06.09.2023

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.), dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zm.), dalej u.o.o.ś., zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia z 29 sierpnia 2023 r., znak: DOOŚ- WDŚZOO.420.23.2023.AKA.11, o przeprowadzeniu postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i eksploatacji małej modułowej elektrowni jądrowej o łącznej mocy elektrycznej do 1300 MWe w technologii BWRX-300 w lokalizacji Stawy Monowskie, Gmina Miasto Oświęcim”. W postanowieniu GDOŚ równocześnie ustalił zakres dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia tego postępowania i nałożył obowiązek sporządzenia tej dokumentacji przez BWRX-300 Stawy Monowskie Sp. z o.o.

Treść zawiadomienie