09.01.2013

II otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych

 

OGŁOSZENIE II OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Nr XXVIII/521/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim
z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2013".

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 9 stycznia 2013 r.
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji n/w zadań:
 

 

OGŁOSZENIE II OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Nr XXVIII/521/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim
z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2013".

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 9 stycznia 2013 r.
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji n/w zadań:
 

I . Rodzaj zadań, warunki, termin i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

1.Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: 146.200,00 zł
Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami, przemocą w rodzinie i wykluczeniem społecznym.
Zadanie należy realizować na terenie i dla mieszkańców miasta Oświęcim, 5 razy w tygodniu, minimum 4 godziny dziennie, w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie: -opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych,
-specjalistycznej.
Placówka oraz pracująca w niej kadra muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887. z póź. zm.).
Do oferty należy dołączyć kserokopię zezwolenia Prezydenta Miasta Oświęcim na prowadzenie placówki wsparcia dziennego. Podmiot który nie uzyskał w/w zezwolenia zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o podjętych działaniach w zakresie jego uzyskania, a następnie przedłożyć zezwolenie w terminie do dnia 10 lutego 2013 r. w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Oświęcim ul. Solskiego 2 pokój 10.
Termin: od lutego do grudnia 2013 r.

2.Ochrona i promocja zdrowia: 4.000,00
Ochrona zdrowia poprzez opiekę i rehabilitację osób niepełnosprawnych
Zadanie należy realizować:
-na terenie miasta Oświęcim i dla mieszkańców Oświęcimia,
-od poniedziałku do piątku minimum 4 godziny dziennie (ilość dni i godzin można dostosować do lokalnych potrzeb).
Podmiot realizujący zadanie winien posiadać wykwalifikowaną kadrę, lokal oraz sprzęt zapewniający możliwość prawidłowej realizacji zleconego zadania.
Termin: od lutego do grudnia 2013 r.

3.Opieka nad bezdomnymi kotami: 3.000,00
Zadanie należy realizować poprzez dokarmianie bezpańskich kotów, podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie populacji bezpańskich kotów – uruchomienie 8 punktów dokarmiania, pomoc wolontariuszy (6-7 osób), polegająca na podawaniu karmy, działania na rzecz poprawy warunków bytu zwierząt. Podawanie w karmie środków antykoncepcyjnych, poddawanie
w lecznicy weterynaryjnej zabiegom kastracji i sterylizacji oraz usypiania ślepych miotów i zwierząt chorych. Podejmowanie działań edukacyjnych i akcji informacyjnych – współorganizacja imprez: Dni otwarte schroniska, konkursy na temat poszanowania zwierząt w szkołach i przedszkolach.
Termin: I-IV kwartał 2013 r.

4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: 22 000 zł

Szkolenie sportowe:
Prowadzenie szkolenia sportowego na terenie miasta Oświęcimia mające na celu udział we współzawodnictwie sportowym, organizowanym i prowadzonym przez właściwe polskie związki sportowe lub podmioty upoważnione, w tym udział w zawodach wynikających z kalendarzy właściwych związków sportowych. Zorganizowane zajęcia w zakresie sportu mogą być prowadzone wyłącznie przez osoby posiadające tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu. Miejsce i warunki prowadzenia szkolenia muszą spełniać wymagania określone dla danej dyscypliny. W ofercie Oferent powinien zawrzeć informacje dotyczące grup wiekowych uczestników szkolenia (np. młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec, senior lub inne).
Przebieg szkolenia winien być dokumentowany w prowadzonym dzienniku zajęć.
Termin: I-IV kwartał 2013 r.

II. Zasady przyznawania dotacji:

1. Do podmiotów uprawnionych, mogących otrzymać dotacje w ramach otwartego konkursu ofert zaliczają

się podmioty określone w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego. Podmioty przystępujące do konkursu powinny spełnić wszystkie n/w warunki:
prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców miasta Oświęcim,
posiadają własny wkład finansowy lub wkład finansowy pochodzący z innych źródeł,
dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami, zdolną do realizacji zadania,
przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami,
nie posiadają zaległości z tytułu zobowiązań cywilno-prawnych, a także podatków oraz innych danin o charakterze publiczno-prawnym.

