10.05.2023

GA.6220.1.2023.III Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim dot. postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Oświęcim, dnia 8 maja 2023 r.

Znak sprawy: GA.6220.1.2023.III

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 33 ust. 1 pkt 1-8, art. 79 ust. 1 w związku z art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację

 

złożeniu uzupełnienia z dnia 21 kwietnia 2023 r. raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa Zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii”, planowanego na działce nr 1773/126 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim ponownym przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. inwestycji. Postępowanie administracyjne toczy się na wniosek z dnia 9 lutego 2023 r., uzupełniony za pismem z dnia 8 marca 2023 r. firmy Astra Technology Ryszard Bogacz Spółka Komandytowa, ul. Dworcowa 4, 32-600 Oświęcim.

Z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz z niezbędną dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój 22 w godzinach pracy urzędu.

Do niezbędnej dokumentacji sprawy należą:
– wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami,
– postanowienia organu właściwego do wydania decyzji,
– stanowiska innych organów, jeżeli stanowiska te są dostępne w terminie składania uwag i wniosków.

Jednocześnie wskazuję 30-dniowy termin na składanie uwag i wniosków: od 15 maja 2023 r. do 13 czerwca 2023 r. Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu, pozostawione będą bez rozpatrzenia.

 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone do Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2,32-600 Oświęcim:
– w formie pisemnej,

– ustnie do protokołu,

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Oświęcim. Organami właściwymi do wydania uzgodnienia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu.