18.12.2013

II OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2014 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE II OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Nr XLIII/801/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia
30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim
z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2014".

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 18 grudnia 2013 r.
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji n/w zadań:

OGŁOSZENIE II OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Nr XLIII/801/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia
30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim
z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2014".

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 18 grudnia 2013 r.
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji n/w zadań:

I . Rodzaj zadań, warunki, termin i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

1.
Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą które będzie realizowane w ramach prowadzenia ośrodka wsparcia – klubu samopomocy – 67.300 zł.

Termin: od stycznia do grudnia 2014 r. z wyłączeniem miesięcy lipca i sierpnia.

Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert pn. „wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”.

I.
Zadanie: Przedmiotem zadania jest wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji
z młodzieżą realizowane w ramach prowadzenia ośrodka wsparcia-klubu samopomocy.

II.
Miejsce realizacji zadania: Oświęcim (gmina miejska).
Podmiot realizujący zadanie winien posiadać wykwalifikowaną kadrę do prawidłowej realizacji zleconego zadania.
Kierownik Ośrodka powinien posiadać kwalifikacje określone w ustawie o pomocy społecznej zgodnie z art 122, tj. 3-letni staż w pomocy społecznej i specjalizację z zakresu pomocy społecznej.

III.
Charakterystyka zadania:
1.Ośrodek będzie działać 3 dni w tygodniu co najmniej 4 godziny zegarowe dziennie.
2. Współpraca /integracja z młodzieżą odbywać sie będzie 3 razy w tygodniu (nie mniej niż 2 dni w tygodniu)
3.Liczba osób: 30 w tym 25 osób starszych .
4.Zadaniem ośrodka ma być prowadzenie działań o charakterze samopomocowym
z akcentem na interakcję pomiędzy osobami starszymi i młodzieżą i podjęcie działań, których celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy osobami w podeszłym wieku i młodzieżą.
Przy realizacji niniejszego zadania uwzględnić należy m.in: wzmacnianie więzi rodzinnych i wielopokoleniowych, praca wokół tradycji, obrzędów, praca wspomnieniami, inicjatywy artystyczne i edukacyjne, zajęcia plastyczne, teatralne i muzyczne, kształtowanie świata wartości, edukacja kulturalna, działania wokół nowych technologii, międzypokoleniowa wymiana umiejętności.
5. Ośrodek zapewnia odpowiednią liczbę pomieszczeń do spotkań oraz odpowiednie warunki sanitarne.
6. Ośrodek zapewni możliwość przygotowywania gorących napojów.
7.Ośrodek zapewni dostęp do prasy codziennej i komputera.
8. W ośrodku w razie konieczności można zatrudnić dodatkowych opiekunów na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną.
9. Liczba opiekunów realizujących swoje zadania w tym samym czasie nie może być większa niż liczba spotykających się w tym czasie grup uczestników.
10.Ośrodek jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej prowadzenie zajęć składającej się w szczególności z dziennika zajęć, deklaracji uczestników i listy obecności.
11. Środki przeznaczone na realizację zadania mogą być przeznaczane wyłącznie na 
wydatki związane bezpośrednio z integracją międzypokoleniową.
12. Do 50% środków dotacji może być przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń
dla osób realizujących zadanie, w tym etat kierownika i inne umowy (umowy o pracę lub umowy cywilno-prawne).

IV.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 67.300,00 zł. w tym:
-42.300,00 kwota dotacji
-25.000,00 środki własne gminy w formie rzeczowej.

V.
Warunki realizacji zadania
1. Gmina zapewnia lokal wraz z infrastrukturą i mediami.

2.
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: – 35.000 zł.

Organizacja czasu wolnego oraz wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

Adresaci:
Adresatami zadania są osoby i rodziny z terenu miasta Oświęcim dotknięte problemem alkoholowym.
Cel realizacji zadania:
Zadanie polegało będzie na dofinansowaniu realizacji zadań statutowych klubów abstynenta,w tym grup wsparcia oraz działań pomocowych na rzecz rodzin dotkniętych problemem alkoholowym; podejmowanie przedsięwzięć mających na celu edukację i promocję zdrowia w zakresie: np. abstynencji kobiet w ciąży oraz problemu z FAS/FAE u dzieci, trzeźwości kierowców, czy przeciwdziałania przemocy osób nadużywających alkoholu.
Zadanie realizowane minimum 5 razy w tygodniu po 5 godzin dziennie, na terenie miasta Oświęcim i dla mieszkańców Oświęcimia. Podmiot realizujący zadanie winien posiadać kadrę, oraz lokal zapewniający możliwość prawidłowej realizacji zleconego zadania.
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2014 r.

RAZEM: 102.300,00

Kwoty przeznaczone na dotacje są określone w projekcie budżetu miasta Oświęcim na 2014 rok. Ostateczne kwoty zostaną ustalone po uchwaleniu przez Radę Miasta Oświęcim budżetu miasta Oświęcim na 2014 rok.