2. Prezydent Miasta Oświęcim przy wyborze oferty kierować się będzie zasadą efektywności, partnerstwa, uczciwej konkurencji i jawności, dokonując wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań, przestrzegając przy tym zasad uczciwej konkurencji wraz z zachowaniem wymogów określonych w art. 34 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z p. zm.).

3. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji określone są w „Rocznym programie współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2013”.

4. Dotacje w kwocie powyżej 30.000 zł są przekazane w transzach. Przekazanie kolejnych transz dotacji następuje zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie. Organizacji, która uzyska dotację po raz pierwszy, przekazanie kolejnej transzy dotacji nastąpi po złożeniu sprawozdania częściowego
i rozliczeniu przekazanych środków finansowych z transzy poprzedniej. Dotacje do kwoty 30.000 zł mogą być przekazane w transzach.

5. W związku z udzieleniem dotacji Zleceniodawca może żądać przed zawarciem umowy zabezpieczenia ustanowionego w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na kwotę 150% wysokości dofinansowania w przypadku dotacji w kwocie 100.000 zł i powyżej.

III. Termin i sposób składania ofert:

1. Oferta i załączniki.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania wraz z załącznikami, opracowanej na podstawie wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

Uwaga!
w ofercie należy, w sposób czytelny, udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeśli pytanie nie dotyczy Wnioskodawcy, czy zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać “nie dotyczy”,

Wzory ofert dostępne są:
na stronie internetowej www.um.oswiecim.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)
na stronie internetowej www.ngo.oswiecim.pl
w Wydziale Promocji Urzędu Miasta Oświęcim, pok. 51

b) załączniki do oferty (obowiązkowe):
– kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany); Wypis z ewidencji powinien wskazywać osoby upoważnione do składania oświadczeń woli. W innym przypadku należy dołączać statut.
– w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający
z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta (pełnomocnictwo, upoważnienie);
– w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta(-ów) (pełnomocnictwo, upoważnienie);
– do oferty załączone mogą być również inne dokumenty potwierdzające doświadczenie i osiągnięcia

2. Koszty, które nie mogą być pokrywane z dotacji
1. Koszty, które nie mogą być pokrywane w ramach dotacji miasta Oświęcim w 2013 r.:
a) budowa i zakup budynków, zakup gruntów oraz prowadzenie działalności gospodarczej,
b) pokrywanie deficytu działalności organizacji,
c) wsteczne finansowanie projektów (refinansowanie projektów),
d) wynagrodzenie osób, których praca nie jest związana z realizacją zadania (np. zarządu),
e) wydatki na działalność polityczną i religijną.

2. Wynagrodzenie za obsługę księgową – związaną wyłącznie z realizacją zleconego zadania – może być pokryte w wysokości nie większej niż 2% z kwoty udzielonej dotacji.

3. Złożenie oferty
Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych, oznaczonych kopertach osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, pok. 1 lub drogą pocztową – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2013 r.
Oferty przesłane drogą elektroniczną, nie będą rozpatrywane.
Oferty należy składać odrębnie dla każdego zadania. W przypadku składania kilku ofert wystarczy złożyć tylko jeden komplet załączników.

Koperta powinna być oznaczona:
nazwą organizacji lub pieczęcią
dopiskiem “DOTACJE MIASTA OŚWIĘCIM 2013"

4. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miasta Oświęcim:
zadania 1 i 2: Dorota Steczek, Iwona Szczerbic tel. 33 842 93 10,
zadanie 3: Agata Jezior tel. 33 842 91 23.
zadanie 4: Krystyna Płachta tel. 33 842 91 51

IV. Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
Oferty złożone w otwartym konkursie ofert oceniane będą pod względem formalnym i merytorycznym. Rozpatrzeniu podlegać będzie także oferta, która została zgłoszona do konkursu jako jedyna.

1. Oceny formalnej dokonuje zespół składający się z pracowników wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta Oświęcim, powoływany decyzją Prezydenta Miasta.

Ocena formalna obejmuje:
– terminowość i formę złożenia oferty,
– zgodność wymaganych podpisów,
– kompletność, poprawność i zgodność oferty oraz wymaganych załączników.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się uzupełniania ofert w zakresie załączników obowiązkowych. Brak stosownych załączników na etapie oceny formalnej powoduje odrzucenie oferty.

