09.02.2011

II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2011 r.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 9 lutego 2011 r. II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji n/w zadań:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:

1a) szkolenie sportowe – prowadzenie szkolenia sportowego na terenie miasta Oświęcim mającego na celu udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym i prowadzonym przez właściwy polski związek sportowy dla:

a) dzieci i młodzieży,

b) seniorów uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu ogólnopolskim,

c) osób niepełnosprawnych

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 9 lutego 2011 r. II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji n/w zadań:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:

1a) szkolenie sportowe – prowadzenie szkolenia sportowego na terenie miasta Oświęcim mającego na celu udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym i prowadzonym przez właściwy polski związek sportowy dla:

a) dzieci i młodzieży,

b) seniorów uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu ogólnopolskim,

c) osób niepełnosprawnych

1b) udział w prestiżowych imprezach organizowanych przez polskie związki sportowe
o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym

 

Zadanie 1 a i 1 b łącznie: 237.960,00 zł

 

1c) organizacja imprez, turniejów, festynów sportowo-rekreacyjnych:

– dotacja może zostać przyznana na organizację na terenie miasta Oświęcim: a) prestiżowych imprez
o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, b) ogólnodostępnych imprez sportowych, umożliwiających rodzinne spędzenie czasu wolnego, promujących aktywny styl życia; imprezy muszą spełniać wymogi określone w przepisach szczegółowych dotyczących organizacji i bezpieczeństwa imprez.

 

Zadanie 1 c: 45.174,00 zł

 

Termin realizacji zadania: II-IV kwartał 2011 r.

 

Kwoty przeznaczone na dotacje są określone na podstawie projektu budżetu miasta Oświęcim
na 2011 r. Ostateczne kwoty zostaną  ustalone po uchwaleniu przez Radę Miasta Oświęcim budżetu miasta Oświęcim na 2011 rok.

 

Termin składania ofert: do 2 marca 2011 r.

 

Do podmiotów uprawnionych, mogących otrzymać dotacje w ramach otwartego konkursu ofert zaliczają się podmioty określone w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego. Podmioty przystępujące
do konkursu powinny spełnić wszystkie n/w warunki:

 

 • prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

 • zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców miasta Oświęcim,

 • dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami, zdolną do realizacji zadania,

 • przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami,

 • nie posiadają zaległości z tytułu zobowiązań cywilno-prawnych a także podatków oraz innych danin o charakterze publiczno-prawnym.

 

W II otwartym konkursie ofert nie będą przyznawane dotacje na realizację szkolenia sportowego dla klubów sportowych, które uzyskały wsparcie finansowe na ten cel
po rozstrzygnięciu I otwartego konkursu ofert.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania wraz
z załącznikami, opracowanej na podstawie wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania.

 

Uwaga!

 • w  ofercie należy, w sposób czytelny, udzielić odpowiedzi na  wszystkie pytania. Jeśli pytanie nie dotyczy Wnioskodawcy, czy  zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać “nie dotyczy”,

 • Wnioskodawca jest zobowiązany określić wkład środków własnych w realizację zadania

Wzory ofert dostępne są:

 • na  stronie internetowej www.um.oswiecim.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)

 • na  stronie internetowej www.ngo.oswiecim.pl – w zakładce “Dotacje 2011”

 • w Wydziale Promocji Urzędu Miasta Oświęcim, pok. 51

 

b) załączniki do oferty (obowiązkowe):

  – kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany);

  – w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający
  z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w  imieniu Oferenta (pełnomocnictwo, upoważnienie);

  – w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do  działania w imieniu Oferenta(-ów) (pełnomocnictwo, upoważnienie);

  – dodatkowo do ofert na zadanie „szkolenie sportowe„ należy dołączyć: listę zawodników
  z podziałem
  na kategorie wiekowe i określeniem grupy rozgrywkowej (np. I, II liga wojewódzka, ogólnopolska, okręgowa);

  – do oferty załączone mogą być również inne dokumenty potwierdzające doświadczenie
  i  osiągnięcia Wnioskodawcy;

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Promocji Urzędu Miasta Oświęcim:

  Krystyna Płachta tel. 33 842 91 51; Aleksandra Sołtysik tel. 33 842 91 51

   

  W załączniku znajduje się pełny tekst ogłoszenia oraz wzory do konkursu

Font Resize
Contrast