22.11.2010

I otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2011 r.

Prezydent Miasta Oświęcim w dniu 22 listopada 2010 r. ogłasza I otwarty konkurs ofert
na wsparcie realizacji zadań w 2011 roku. Konkurs jest przeznaczony dla stowarzyszeń, klubów, fundacji określonych w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Prezydent Miasta Oświęcim w dniu 22 listopada 2010 r. ogłasza I otwarty konkurs ofert
na wsparcie realizacji zadań w 2011 roku. Konkurs jest przeznaczony dla stowarzyszeń, klubów, fundacji określonych w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Lista zadań objętych konkursem:
1.Wypoczynek dzieci i młodzieży – ferie zimowe 2011 r. – 15.000 zł
2. Turystyka i krajoznawstwo – I kwartał 2011 r. – 1.500 zł
3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w tym:
– 3 a.  szkolenie sportowe – zadanie całoroczne – 480.000 zł
– 3 b. organizacja imprez, turniejów, festynów sportowo-rekreacyjnych – I kwartał 2011 r. 8.000 zł
4. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego- I kwartał 2011 r. – 5.000 zł
5.  Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami – I kwartał 2011 r, – 2.500 zł
6.  Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych – zadanie całoroczne – 303.000 zł
7. Promocja zdrowia – zadanie całoroczne – 13.200 zł
8. Opieka i rehabilitacja osób chorych w domu – zadanie całoroczne – 62.808 zł
9. Ochrona zdrowia poprzez opiekę i rehabilitację osób niepełnosprawnych – zadanie całoroczne – 114.517 zł
10. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami, w tym:
– 10 a. opieka nad bezdomnymi kotami – zadanie całoroczne – 3.000 zł
– 10 b. Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec w Oświęcimiu, wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz  zbieranie potrąconych zwierząt na terenie Miasta Oświęcim – zadanie całoroczne – 117.000 zł

Termin składania ofert: 13 grudnia 2010 r.

Kwoty przeznaczone na dotacje są określone na podstawie projektu budżetu miasta Oświęcim
na 2011 r. Ostateczne kwoty zostaną  ustalone po uchwaleniu przez Radę Miasta Oświęcim budżetu miasta Oświęcim na 2011 rok.

Do podmiotów uprawnionych,  mogących otrzymać dotacje w ramach otwartego konkursu ofert zaliczają się podmioty określone w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego. Podmioty przystępujące do konkursu powinny spełnić wszystkie n/w warunki:

– prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

– zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców miasta Oświęcim,
– dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami, zdolną do realizacji zadania,
– przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami,
– nie posiadają  zaległości z tytułu zobowiązań cywilno-prawnych a także  podatków  oraz innych danin o charakterze publiczno-prawnym.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania i załączników

– w ofercie należy, w sposób czytelny, udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeśli pytanie nie dotyczy Wnioskodawcy, czy zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać “nie dotyczy”,
– Wnioskodawca jest zobowiązany określić wkład środków własnych w realizację zadania,
– w kalkulacji kosztów oferty nie należy wyceniać pracy wolontariuszy,

Wzory ofert dostępne są:
– na stronie internetowej www.um.oswiecim.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)
– na stronie internetowej www.ngo.oswiecim.pl – w zakładce “Dotacje 2011”
– na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Miasta Oświęcim ul. Zaborska 2 – pokój nr 1

Wymagane załączniki do oferty:

1. dla zadań 1,2,3,4,5,6,7,9,10:
– aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innej właściwej ewidencji, potwierdzającej status prawny podmiotu i prowadzonej działalności (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia), w przypadku przedłożenia kserokopii należy wypis potwierdzić „za zgodność z oryginałem” i podpisać  – na każdej stronie),
– sprawozdanie  merytoryczne za rok 2009 r. (w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności),
– sprawozdanie finansowe za rok 2009 składające się z:  bilansu, rachunku wyników lub rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej,  sporządzone na podstawie ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jt. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223),
– statut organizacji (z pieczęcią organizacji, aktualną datą, potwierdzeniem „za zgodność z oryginałem” i podpisem – na każdej stronie),
– oświadczenie o nie zaleganiu z tytułu zobowiązań cywilno-prawnych, a także  podatków  oraz innych danin o charakterze publiczno – prawnym,
– dodatkowo do ofert na zadanie 3a „szkolenie sportowe„ należy dołączyć: listę zawodników  z podziałem na kategorie wiekowe i określeniem grupy rozgrywkowej (np. I, II liga wojewódzka, ogólnopolska, okręgowa),
– do oferty załączone mogą być również inne dokumenty potwierdzające doświadczenie i osiągnięcia Wnioskodawcy.

2. dla zadania 8:

– aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności;
– sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok lub – w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności.
– statut organizacji (z pieczęcią organizacji, aktualną datą, potwierdzeniem „za zgodność z oryginałem” i podpisem – na każdej stronie),
– oświadczenie o nie zaleganiu z tytułu zobowiązań cywilno-prawnych, a także  podatków  oraz innych danin o charakterze publiczno – prawnym,
– do oferty załączone mogą być również inne dokumenty potwierdzające doświadczenie i osiągnięcia Wnioskodawcy.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miasta Oświęcim:
  1) Wydziału Promocji Miasta – dla zadań 1 – 5: Krystyna Płachta tel. 33 842 91 51 Aleksandra Sołtysik tel. 33 842 91 51,
  2) Wydziału Spraw Obywatelskich – dla zadań 6 – 9: Dorota Steczek tel. 33 842 93 10, Katarzyna Tarłowska  tel. 33 842 93 10,
  3) Wydziału Gospodarki Miejskiej – dla zadania 10: Agata Jezior tel. 33 842 91 23.

Pełny tekst ogłoszenia konkursu ofert na dotacje w 2011 r. łącznie ze specyfikacja zadań konkursowych oraz wzory ofert.