2. Oceny merytorycznej dokonuje Komisja konkursowa.
Komisja konkursowa ocenia oferty według niżej zamieszczonych kryteriów oceny. Protokoły ze spotkań komisji, wraz z proponowanymi kwotami dotacji na realizację poszczególnych projektów, przedkłada się Prezydentowi Miasta.
Prezydent Miasta akceptuje przedstawiane protokoły lub wnosi do nich uwagi.
W przypadku akceptacji protokołu przez Prezydenta Miasta, oferenci, którym zaproponowano kwotę dotacji niższą od wnioskowanej, zobowiązani są do złożenia na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Oświęcim zaktualizowanej części merytorycznej i finansowej oferty, w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia. Niezłożenie aktualizacji lub złożenie jej po upływie 7 dni od dnia powiadomienia jest równoznaczne
z wycofaniem oferty przez oferenta.

Zakres merytoryczny i finansowy oferty można pomniejszyć proporcjonalnie do zaproponowanej zmniejszonej kwoty dotacji, jednak w sposób, by w zaktualizowanym kosztorysie udział procentowy środków własnych został zachowany w wysokości z oferty lub wyższej.

Komisja konkursowa lub upoważniona przez Komisję osoba, będąca członkiem Komisji, zatwierdza zaktualizowane kosztorysy ofert.

Kryteria stosowane przy ocenie merytorycznej:

1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową – 0,1 pkt
2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym odniesienie do zakresu rzeczowego zadania – 0,1,2,3 pkt
3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania oraz kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne – 0,1,2,3 pkt
4. Ocena planowanego przez organizację pozarządową udziału środków finansowych własnych lub udziału środków finansowych pochodzących z innych źródeł na realizację zadania
do 15% – 1 pkt
15,01%-30% – 2 pkt
powyżej 30,01% – 3 pkt
5. Ocena planowanego przez organizację pozarządową wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków – 0,1,2,3 pkt
6. Analizę i ocenę realizacji przez organizację pozarządową zleconych zadań publicznych w latach poprzednich pod względem rzetelności, terminowości i sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków – 0,1,2,3 pkt
Maksymalna ilość punktów – 16

Oceny merytorycznej dokonuje Komisja konkursowa.
Komisja konkursowa zaakceptuje oferty, które otrzymają minimum 9 pkt.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 8 lutego 2013 r.
Podpisanie umów nastąpi niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.
Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Prezydent Miasta. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.
Wykazy zadań, na które udzielono lub nie udzielono dotacji opublikowane zostaną:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim,
b) na stronie internetowej www.um.oswiecim.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)
c) na stronie internetowej www.ngo.oswiecim.pl
Organizacje, którym dotacja nie została przyznana, zostaną o tym powiadomione pisemnie.
Organizacje mogą żądać do 30 dni od dnia ogłoszenia wyników uzasadnienia wyboru bądź odrzucenia oferty.
Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania w trybie
i na zasadach określonych w umowie. Umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej. Organizacja zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.

W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w umowie
i załącznikach na podstawie pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzanych zmian
i podpisania aneksu do umowy. Wniosek o dokonanie zmian musi być sporządzony na piśmie wraz
z uzasadnieniem i wpłynąć do Urzędu Miasta na 14 dni przed wystąpieniem zmian.

V. Informacja o środkach przekazanych na realizację zadań w ramach procedury konkursowej w latach 2011 i 2012:

2011:
1.Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, 293 000,00 zł
2. Ochrona zdrowia poprzez opiekę i rehabilitację osób niepełnosprawnych 109 517,00 zł
3. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami: opieka nad bezdomnymi kotami 3 000,00 zł
4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 527 174,00 zł

RAZEM
932 691,00 zł

2012:
1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (poprzednio Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych) 371 500,00 zł
2. Ochrona i promocja zdrowia w tym ochrona zdrowia poprzez opiekę nad chorymi w terminalnej fazie choroby:
-Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa
-Ochrona zdrowia poprzez opiekę nad chorymi w terminalnej fazie choroby
-Ochrona zdrowia poprzez opiekę i rehabilitację osób niepełnosprawnych
149 505,00 zł
3.Opieka nad bezdomnymi zwierzętami: opieka nad bezdomnymi kotami 3 000,00 zł
4. Upowszechnianie kultury fizycznej 377 566,60 zł

RAZEM
901 571,60 zł