01.03.2011

III otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

OGŁOSZENIE  OTWARTEGO  KONKURSU  OFERT

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie  oraz uchwały Nr LXXV/850/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 października 2010 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2011".

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 1 marca 2011 r.  otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji n/w zadań:

OGŁOSZENIE  OTWARTEGO  KONKURSU  OFERT

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie  oraz uchwały Nr LXXV/850/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 października 2010 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2011".

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 1 marca 2011 r.  otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji n/w zadań:

 

I . Rodzaj zadań, warunki, termin i  wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:
1. Wypoczynek dzieci i młodzieży:

organizacja  wypoczynku stacjonarnego i wyjazdowego gwarantującego bezpieczne spędzanie czasu wolnego w okresie wakacji letnich 2011; osoby bezpośrednio realizujące zadanie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, a sposób organizacji i miejsce wypoczynku muszą spełniać wymogi  określone w przepisach szczegółowych.
Organizator wypoczynku, jest zobowiązany zgłosić wypoczynek wyjazdowy i stacjonarny
do kuratorium oświaty właściwego ze względu na miejsce organizacji. Kopię potwierdzenia zgłoszenia do kuratorium organizacja ma obowiązek dostarczyć do Wydziału Promocji Miasta Urzędu Miasta Oświęcim przed przekazaniem dotacji. Do rozliczenia dotacji organizator jest zobowiązany dostarczyć listę uczestników wypoczynku. Dotacja może zostać przeznaczona tylko dla mieszkańców miasta Oświęcim.
Termin: 23.06 – 31.08.2011 r.
kwota: 43.319 zł

2. Turystyka i krajoznawstwo:
preferowana organizacja imprez i wyjazdów ogólnodostępnych dla mieszkańców miasta.  Osoby bezpośrednio realizujące zadanie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje lub doświadczenie. Imprezy muszą spełniać wymogi określone w przepisach szczegółowych.
Termin: II-IV kwartał  2011 r.
kwota: 6.874 zł

3.Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
a) organizacja międzynarodowego festiwalu w mieście Oświęcim – organizator jest zobowiązany przeprowadzić co najmniej 3-dniową imprezę kulturalną o przesłaniu pokojowym, promującą Miasto Oświęcim jako Miasto Pokoju. Festiwal powinien obejmować m.in. koncerty, projekcje, wystawy
i inne formy artystyczne, gwarantując udział znanych artystów z kraju i zagranicy.  Organizator powinien zagwarantować wysoką wartość artystyczną proponowanych form kulturalnych oraz powinien przedstawić plan promocji przedsięwzięcia, w tym promocji Miasta Oświęcim.
Sposób organizacji festiwalu musi spełniać wymogi określone w przepisach szczegółowych, w tym bezpieczeństwa organizacji imprez masowych.
Termin: czerwiec 2011 r.

 

b) organizacja innych działań kulturalnych w tym m.in.: festynów, wystaw, koncertów, konferencji, spotkań, konkursów – preferowane przedsięwzięcia ogólnodostępne. Osoby bezpośrednio realizujące zadanie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje lub doświadczenie. Imprezy muszą spełniać wymogi określone w przepisach szczegółowych.
Termin: II – IV kwartał 2011r.

c) opracowanie wydawnictw w tym m.in.: publikacji historycznych, książek, albumów muzycznych  – opracowania powinny być związane z miastem Oświęcim poprzez poruszaną tematykę lub autora (autorów). Oferent zobowiązany jest do przedstawienia informacji o wpływie opracowania
na promocję Miasta Oświęcim. Oferent zobowiązany jest do rzetelnego przygotowania opracowania, korzystania z wiarygodnych źródeł informacji oraz przedłożenia projektu opracowania w Wydziale Promocji Miasta Urzędu Miasta Oświęcim.  
Termin: II – IV kwartał 2011r.
łączna kwota (a,b,c): 473.655 zł

4. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami:
a) organizacja  spotkań, konkursów i innych przedsięwzięć przybliżających historię, kulturę i tradycje miast partnerskich Oświęcimia, w tym organizacja spotkań mieszkańców tych miast
z  mieszkańcami Oświęcimia – preferowane przedsięwzięcia ogólnodostępne. Osoby bezpośrednio realizujące zadanie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje lub doświadczenie. Imprezy muszą spełniać wymogi określone w przepisach szczegółowych. Dotacja udzielona będzie na pokrycie kosztów programowych oraz pokrycie kosztu transportu przy wyjazdach zagranicznych.
Termin: II – IV kwartał 2011r.
kwota: 7.500 zł

Razem w III konkursie: 531.348 zł

Kwoty przeznaczone na dotacje są określone w budżecie miasta Oświęcim na 2011 rok.

