26.04.2019

II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr LV/1050/18 z dnia
24 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2019.

Prezydent Miasta Oświęcim
ogłasza w dniu 26 kwietnia 2019 r.
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania pn. 
„Utworzenie Parku Pamięci Wielkiej Synagogi w Oświęcimiu”
w obszarze turystyki i krajoznawstwa

I . Warunki, termin i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

a) warunki realizacji zadania:
Celem zadania powinno być stworzenie nowej przestrzeni dla turystów i mieszkańców zwiększające świadomość bogatego dziedzictwa kulturowego Oświęcimia poprzez przypomnienie historii obecności Żydów na przestrzeni ponad 400 lat przed II wojną światową.

Zadanie powinno zostać zrealizowane przy ulicy Berka Joselewicza (dawniej zwanej Żydowską) w Oświęcimiu, gdzie kiedyś znajdowała się Wielka Synagoga, zniszczona przez Niemców w listopadzie 1939 roku.

Rezultatem zadania powinno być stworzenie otwartej przestrzeni przeznaczonej dla turystów
i mieszkańców, bez barier architektonicznych, dostępnej przez 7 dni w tygodniu przez całą dobę,
z elementami typowymi dla parków (m.in. zieleń, ławki, oświetlenie) oraz miejsc historycznych. Ważną cechą tego miejsca powinno być połączenie funkcji parkowej z historyczną. W parku powinny się znaleźć wyeksponowane informacje, w wersji minimum dwujęzycznej (polskiej i angielskiej), mówiące o historii tego miejsca. Treść informacji powinna zostać skonsultowana z Muzeum Zamek w Oświęcimiu
lub z historykiem z tytułem doktora specjalizującym się w historii żydowskiej.
Zadania powinno zostać zrealizować za zgodą właściciela terenu oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

b) termin realizacji zadania:
Zadanie powinno zostać zrealizowane w okresie od 26 maja do 31 grudnia 2019 roku

c) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Miasto Oświęcim planuje przeznaczyć kwotę 50.000 zł

II. Zasady przyznawania dotacji:
1. Do podmiotów uprawnionych, mogących otrzymać dotacje w ramach otwartego konkursu ofert zaliczają się podmioty określone w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego. Podmioty przystępujące do konkursu powinny spełnić wszystkie n/w warunki:
• prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
• zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców miasta Oświęcim,
• posiadają własny wkład finansowy lub wkład finansowy pochodzący z innych źródeł,
• dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą zdolną do realizacji zadania, legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami,
• przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę,
• nie posiadają zaległości z tytułu zobowiązań cywilno-prawnych, a także podatków oraz innych danin o charakterze publiczno-prawnym.
• nie posiadają zaległości z tytułu zobowiązań wobec Urzędu Miasta Oświęcim i innych jednostek organizacyjnych miasta.
2. Prezydent Miasta Oświęcim przy wyborze oferty kierować się będzie zasadą efektywności, partnerstwa, uczciwej konkurencji i jawności, dokonując wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań, przestrzegając przy tym zasad uczciwej konkurencji wraz z zachowaniem wymogów określonych w art. 34 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z p. zm.).
3. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji określone są w „Rocznym programie współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2019”.
4. Dotacje mogą być przekazane w transzach. Przekazanie kolejnych transz dotacji następuje zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie. Organizacji, która uzyska dotację po raz pierwszy, przekazanie kolejnej transzy dotacji nastąpi po złożeniu sprawozdania częściowego i rozliczeniu przekazanych środków finansowych z transzy poprzedniej.

III. Termin i sposób składania ofert:

1. Oferta
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania, opracowanej na podstawie wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
(Dz. U. 2018 poz. 2057). Oferty złożone na druku innym niż określonym wyżej zostaną odrzucone.

Uwaga!
• w ofercie należy, w sposób czytelny, udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeśli pytanie nie dotyczy Wnioskodawcy, czy zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać “nie dotyczy”,

Wzory ofert dostępne są:
• na stronie internetowej www.oswiecim.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)
• w Wydziale Promocji Urzędu Miasta Oświęcim, pok. 51 (ul. Zaborska 2).