II. Zasady przyznawania dotacji:

1. Do podmiotów uprawnionych, mogących otrzymać dotacje w ramach otwartego konkursu ofert zaliczają się podmioty określone w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego. Podmioty przystępujące
do konkursu powinny spełnić wszystkie n/w warunki:
prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców miasta Oświęcim,
posiadają własny wkład finansowy lub wkład finansowy pochodzący z innych źródeł,
dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą zdolną do realizacji zadania, legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami,
przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami,
nie posiadają zaległości z tytułu zobowiązań cywilno-prawnych, a także podatków oraz innych danin o charakterze publiczno-prawnym.

2. Prezydent Miasta Oświęcim przy wyborze oferty kierować się będzie zasadą efektywności, partnerstwa, uczciwej konkurencji i jawności, dokonując wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań, przestrzegając przy tym zasad uczciwej konkurencji wraz z zachowaniem wymogów określonych w art. 34 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885).

3. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji określone są w „Rocznym programie współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego
na rok 2014”.

4. Dotacje mogą być przekazane w transzach. Przekazanie kolejnych transz dotacji następuje zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie. Organizacji, która uzyska dotację po raz pierwszy, przekazanie kolejnej transzy dotacji nastąpi po złożeniu sprawozdania częściowego i rozliczeniu przekazanych środków finansowych z transzy poprzedniej.

5. W przypadku dotacji w kwocie 100.000 zł i powyżej 100.000 zł, Zleceniodawca może żądać przed zawarciem umowy zabezpieczenia ustanowionego w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na kwotę 150% wysokości dotacji.

III. Termin i sposób składania ofert:

1. Oferta i załączniki.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania wraz z załącznikami, opracowanej na podstawie wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Uwaga!
w ofercie należy, w sposób czytelny, udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeśli pytanie nie dotyczy Wnioskodawcy, czy zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać “nie dotyczy”,

Wzory ofert dostępne są:
na stronie internetowej www.um.oswiecim.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)
na stronie internetowej www.ngo.oswiecim.pl
w Wydziale Promocji Urzędu Miasta Oświęcim, pok. 51

b) załączniki do oferty (obowiązkowe):
– kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji – odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany oraz zawierać informację o osobach upoważnionych do reprezentowania, zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeń woli, w przypadku braku tej informacji w wypisie, organizacja zobowiązana jest przedstawić aktualny statut (kopie składanych dokumentów należy potwierdzić za „zgodność z oryginałem” na dzień składania oferty);
– w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający
z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta (pełnomocnictwo, upoważnienie);
– w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta(-ów) (pełnomocnictwo, upoważnienie);
– do oferty załączone mogą być również inne dokumenty potwierdzające doświadczenie
i osiągnięcia Wnioskodawcy;

2. Koszty, które nie mogą być pokrywane z dotacji
1. Koszty, które nie mogą być pokrywane w ramach dotacji miasta Oświęcim w 2014 r.:
a) budowa i zakup budynków, zakup gruntów oraz prowadzenie działalności gospodarczej,
b) pokrywanie deficytu działalności organizacji,
c) wsteczne finansowanie projektów (refinansowanie projektów),
d) wynagrodzenie osób, których praca nie jest związana z realizacją zadania (np. zarządu),
e) wydatki na działalność polityczną i religijną.

2. Wynagrodzenie za obsługę księgową – związaną wyłącznie z realizacją zleconego zadania – może być pokryte w wysokości nie większej niż 2% z kwoty udzielonej dotacji.

3. Złożenie oferty
Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych, oznaczonych kopertach osobiście
na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, pok. 1 lub drogą pocztową – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 stycznia 2014 r.
Oferty przesłane drogą elektroniczną, nie będą rozpatrywane.
Oferty należy składać odrębnie dla każdego zadania. W przypadku składania kilku ofert wystarczy złożyć tylko jeden komplet załączników.

Koperta powinna być oznaczona:
nazwą organizacji lub pieczęcią
z dopiskiem “DOTACJE MIASTA OŚWIĘCIM 2014"

4. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miasta Oświęcim:
zadania 1-: Dorota Steczek, Iwona Szczerbic tel. 33 842 93 10,

