w MDSM, CDiM, Bibliotece Galerii Książki, Centrum Żydowskim).
W czasie pobytu w Oświęcimiu uczniowie odwiedza muzeum Auschwitz oraz przez dwa dni będą brać udział w warsztatach przybliżających relacje między społecznością polską i żydowską w przedwojennym Oświęcimiu, prawa dzieci, z uwzględnieniem m.in. wkładu Polski i Polaków w ukształtowanie się prawa międzynarodowego w tym zakresie, warsztatach antydyskryminacyjny, którego celem będzie pobudzenie uczniów do reagowania na sytuacje krzywdzenia drugiego człowieka, bez względu na jego kolor skóry, narodowość czy religię. Uczniowie poznają też najważniejsze dokumenty związane z wolnością i prawami człowieka, a wśród nich również i tych związanych z historia Polski np. Konstytucja Trzeciego Maja czy 21 Postulatów Solidarności
Projekt finansowany ze środków Urzędu Województwa Małopolskiego.

Więcej o projekcie…

 

 

Ekspozycja ważnych dokumentów dla demokracji i pokoju na świecie w Bibliotece Galerii Książki.
Ekspozycji towarzyszą lekcje lub wykłady biblioteczne, prezentacje multimedialne, konferencje, które wprowadzają uczestników w podstawowe pojęcia z obszaru prawa, relacji jednostka – państwo na tle systemu demokratycznego, przybliżają genezę i okoliczności powstania praw człowieka i praw dziecka oraz rozwój innych normatywnych aktów prawnych, służących ochronie człowieka w wymiarze globalnym i europejskim.

Więcej o ekspozycji…

 

 

Konkurs Plastyczny “Darujmy światu pokój”
Organizowany jest przez Oświęcimskie Centrum Kultury od 2002 roku. Cieszy się on niezmiennym i dużym zainteresowaniem od pierwszej swej edycji. Do 2012 roku miał zasięg ogólnopolski. Począwszy od dwunastej jego edycji – w 2013 roku – jest konkursem międzynarodowym. Konkurs Plastyczny "Darujmy światu pokój", objęty patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim, jest zaproszeniem – skierowanym do dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat – do plastycznych wypowiedzi na temat otaczającej ich rzeczywistości w kontekście prawa do życia w świecie wolnym od wojen. Prace konkursowe powinny prezentować twórczość plastyczną będącą reakcją, przestrogą i protestem przeciwko złu dziejącemu się na świecie, przeciwko przemocy. Twórczość ta powinna być afirmacją życia, miłości i radości, idei poszanowania drugiego człowieka niezależnie od koloru jego skóry, rasy czy wyznawanej religii.

Więcej o konkursie

 

 

Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych “Kochać człowieka”
Jest przedsięwzięciem kulturalnym, o zasięgu międzynarodowym, organizowanym przez Oświęcimskie Centrum Kultury. Patronat nad nim objęła UNICA-Światowa Unia Kina Nieprofesjonalnego afiliowana przy UNESCO. Po raz pierwszy odbył się w styczniu 1985 i towarzyszył obchodom rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau i miasta Oświęcim. Kolejne spotkanie filmowców odbyło się w 1986 roku. Następne, pod wpływem sugestii uczestników, już co dwa lata. Do 1994 roku impreza miała charakter konkursu ogólnopolskiego. Począwszy od 1996 roku uzupełniona została o konkurs międzynarodowy.

Więcej o festiwalu…

 

 

Ogólnopolskie Biennale Fotografii "Kochać człowieka", objęte patronatem Związku Polskich Artystów Fotografików,
Organizowane przez Oświęcimskie Centrum Kultury, programowo nawiązuje do Międzynarodowego Festiwalu Filmów Nieprofesjonalnych "Kochać człowieka". Biennale odbywa się od 1999 roku co dwa lata i przenosi ideę festiwalu na inne formy artystycznego wyrazu. Celem biennale jest kształtowanie postaw miłości i szacunku wobec człowieka, fotograficzna prezentacja tematyki związanej ze wszystkimi aspektami życia oraz zaprezentowanie dążeń i osiągnięć twórczych w tematyce określonej hasłem programowym. Biennale ma charakter otwarty i jest dostępne dla wszystkich fotografujących. Biorą w nim udział twórcy z całej Polski legitymujący się wieloma osiągnięciami, jak również osoby stawiające pierwsze kroki w sztuce utrwalania postaci i zdarzeń.

Więcej o festiwalu…

 

 

Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego
To inicjatywa Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży zorganizowania w Oświęcimiu forum artystycznej wymiany poglądów na temat najbardziej żywotnych problemów współczesnego świata. Spotkała się z zainteresowaniem i żywą reakcją wielu znakomitych twórców, reprezentujących różne zakątki Ziemi. „Twórczo dla praw człowieka” – myśl przewodnia, koresponduje z działaniami programowymi Domu Spotkań w obszarze pracy pedagogicznej w oparciu o historię KL Auschwitz-Birkenau. Podczas sympozjum Akademii Oświęcimskiej w Domu Spotkań w styczniu 2010 r. profesor Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, powiedział: Cywilizacja praw człowieka potrzebuje oparcia w kulturze, tworzonej w respekcie dla godności człowieka, jego przyrodzonej wolności, a w przestrzeni publicznej – państwowej i międzynarodowej – z poszanowaniem zasady solidarności. Słowa te w pełni wyrażają ideę biennale plakatu. Aktualność przesłania z Auschwitz pozwala prowadzić publiczny dyskurs w obszarach, w których prawa człowieka są łamane.

Więcej o biennale…

 

Ponadto, w planie działań Roku Praw Człowieka i Tolerancji mogą zostać ujęte jeszcze inne wydarzenia realizowane w Oświęcimiu przez instytucje i organizacje pozarządowe.