II. Zasady przyznawania dotacji:

1. Do podmiotów uprawnionych,  mogących otrzymać dotacje w ramach otwartego konkursu ofert zaliczają się podmioty określone w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego. Podmioty przystępujące do konkursu powinny spełnić wszystkie n/w warunki:
– prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
– zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców miasta Oświęcim,
– dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami, zdolną do realizacji zadania,
– przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami,
– nie posiadają  zaległości z tytułu zobowiązań cywilno-prawnych a także  podatków  oraz innych danin o charakterze publiczno-prawnym.

2. Prezydent Miasta Oświęcim przy wyborze oferty kierować się będzie zasadą efektywności, partnerstwa, uczciwej konkurencji i jawności, dokonując wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na realizację  zadań, przestrzegając przy tym zasad uczciwej konkurencji wraz z zachowaniem wymogów określonych w art. 34 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych  z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z p. zm.).

3.Szczegółowe zasady przyznawania dotacji określone są w „Rocznym programie współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2011”.

4. Dotacje w kwocie 100.000 zł i powyżej są przekazane w transzach. Przekazanie kolejnej transzy dotacji następuje po złożeniu i rozliczeniu sprawozdania częściowego z przekazanych środków finansowych z transzy poprzedniej.

5. W związku z udzieleniem dotacji Zleceniodawca będzie żądać przed zawarciem umowy zabezpieczenia ustanowionego w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na kwotę 150% wysokości dofinansowania w przypadku dotacji w kwocie 50.000 zł i powyżej.

6. Oferent ma obowiązek podać w ofercie informacje na temat ewentualnej odpłatności uczestników zadania, w szczególności mieszkańców Miasta Oświęcim.

III. Termin i sposób składania ofert:

1. Oferta i załączniki.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania wraz z załącznikami, opracowanej na podstawie wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

Uwaga!
– w ofercie należy, w sposób czytelny, udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeśli pytanie nie dotyczy Wnioskodawcy, czy zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać “nie dotyczy”,
– Wnioskodawca jest zobowiązany określić wkład środków własnych w realizację zadania.

Wzory ofert dostępne są:
– na stronie internetowej www.um.oswiecim.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)  
– na stronie internetowej www.ngo.oswiecim.pl – w zakładce “Dotacje 2011”
– w Wydziale Promocji Urzędu Miasta Oświęcim, pok. 51

b) załączniki do oferty  (obowiązkowe):
– kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany);
– w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający
z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta (pełnomocnictwo, upoważnienie);
– w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta(-ów) (pełnomocnictwo, upoważnienie);
– do oferty załączone mogą być również inne dokumenty potwierdzające doświadczenie i osiągnięcia Wnioskodawcy;

2. Koszty, które nie mogą być pokrywane z dotacji :
1. Koszty, które nie mogą być pokrywane w ramach dotacji miasta Oświęcim w 2011 r.:
a) budowa i zakup budynków, zakup gruntów oraz prowadzenie działalności gospodarczej,
b) pokrywanie deficytu działalności organizacji,
c) wsteczne finansowanie projektów (refinansowanie projektów),
d) zakup środków trwałych o wartości jednostkowej powyżej 3.500,00 zł brutto,
e) wynagrodzenie osób, których praca nie jest związana z realizacją zadania (np. zarządu),
f) wydatki na działalność polityczną i religijną.

2. Wynagrodzenie za obsługę księgową – związaną wyłącznie z realizacją zleconego zadania – może być pokryte z dotacji w kwocie nie większej niż 2% całości dotacji udzielonej w wysokości 10.000 zł i więcej.   

3. Złożenie oferty
Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych, oznaczonych kopertach osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, pok. 1 lub drogą pocztową – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca 2011 r. do godz. 17.00.
Dla ofert wysłanych drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu Miasta.
Oferty  przesłane drogą elektroniczną, nie będą rozpatrywane.
Oferty należy składać odrębnie dla każdego zadania. W przypadku składania kilku ofert wystarczy złożyć tylko jeden komplet załączników.

Koperta powinna być oznaczona:  
nazwą organizacji lub pieczęcią
dopiskiem “DOTACJE MIASTA OŚWIĘCIM 2011"  
 
4. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Promocji Urzędu Miasta Oświęcim:
Krystyna Płachta tel. 33 842 91 51; Aleksandra Sołtysik tel. 33 842 91 51,

IV.  Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

Oferty złożone w otwartym konkursie ofert oceniane będą pod względem formalnym i merytorycznym. Rozpatrzeniu podlegać będzie także oferta, która została zgłoszona do konkursu jako jedyna.

