07.11.2013

II przetarg na sprzedaż samochodu służbowego Urzędu Miasta Oświęcim

  Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza II przetarg pisemny na sprzedaż samochodu służbowego Urzędu Miasta Oświęcim 

 

I         Przedmiotem zbycia jest:

Samochód osobowy marki Ford Focus, typ nadwozia sedan, kolor bordowy metalik, rok produkcji grudzień 1999 r, pojemność 1988 cm3, przebieg ok. 423.200 km, garażowany, paliwo benzyna i LPG. Badania techniczne ważne do 21 stycznia 2014 r.

Cena wywoławcza 3.200 zł

 

  Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza II przetarg pisemny na sprzedaż samochodu służbowego Urzędu Miasta Oświęcim 

 

I         Przedmiotem zbycia jest:

Samochód osobowy marki Ford Focus, typ nadwozia sedan, kolor bordowy metalik, rok produkcji grudzień 1999 r, pojemność 1988 cm3, przebieg ok. 423.200 km, garażowany, paliwo benzyna i LPG. Badania techniczne ważne do 21 stycznia 2014 r.

Cena wywoławcza 3.200 zł

 

II.    Oferty pisemne należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Oświęcim, pok. nr 1, ul. Zaborska 2, do dnia 14 listopada 2013 r. do godz. 1300 w zaklejonej kopercie z napisem „przetarg na samochód Ford Focus.

 

III. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 160,00 zł, które należy wpłacić do dnia 14 listopada 2013 r. do godz. 1230 w kasie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 czynnej w poniedziałki, środy, czwartki w godz. 730 do 1515, we wtorki 730 do 1630, w piątki 730 do 1330  lub na konto Urzędu Miasta Oświęcim Bank Spółdzielczy oddział Zator nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080. Za potwierdzenie dokonania wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na konto Urzędu. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.

 

IV. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium zwracane jest bez odsetek.

 

V.    Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

 

VI. W razie, kiedy kilku oferentów zaoferuje tę samą cenę przeprowadzona zostanie dodatkowo licytacja ustna w dniu 15 listopada 2013 r. o godz. 1230. O konieczności przeprowadzenia licytacji oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

VII.                   Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia do 7 dni po zawarciu umowy sprzedaży. Nabywca, który w oznaczonym terminie nie wpłaci ceny nabycia traci swoje uprawnienia wynikające z przybicia.

 

VIII.       Samochód przeznaczony do sprzedaży będzie można obejrzeć w dniach 12 do 14 listopada 2013r. w godz. 730 do 1530, po uprzednim skontaktowaniu się z kierownikiem Referatu Administracyjnego tel.033/842-94-07.

 

 

 

 

Pełniący Funkcję Prezydenta Miasta Oświęcim

 

/-/ Janusz Chwierut