IV. Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
Oferty złożone w otwartym konkursie ofert oceniane będą pod względem formalnym i merytorycznym. Rozpatrzeniu podlegać będzie także oferta, która została zgłoszona do konkursu jako jedyna.
1. Oceny formalnej dokonuje zespół składający się z pracowników wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta Oświęcim, powoływany decyzją Prezydenta Miasta.
Ocena formalna obejmuje:
– terminowość i formę złożenia oferty,
– zgodność wymaganych podpisów,
– kompletność, poprawność i zgodność oferty oraz wymaganych załączników.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się uzupełniania ofert
w zakresie załączników obowiązkowych. Brak stosownych załączników na etapie oceny formalnej powoduje odrzucenie oferty.
2. Oceny merytorycznej dokonuje Komisja konkursowa.
W przypadku stwierdzenia błędów rachunkowych w ofercie, oferent jest zobowiązany
do złożenia prawidłowej oferty w terminie 3 dni od dnia powiadomienia. Powiadomienia dokonuje się drogą telefoniczną. W przypadku ponownego wystąpienia błędów w ofercie, może ona zostać odrzucona z konkursu.
Komisja konkursowa ocenia oferty według niżej zamieszczonych kryteriów oceny. Protokoły ze spotkań komisji, wraz z proponowanymi kwotami dotacji na realizację poszczególnych projektów, przedkłada się Prezydentowi Miasta.
Prezydent Miasta akceptuje przedstawiane protokoły lub wnosi do nich uwagi.
W przypadku akceptacji protokołu przez Prezydenta Miasta, oferenci, którym zaproponowano kwotę dotacji niższą od wnioskowanej, zobowiązani są do złożenia na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Oświęcim zaktualizowanej części merytorycznej i finansowej oferty, w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia. Niezłożenie aktualizacji lub złożenie jej po upływie 7 dni od dnia powiadomienia jest równoznaczne z wycofaniem oferty przez oferenta.

Zakres merytoryczny i finansowy oferty można pomniejszyć proporcjonalnie do zaproponowanej zmniejszonej kwoty dotacji, jednak w sposób, by w zaktualizowanym kosztorysie udział procentowy środków własnych został zachowany w wysokości z oferty lub wyższej.
Komisja konkursowa lub upoważniona przez Komisję osoba, będąca członkiem Komisji, zatwierdza zaktualizowane kosztorysy ofert.

Kryteria stosowane przy ocenie merytorycznej:
Lp.
Nazwa kryterium
punkty
1.
Ocenę możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową
0,1
2.
Ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym odniesienie do zakresu rzeczowego zadania
0,1,2,3
3.
Ocenę proponowanej jakości wykonania zadania oraz kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne
0,1,2,3
4.
Ocenę planowanego przez organizację pozarządową udziału środków finansowych własnych lub udziału środków finansowych pochodzących z innych źródeł na realizację zadania
do 15% – 1
15,01%-30% – 2
powyżej 30,01% – 3
5.
Ocenę planowanego przez organizację pozarządową wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków
0,1,2,3
6.
Analizę i ocenę realizacji przez organizację pozarządową zleconych zadań publicznych w latach poprzednich pod względem rzetelności, terminowości i sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
0,1,2,3
7.
Maksymalna ilość punktów
16

Oceny merytorycznej dokonuje Komisja konkursowa.
Komisja konkursowa zaakceptuje oferty, które otrzymają minimum 9 pkt.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 22 stycznia 2014 r.
Podpisanie umów nastąpi niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.
Środki z dotacji mogą być wykorzystane od dnia podpisania umowy.
Zleceniobiorca może wykazać w rozliczeniu zadania wydatki własne związane z realizacją zadania sprzed daty podpisania umowy t.j. od dnia rozpoczęcia realizacji zadania.
Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Prezydent Miasta. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.
Wykazy zadań, na które udzielono lub nie udzielono dotacji opublikowane zostaną:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim,
b) na stronie internetowej www.um.oswiecim.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)
c) na stronie internetowej www.ngo.oswiecim.pl
Organizacje, którym dotacja nie została przyznana, zostaną o tym powiadomione pisemnie.
Organizacje mogą żądać do 30 dni od dnia ogłoszenia wyników uzasadnienia wyboru bądź odrzucenia oferty.
Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania w trybie
i na zasadach określonych w umowie. Umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej. Organizacja zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.
W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w umowie
i załącznikach na podstawie pisemnego uzasadnienia konieczności ich wprowadzenia oraz po podpisaniu aneksu do umowy. Wniosek o dokonanie zmian musi być sporządzony na piśmie wraz
z uzasadnieniem i wpłynąć do Urzędu Miasta na 14 dni przed wystąpieniem zmian.

V. Informacja o środkach przekazanych na realizację zadań w ramach procedury konkursowej w latach 2012 i 2013:

Lp.
Rodzaj zadania
2012 r.
1.
Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez opiekę i rehabilitację osób chorych w domu (poprzednio – Opieka i rehabilitacja osób chorych w domu)
63 687 zł.
2.
Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą realizowane w ramach ośrodka wsparcia – klubu samopomocy.
27.040 zł.
3.
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
371.500 zł.

RAZEM
462.227 zł.

Lp.
Rodzaj zadania
2013 r.
1.
Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez opiekę i rehabilitację osób chorych w domu
64.961 zł.
2.
Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą które będzie realizowane w ramach prowadzenia ośrodka wsparcia – klubu samopomocy.
54.080 zł.
3.
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
393.560 zł.

RAZEM
512.601 zł.

Szczegółowe wykazy dotacji z lat 2012 i 2013 są dostępne na stronie internetowej www.um.oswiecim.pl

Oświęcim, dnia 18 grudnia 2013 r.