1. Oceny formalnej dokonuje zespół składający się z pracowników wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta Oświęcim, powoływany decyzją Prezydenta Miasta.

Ocena formalna obejmuje:
– terminowość i formę złożenia oferty,  
– zgodność wymaganych podpisów,
– kompletność, poprawność i zgodność oferty oraz wymaganych załączników.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się uzupełniania ofert w zakresie załączników obowiązkowych. Brak stosownych załączników na etapie oceny formalnej powoduje odrzucenie oferty.

2. Oceny merytorycznej dokonuje Komisja konkursowa.
Komisja konkursowa ocenia oferty według niżej zamieszczonych kryteriów oceny. Protokoły ze spotkań komisji, wraz  z proponowanymi kwotami dotacji na realizację poszczególnych projektów, przedkłada się Prezydentowi Miasta.
Prezydent Miasta akceptuje przedstawiane protokoły lub wnosi do nich uwagi.
W przypadku akceptacji protokołu przez Prezydenta Miasta, oferenci, którym zaproponowano  kwotę dotacji niższą od wnioskowanej, zobowiązani są do złożenia na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Oświęcim zaktualizowanej części merytorycznej i finansowej oferty, w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia. Niezłożenie aktualizacji lub złożenie jej po upływie 7 dni od dnia powiadomienia jest równoznaczne z wycofaniem oferty przez oferenta.

Zakres merytoryczny i finansowy oferty można pomniejszyć proporcjonalnie do zaproponowanej zmniejszonej kwoty dotacji, jednak w sposób, by w zaktualizowanym kosztorysie udział procentowy środków własnych został zachowany w wysokości z oferty lub wyższej.

Komisja konkursowa lub upoważniona przez Komisję osoba, będąca członkiem Komisji, zatwierdza zaktualizowane kosztorysy ofert.

Kryteria stosowane przy ocenie merytorycznej:

Nazwa kryterium:

1. Ocenę możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową
 punktacja: 0,1,2,3
2.Ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym odniesienie do zakresu rzeczowego zadania
punktacja: 0,1,2,3
3. Ocenę proponowanej jakości wykonania zadania oraz kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne
punktacja: 0,1,2,3
4. Ocenę planowanego przez organizację pozarządową udziału środków finansowych własnych lub udziału środków finansowych pochodzących z innych źródeł na realizację zadania
punktacja:

do 15% – 1
15,01%-30% – 2
powyżej 30,01% – 3
5.Ocenę planowanego przez organizację pozarządową wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków
punktacja: 0,1,2,3
6. Analizę i ocenę realizacji przez organizację pozarządową zleconych zadań publicznych w latach poprzednich pod względem rzetelności, terminowości i sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
punktacja: 0,1,2,3
7.Maksymalna ilość punktów: 18

Oceny merytorycznej dokonuje Komisja konkursowa.

Komisja konkursowa udzieli rekomendacji jedynie tym organizacjom pozarządowym, których oferta – zgodnie  z wyżej wymienionymi kryteriami – otrzyma minimum 12 pkt.

Rozstrzygnięcie konkursu, w tym podpisanie umów  nastąpi do 29 kwietnia 2011 r.

Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Prezydent Miasta. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.
Wykazy zadań, na które udzielono lub nie udzielono dotacji opublikowane zostaną:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim,
b) na stronie internetowej www.um.oswiecim.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)  
c) na stronie internetowej www.ngo.oswiecim.pl – w zakładce “Dotacje 2011”

Organizacje, którym dotacja nie została przyznana, zostaną o tym powiadomione pisemnie. Organizacje mogą żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na zasadach określonych w umowie. Umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej. Organizacja zobowiązana jest
do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.

W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w umowie i załącznikach na podstawie pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzanych zmian i podpisania aneksu do umowy.  Wniosek o dokonanie zmian musi być sporządzony na piśmie wraz z uzasadnieniem i wpłynąć do Urzędu Miasta Oświęcim minimum na 14 dni przed wystąpieniem zmian.

V. Informacja  o zrealizowanych w latach 2009 i 2010  zadaniach publicznych tego samego rodzaju:

Rodzaj zadania:
1. Wypoczynek dzieci i młodzieży
2009 r.: 61.570 zł
2010 r.: 57.742 zł
2.Turystyka i krajoznawstwo
2009 r.: 8.209 zł
2010 r.: 8.291 zł
3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
2009 r.: 45.443 zł
2010 r.: 25.698 zł
4.Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w szczególności współpracy z miastami partnerskimi
2009 r.: 12.000 zł
2010 r.: 10.000 zł

                                
Prezydent Miasta Oświęcim
                                      

Oświęcim, 1 marca 2011 r.