Do oferty należy złożyć następujące załączniki:
– kopię statutu organizacji, potwierdzoną na każdej stronie „za zgodność z oryginałem” z datą potwierdzenia najpóźniej na dzień złożenia oferty przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji
– kopia aktualnego odpisu z rejestru innego niż Krajowy Rejestr Sądowy lub ewidencji,
w której organizacja jest zarejestrowana – odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym
i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany oraz zawierać informację o osobach upoważnionych do reprezentowania, zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeń woli.
– w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający
z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta (pełnomocnictwo, upoważnienie);

2. Koszty, które nie mogą być pokrywane z dotacji miasta Oświęcim w 2019 r.:
a) budowa i zakup budynków, zakup gruntów oraz prowadzenie działalności gospodarczej,
b) pokrywanie deficytu działalności organizacji,
c) wsteczne finansowanie projektów (refinansowanie projektów),
d) wynagrodzenie osób, których praca nie jest związana z realizacją zadania (np. Zarządu)
e) wydatki na działalność polityczną i religijną,
f) wydatki, które merytorycznie nie są związane z realizacją zadania,
g) wynagrodzenie za obsługę księgową związaną z realizacją zleconego zadania, przekraczające próg 2% dotacji udzielonej na zadanie.

W ofercie należy wskazać dokładną datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania, mieszczącą się w terminie jego realizacji, wskazanym dziale I ogłoszenia.

W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysowymi. Koszt może zostać zwiększony maksymalnie o 20 % jego pierwotnie przewidywanej wartości wskazanej w ofercie realizacji zadania lub jej aktualizacji merytoryczno-finansowej.

3. Złożenie oferty
Oferty należy składać w zamkniętych, oznaczonych kopertach osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, pok. 1 lub drogą pocztową – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 maja 2019 r., tzn., że za złożoną w terminie ofertę uważa się taką, która wpłynęła do Urzędu Miasta najdalej w dniu 17 maja 2019 r.
Oferty przesłane drogą elektroniczną, nie będą rozpatrywane.

Koperta powinna być oznaczona:
• nazwą organizacji lub pieczęcią
• dopiskiem “DOTACJE MIASTA OŚWIĘCIM 2019″

4. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miasta Oświęcim:
Marek Tarnowski tel. 33 842 91 50 i Aleksandra Sołtysik tel. 33 842 91 51,

IV. Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
Oferty złożone w otwartym konkursie ofert oceniane będą pod względem formalnym i merytorycznym. Rozpatrzeniu podlegać będzie także oferta, która została zgłoszona do konkursu jako jedyna.

1. Oceny formalnej dokonuje zespół składający się z pracowników wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta Oświęcim, powoływany decyzją Prezydenta Miasta.

Ocena formalna obejmuje:
– terminowość i formę złożenia oferty,
– zgodność wymaganych podpisów,
– kompletność, poprawność i zgodność oferty.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Oceny merytorycznej dokonuje Komisja konkursowa.
Komisja konkursowa ocenia oferty według niżej zamieszczonych kryteriów oceny. Stwierdzonych
na etapie oceny braków merytorycznych i błędów rachunkowych nie będzie można uzupełniać
i poprawiać. Będą miały one wpływ na niższą ocenę oferty. Protokoły ze spotkań komisji wraz
z proponowanymi kwotami dotacji na realizację poszczególnych projektów przedkłada się Prezydentowi Miasta.

Prezydent Miasta akceptuje przedstawiane protokoły lub wnosi do nich uwagi.
W przypadku akceptacji protokołu przez Prezydenta Miasta, oferenci, którym zaproponowano kwotę dotacji niższą od wnioskowanej, zobowiązani są do złożenia na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Oświęcim zaktualizowaną ofertę, w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia. Powiadomienia dokonuje się drogą telefoniczną lub elektroniczną. Niezłożenie aktualizacji lub złożenie jej po upływie 7 dni od dnia powiadomienia jest równoznaczne z wycofaniem oferty przez oferenta.
Złożenie aktualizacji, w której nie uzupełniono wskazanych braków merytorycznych, zawierającej błędy formalne i rachunkowe, może spowodować odrzucenie oferty.

Zakres merytoryczny i finansowy oferty można pomniejszyć proporcjonalnie do zaproponowanej zmniejszonej kwoty dotacji, jednak w sposób, by w zaktualizowanym kosztorysie udział procentowy finansowych środków własnych i/lub udział procentowy finansowych środków innych źródeł został zachowany w wysokości z oferty lub wyższej.
Komisja konkursowa lub upoważniona przez Komisję osoba, będąca członkiem Komisji, zatwierdza zaktualizowane kosztorysy ofert.

Kryteria stosowane przy ocenie merytorycznej:

1.Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową 0,1
2.Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym odniesienie do zakresu rzeczowego zadania 0,1,2,3
3.Ocena proponowanej jakości wykonania zadania oraz kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne 0,1,2,3
4.Ocena planowanego przez organizację pozarządową udziału środków finansowych własnych lub udziału środków finansowych pochodzących z innych źródeł na realizację zadania
1 – do 15%
2 – 15,01%-30%
3 – powyżej 30,01%
5.Ocena planowanego przez organizację pozarządową wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków 0,1,2,3
6. Analiza i ocena realizacji przez organizację pozarządową zleconych zadań publicznych w latach poprzednich pod względem rzetelności, terminowości i sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków -2, -1, 0, 1, 2
7. Maksymalna ilość punktów 15

Oceny merytorycznej dokonuje Komisja konkursowa.
Komisja konkursowa zaakceptuje oferty, które otrzymają minimum 10 pkt.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 maja 2019 r.
Podpisanie umów nastąpi niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

Zleceniobiorca może wykazać w rozliczeniu zadania inne środki finansowe niż dotacja, związane
z realizacją zadania, sprzed daty podpisania umowy tj. od dnia rozpoczęcia realizacji zadania. Ta sama zasada dotyczy wkładu rzeczowego oraz osobowego.
Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Prezydent Miasta. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.
Wykazy zadań, na które udzielono lub nie udzielono dotacji opublikowane zostaną:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim,
b) na stronie internetowej www.oswiecim.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)
Organizacje, którym dotacja nie zostanie przyznana, zostaną o tym powiadomione pisemnie.
Organizacje mogą żądać do 30 dni od dnia ogłoszenia wyników uzasadnienia wyboru bądź odrzucenia oferty.

Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania w trybie
i na zasadach określonych w umowie. Umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej. Organizacja zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.
W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w umowie
i załącznikach na podstawie pisemnego uzasadnienia konieczności ich wprowadzenia oraz po podpisaniu aneksu do umowy. Wniosek o dokonanie zmian musi być sporządzony na piśmie wraz
z uzasadnieniem i wpłynąć do Urzędu Miasta w terminie umożliwiającym rozpatrzenie sprawy przez Prezydenta Miasta.

V. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych i środkach przekazanych na ich realizację w ramach procedury konkursowej i w trybie pozakonkursowym w latach 2017
i 2018:

1. Tryb konkursowy
a) 2019 r. – Turystyka i krajoznawstwo 9 500 zł

b) 2018 r. – Turystyka i krajoznawstwo 0 zł

2. Tryb pozakonkursowy
a) 2019 r. – Turystyka i krajoznawstwo 0 zł

b) 2018 r. – Turystyka i krajoznawstwo 0 zł

Szczegółowe wykazy dotacji z lat 2019 i 2018 są dostępne na stronie internetowej www.oswiecim.pl.

Oświęcim, 26 kwietnia 2019 r.

Wzory konkursowe:

Wzór Oferty

Ramowy Wzór Umowy

Wzór Sprawozdania

Ogłoszenie II konkursu